Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    08 september 2017
  • publicatiedatum
    B.S.06/10/2017
  • datum laatste wijziging
    06/10/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 2bis, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 162, § 1, 2°, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juni 2017;

Gelet op advies 61.800/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Op basis van de criteria, vermeld in artikel 63, § 2bis, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, worden de onderwijsbevoegdheden van de centra voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats vastgelegd in volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage 1 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de studiegebieden, vermeld in artikel 7 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007;

2° bijlage 2 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de specifieke lerarenopleidingen;

3° bijlage 3 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs.

Art. 2.

De afbouw van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 162, § 1, 2°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt uitgesteld tot 1 september 2018.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.