Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.05/02/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 20-6-2014 en B.Vl.R. 10-7-2015)

COORDINATIE

B.Vl.R. 30-5-2008 - B.S. 27-6-2008

B.Vl.R. 16-1-2009 - B.S. 17-3-2009

Decr. 30-4-2009 - B.S. 20-7-2009

B.Vl.R. 9-10-2009 - B.S. 8-2-2010

B.Vl.R. 4-6-2010 - B.S. 14-7-2010

B.Vl.R. 9-9-2011 - B.S. 29-9-2011

B.Vl.R. 7-9-2012 - B.S. 12-11-2012

B.Vl.R. 17-1-2014 - B.S. 27-2-2014

B.Vl.R. 20-6-2014 - B.S. 2-10-2014

B.Vl.R. 10-7-2015 - B.S. 28-8-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 6, §§ 4 en 5, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2001, artikel 7, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, artikel 27, artikel 28, § 1, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 22 juni 2007, artikel 32, §§ 2 en 3, en artikel 38, § 1, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 22 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2001, 18 januari 2002, 28 maart 2003, 27 augustus 2004 en 30 juni 2006;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 14 november 2007;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 april 2007 en 20 november 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat één van de items van het ontwerpbesluit de toevoeging behelst van een aantal nieuwe benamingen aan het opleidingenaanbod in het voltijds secundair onderwijs. De beslissing die de Vlaamse Regering terzake principieel heeft genomen, wijkt voor een stuk af van de voorstellen van de indieners. Volgens de vigerende regelgeving van 6 juli 2007 zijn voorstellen waarover de Vlaamse Regering niet binnen een bepaalde termijn heeft beslist, van rechtswege goedgekeurd. In het onderhavig dossier verstrijkt deze termijn per 31 december 2007. De Vlaamse Regering moet m.a.w. vóór laatstvermelde datum definitief kunnen beraadslagen indien ze het besluitvormingsproces wil sturen;

Gelet op advies nummer 43.902/1 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[De lijst van de benamingen van basisopties, van beroepenvelden en van opties per studiegebied die bestaan vanaf 1 september 2014, is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Een beroepenveld wordt aangeduid met het symbool "(7)" als het minimumaantal wekelijkse lestijden zeven bedraagt, respectievelijk met het symbool "(14)" als het minimumaantal wekelijkse lestijden veertien bedraagt. Elke leerling opteert voor één beroepenveld van minstens veertien wekelijkse lestijden of voor een combinatie van twee beroepenvelden van minstens zeven wekelijkse lestijden.

De opties, georganiseerd als Se-n-Se, hebben een duur van twee semesters.

De opties met een verplichte leerlingenstage als vermeld in artikel 157, § 6, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 worden aangeduid met het symbool "(ST2)" als de verplichting geldt voor het tweede leerjaar van de derde graad, respectievelijk met het symbool "(ST)" als de verplichting geldt voor het specialisatiejaar van de derde graad. In toepassing van artikel 157, § 6, zevende lid, van de Codex Secundair Onderwijs voor de opties die in bijlage I worden aangeduid met het symbool (ST2) of (ST), treedt artikel 157, § 6, in werking op 1 september 2014.]

B.Vl.R. 20-6-2014

Art. 2 t.e.m. 4.

[...]

B.Vl.R. 20-6-2014

Art. 5.

De volgende opties van de derde graad tso worden voorbehouden voor scholen van de Krijgsmacht die door de Vlaamse Gemeenschap zijn erkend : elektronica militaire wapensystemen, militaire en sociale wetenschappen, militaire bewapeningstechnieken.

Die opties worden in geen enkel studiegebied gerangschikt [...].

B.Vl.R. 17-1-2014

Art. 6.

[Basisopties, beroepenvelden en opties waarvan de inrichting het voorwerp uitmaakt van een onderwijsconvenant, worden voorbehouden voor scholen die onder de toepassing van dat convenant vallen.]

B.Vl.R. 17-1-2014

[Art. 6bis.

Het aanbod van de opties Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen is aan de volgende beperking respectievelijk voorwaarden onderworpen :

1° een van beide opties dan wel beide opties samen kunnen in maximaal zestien door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan acht behoren tot het officieel onderwijs en acht tot het vrij onderwijs;

2° de organiserende onderwijsinstellingen moeten, voor de aanvang van het oprichtingsschooljaar, van de federale minister, bevoegd voor binnenlandse zaken, de erkenning van de opleidingen hebben verkregen met toepassing van de vigerende federale regelgeving ter zake en in overeenstemming met de afspraken ter zake tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de desbetreffende federale minister; het behoud van de organisatie van de opleidingen is afhankelijk van de periodieke bevestiging van die erkenning.]

Decr. 30-4-2009

[Art. 6ter.

Het aanbod van [[de opties Duurzaam wonen en Bio-ecologische bouwafwerking]] is aan de volgende beperking onderworpen :

1° per provincie kan de optie in maximaal één onderwijsinstelling die behoort tot het officieel onderwijs en één onderwijsinstelling die behoort tot het vrij onderwijs worden georganiseerd;

2° voor de toepassing van deze bepaling worden de Nederlandstalige onderwijsinstellingen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerekend tot de provincie Vlaams-Brabant.]

B.Vl.R. 9-10-2009; [[ ]] B.Vl.R. 7-9-2012

[Art. 6quater.

Het aanbod van de optie Onthaal en recreatie is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs.

Het aanbod van de optie Gespecialiseerd recreatiemedewerker is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs.]

Decr. 9-9-2011

Art. 7.

[...]

B.Vl.R. 20-6-2014

[Art. 7bis.

[[...]] ]

B.Vl.R. 20-6-2014; [[ ]] B.Vl.R. 10-7-2015

[Art. 7ter.

[[...]] ]

B.Vl.R. 20-6-2014; [[ ]] B.Vl.R. 10-7-2015

Art. 8.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 9.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Met B.Vl.R. 30-5-2008 worden volgende wijzigingen gesteld : Bijlagen I, II, IV, XVIII, XXI en XXV worden vervangen (Art. 4); in bijlagen III, V, XVI, XIX, XXIV en XXVIII worden wijzigingen doorgevoerd (Art. 5 t.e.m. 10).

De vervangen bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Met B.Vl.R. 16-1-2009 worden in Bijlage XXIV wijzigingen doorgevoerd (Art. 4).

In de bijlage XXIV wordt de tekst onder aan de tabel, ingevoegd bij het B.Vl.R. van 16 januari 2009, opgeheven. (Decr. 30-4-2009; Art. 100)

Met B.Vl.R. 9-10-2009 (Art. 52 t.e.m. 60) worden volgende wijzigingen uitgevoerd : Bijlagen IV-VII, XI-XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV-XXVIII, XXX en XXXI worden gewijzigd; Bijlagen XVI en XXIV worden vervangen en Bijlage XVIIbis wordt toegevoegd. De vervangen en toegevoegde bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Met B.Vl.R. 4-6-2010 worden de bijlagen VI, XIII, XVI, XVII, XX, XXIV en XXVIII gewijzigd (Art. 13 t.e.m. 19).

Met B.Vl.R. 9-9-2011 worden de bijlagen VII, XIII, XIX, XXVI, XXVII en XXVIII gewijzigd (Art. 3 t.e.m. 8).

Met B.Vl.R. 7-9-2012 wordt bijlage VI gewijzigd (Art. 14).

Met B.Vl.R. 17-1-2014 (Art. 8 en 9) worden volgende wijzigingen uitgevoerd :

In bijlage I en II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de haakjes en de woorden tussen haakjes worden telkens opgeheven;

2° het symbool "S" wordt telkens opgeheven.

In bijlage III tot en met XXXI bij hetzelfde besluit wordt, in voorkomend geval, het symbool "S" telkens opgeheven.

Met B.Vl.R. 20-6-2014 worden de bijlagen I en II vervangen; bijlagen III tot en met XXXI worden opgeheven (Art. 30 t.e.m. 32). De vervangen bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.