Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.08/09/2009
  • datum laatste wijziging
    10/04/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-9-2010 - B.S. 22-10-2010

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

B.Vl.R. 10-3-2017 - B.S. 10-4-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, artikel 179bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 180 en 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 694 van 8 mei 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 460 van 8 mei 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.730/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied mechanica - elektriciteit, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage I tot en met XX], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 10-3-2017

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[In afwijking van het eerste lid wordt het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage IV, uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd. [[De opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage V tot en met IX, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd.]]¹[[De opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen X tot en met XV, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]]²[[De opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XVI en XVII, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd.]]³ ]

B.Vl.R. 10-9-2010; [[ ]]¹ B.Vl.R. 21-9-2012; [[ ]]² B.Vl.R. 1-3-2013; [[ ]]³ B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding computertechnicus TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen computeroperator en netwerktechnicus.

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleidingen CAD TSO3 of Mechanica CNC werktuigmachines en CAD TSO3 heeft vanaf 1 september 2012 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies en Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit.]¹

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Kunststoftechnieken TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Productiemedewerker Kunststoftechnieken, Machineregelaar Extrusie, Machineregelaar Spuitgieten en Machineregelaar Thermisch Vormen.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 21-9-2012; [ ]² B.Vl.R. 1-3-2013

Art. 4.

De modulaire opleiding computertechnicus TSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 georganiseerd worden.

Art. 5.

Op de datum waarop een centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus, als vermeld in bijlage I en II bij dit besluit, start, kan een individuele concordantie, zoals bepaald in artikel 56quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, toegekend worden aan de personeelsleden die in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie voor het technisch vak informaticatoepassingen in de opleiding computertechnicus

a) vastbenoemd zijn ten laatste op de vooravond van de datum, waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start;

b) of tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens een periode, voorafgaand aan de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start, die niet verder mag teruggaan dan de drie voorafgaande schooljaren.

De individuele concordantie kan toegekend worden met het oog op een aanstelling in het algemeen vak informatica of in het technisch vak toegepaste informatica in de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus.

Art. 6.

Bij de individuele concordantie, zoals bepaald in artikel 5, geldt het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, in het technisch vak informaticatoepassingen, geldt als kandidaatstelling voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

2° de diensten, gepresteerd in het technisch vak informaticatoepassingen, tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in het algemeen vak informatica of in het technisch vak toegepaste informatica;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het technisch vak informaticatoepassingen geldt als kandidaatstelling voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het technisch vak informaticatoepassingen geldt automatisch voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het technisch vak informaticatoepassingen geldt automatisch voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in het technisch vak informaticatoepassingen, worden geacht te zijn gebeurd in het algemeen vak informatica of in het technisch vak toegepaste informatica;

7° wie vast benoemd is voor het technisch vak informaticatoepassingen, is automatisch vast benoemd voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in het technisch vak informaticatoepassingen, worden geacht te zijn gebeurd in het algemeen vak informatica of in het technisch vak toegepaste informatica;

9° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor het technisch vak informaticatoepassingen, is dat automatisch voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in het technisch vak informaticatoepassingen, is dat automatisch in het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

11° een conformiteitsattest voor het technisch vak informaticatoepassingen, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie, geldt automatisch voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica;

12° nuttige ervaring, erkend voor het technisch vak informaticatoepassingen, geldt automatisch als erkende nuttige ervaring voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica.

Art. 7.

Het individueel ondertekende concordantieformulier moet ingediend worden bij [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] uiterlijk vijftien kalenderdagen, nadat het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start.

B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 8.

§ 1. Als het personeelslid en het centrumbestuur niet tot een akkoord komen, kan het personeelslid het bezwaarschrift, vermeld in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld, indienen bij de Commissie Bezwaarschriften.

Als het centrumbestuur nagelaten heeft een beslissing te nemen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tot uiterlijk vijfendertig kalenderdagen, nadat het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus gestart is.

§ 2. De commissie Bezwaarschriften bestaat uit de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] of diens afgevaardigde en uit een bevoegde inspecteur.

B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 9.

§ 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die met toepassing van artikel 5 een individuele concordantie hebben voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die van kracht was op de vooravond van de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het technisch vak informaticatoepassingen en geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica.

De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die van kracht was op de vooravond van de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het technisch vak informaticatoepassingen en geen voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica, worden geacht in het bezit te zijn van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica.

§ 3. De overgangsmaatregelen, vermeld in § 2, worden toegekend op de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start, rekening houdend met de onderstaande bepalingen :

1° de vastbenoemde personeelsleden behouden deze overgangsmaatregelen zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd;

2° de tijdelijke personeelsleden behouden deze overgangsmaatregelen zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd :

1° de vakantieperioden;

2° de loopbaanonderbreking;

3° de militaire dienst;

4° de perioden van wederoproeping;

5° de ziekte- en bevallingsverloven;

6° onbezoldigd ouderschapsverlof;

7° de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;

8° de verloven van korte duur met behoud van salaris(toelage) ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;

9° de verloven zonder behoud van salaris(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar,

10° een onderbreking van een doorlopende periode van maximum twee kalenderjaren.

§ 4. De personeelsleden, vermeld in § 1, genieten voor het algemeen vak informatica of voor het technisch vak toegepaste informatica de salarisschaal die hen op grond van de reglementering, die gold op de vooravond van de datum, waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de opleidingen computeroperator of netwerktechnicus start, verleend mocht worden voor het technisch vak informaticatoepassingen, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover zij beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal.

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IV is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen V t.e.m. IX worden toegevoegd met B.Vl.R. 21-9-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen X t.e.m. XV worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XVI en XVII worden toegevoegd met B.Vl.R. 28-2-2014 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XVIII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 5-9-2014 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I en II worden vervangen met B.Vl.R. 24-4-2015 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXXV wordt verwijderd door B.Vl.R. 28-2-2014; Art. 20.

Bijlagen XIX en XX worden toegevoegd met B.Vl.R. 10-3-2017 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.