Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs

 • referentie
  PV/2006/01 (OSP)
 • publicatiedatum
  29/05/2006
 • datum laatste wijziging
  22/02/2008
 • wettelijke basis
  Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemersschap
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het ondernemerschap
 • opheffing
  13EB/96/1 van 3 december 1996
 • contactpersoon
  Chama Rhellam, 02 553 97 98
 • Naar aanleiding van de wijziging van bovenvermeld koninklijk besluit werd de omzendbrief aangepast. De nieuwe programma-inhouden bedrijfsbeheer zijn van toepassing vanaf 1 september 2008
 • Belan grijke herinnering: het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan in het secundair volwassenenonderwijs uitsluitend behaald worden na het met vrucht beëindigen van de opleiding bedrijfsbeheer

1. Voorbeschouwingen

Overeenkomstig de federale programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, vereist zelfstandig ondernemen het beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

De basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt beschouwd als een ondernemersvaardigheid. Een tweede ondernemersvaardigheid is de beroepsbekwaamheid die wordt vastgesteld voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen (zie de bijlage).

De uitvoeringsreglementeri ng van bedoelde wet is opgenomen in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998, zoals gewijzigd, “tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap”.

De bewijsvoering inzake de ondernemersvaardigheden dient te geschieden ten aanzien van een erkend ondernemingsloket, vooraleer dit loket de betrokkene als handelsonderneming inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze inschrijving komt in de plaats van het vroegere handelsregister. De keuze van ondernemingsloket is totaal vrij.

Ondernemingsloketten zijn vzw's die worden erkend door de Minister bevoegd voor KMO en Middenstand. Momenteel bestaan er 10 erkende ondernemingsloketten, die samen meer dan 200 vestigingen hebben over het hele land. Voor alle informatie over de ondernemingsloketten kan volgende website worden bezocht: http://www.mineco.fgov.be

In sommige gevallen legt het loket het dossier eerst voor advies voor aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Tegen de beslissingen van de ondernemingsloketten kan de kandidaat beroep aantekenen bij de Vestigingsraad in Brussel.

Zowel het bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer als het bewijs van de beroepsbekwaamheid kan worden geleverd door hetzij het bezit van één van de akten die door de Koning zijn aangeduid, hetzij door praktijkervaring.

In uitvoering hiervan wordt - op grond van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap - in het secundair volwassenenonderwijs een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer als één der bedoelde akten uitgereikt.

Wat de diverse facetten van de beheerskennis betreft, liggen alle voor de onderwijsinstellingen essentiële richtlijnen in deze omzendbrief vervat; hij heeft enkel betrekking op het secundair volwassenenonderwijs.

Inzake de beroepskennis kan worden gerefereerd naar inzonderheid de opleidingen die in het secundair volwassenenonderwijs worden georganiseerd en door specifieke titels worden bekrachtigd.

Volwassenen die tijdens hun secundaire studies niet in de gelegenheid zijn geweest studiebewijzen te verwerven waaruit de beroeps- en/of beheerskennis met het oog op de vestiging als zelfstandige moet blijken, rest steeds de mogelijkheid zich te richten tot:

- hetzij de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

- hetzij de centra voor middenstandsopleidingen (Syntra);

- hetzij naar de opleiding bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs.

2. Programma-modaliteiten

In aansluiting op het programma van de basiskennis van het bedrijfsbeheer zoals vastgelegd in bovenvermeld koninkl ijk besluit, is voor alle Centra voor Volwassenenonderwijs die hun cursisten de beheerskennis willen bijbrengen een nieuw, rond competenties uitgewerkt, programma van toepassing dat minimaal dient aangeboden te worden. Dit programma is van toepassing op al le cursisten die vanaf 1 september 2008 starten met de opleiding bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs.

Zonder het belang van de cursus te willen minimaliseren, moet bedrijfsbeheer in elk geval worden benaderd als een “elementaire kennis in de materie”, wat trouwens het uitgangspunt is van de federale wetgeving.

Verder moet er voor een goed begrip de aandacht op worden gevestigd dat de programmaonderdelen betreffende de specifieke wetgevingen en vergunningen dienen aangepast aan de voor het beroep in kwestie noodzakelijke kennis.

De leerkrachten worden dus verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met de samenstelling van hun klasgroep.

PROGRAMMA

 

Competentie 1: Als ondernemer een ondernemingsplan opstellen  

 

 

1. de keuze maken om zich al dan niet als zelfstandig ondernemer te vestigen 

1 

Facetten van de vaardigheden en attitudes bij het ondernemerschap 

2 

Risico's, opportuniteiten, voor- en nadelen bij het ondernemerschap 

3 

Informatie en ondersteuning voor startende ondernemers  

4 

Faillissement: begrip en gevolgen 

  

2. juridische vormen en startersvoorwaarden nagaan 

5 

Wettelijke verplichtingen bij het starten van een eigen zaak 

6 

Het sociaal statuut van de ondernemer 

7 

V erschillende rechtsvormen van een onderneming: kenmerken  

8 

Huwelijksstelsels: soorten en kenmerken 

9 

Handelshuurcontract: toelichting inhoud 

10 

Verplichte verzekeringen: soorten en risicodekking 

11 

Aanvullende verzekeringen: soorten en risicodekking 

12 

Wettelijke verplichtingen inzake milieu 

13 

Seveso-inrichtingen: begrip 

14 

HACCP: begrip 

15 

Vergunning voor een handelsvestiging 

16 

De wet op handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument 

17 

Steunmaatregelen bij opstarte n zaak en aanwerving personeel 

18 

Kredietverlening door handelaars: verkoop op afbetaling en verkoop op termijn 

19 

Kredietverlening door financiële instellingen: kaskrediet 

  

3. Een marktonderzoek opzetten 

20 

Assortimentsstudie met inbegrip van voorraad 

21 

Concurrentiestudie 

22 

Leveranciersstudie 

23 

Verkoopplaats 

24 

Distributiekanalen 

25 

Publiciteit en promotie: enkele aspecten 

  

4. Een financieel plan opzetten 

26 

Kosten: begrippen 

27 

Kostprijsberekening 

28 

Verkoopprijs: elementen + berekening 

29 

Omzetberekening 

30 

Break-even punt: begrip 

31 

Cashflow: begrip 

32 

Vaste activa: begrip en financieringsvorm bij aankoop 

 

Competentie 2: Als ondernemer het administratief luik van een onderneming behartigen  

 

 

1. Boekhoudkundige en fiscale aspecten van een onderneming leren kennen 

33 

Boekhouding als beleidsinstrument: nut 

34 

Rubrieken van de eenvoudige balans en resultatenr ekening 

35 

Wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering voor zeer kleine - en kleine ondernemingen 

36 

Factuur en creditnota: opstellen en berekenen 

37 

Betalingsdocumenten: gebruik 

38 

BTW-mechanisme  

39 

Fiscaal statuut van de zelfstandige 

40 

Vennootschapsbelasting & voorafbetaling: principes 

41 

Fiscaal statuut van de werknemer: soorten inkomsten 

42 

Bedrijfsvoorheffing: principe 

43 

Aftrekbaarheid van kosten: principe voor zelfstandige en werknemer 

 

Competentie 3: als ondernemer het commerci ële luik van de onderneming behartigen  

 

 

1.Aan- en verkopen 

44 

Een verkoopgesprek 

45 

Verkoopovereenkomst: kenmerken en voorwaarden 

46 

Klanten- en leveranciersbeheer: opvolgen betalingen en inningen 

3. Lesvolume

In het secundair volwassenenonderwijs bedraagt het lesvolume van de opleiding bedrijfsbeheer minimaal 140 lestijden.

4. Vrijstellingen

In de modulaire opleidingen kunnen vrijstellingen worden verleend volgens de terzake geldende reglementering.

5. Bijlage