Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs (1)

  • goedkeuringsdatum
    24 november 2017
  • publicatiedatum
    B.S.15/01/2018
  • datum laatste wijziging
    15/01/2018

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Dringende bepalingen

Afdeling 1. - Verlenging van toelage 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters voor schooljaar 2017-2018

Art. 2.

In artikel 154, § 2, eerste lid, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, vervangen bij het decreet van 21 december 2012 en gewijzigd bij de decreten van 13 november 2015 en 18 november 2016, wordt de zinsnede "in artikel 76, artikel 173quinquies/2 of artikel 173quinquies/3" vervangen door de zinsnede "in artikel 76, artikel 173quinquies/2, artikel 173quinquies/3 of artikel 173quinquies/4".

Art. 3.

Aan hoofdstuk XIIter/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 november 2015 en gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2016 en 18 november 2016, wordt een artikel 173quinquies/4 toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 173quinquies/4. § 1.

Aan de scholen voor gewoon basisonderwijs die aan een van volgende criteria voldoen, wordt in het schooljaar 2017-2018 een extra toelage toegekend uitsluitend voor activiteiten als vermeld in paragraaf 3 en die berekend wordt volgens paragraaf 2:

1° de school vertoont op 27 oktober 2017 een stijging van het aantal kleuters die voldoen aan het leerlingenkenmerk, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, c), ten opzichte van de teldag voor de berekening van het werkingsbudget voor het schooljaar 2017-2018;

2° de school telt op 27 oktober 2017 minstens één leerling die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger is dan vijf jaar en die op 27 oktober 2017 gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoet:

a) hij is een nieuwkomer, dat wil zeggen dat hij pas sinds 1 juli 2017 of later in België verblijft;

b) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

c) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

d) hij is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

§ 2.

De extra toelage waar de school recht op heeft, vermeld in paragraaf 1, wordt berekend conform de volgende formule: 950 euro x (C + (D-C)), waarbij:

1° als D-C negatief is, dit gelijkgesteld wordt aan 0;

2° C: het totale aantal kleuters in de school, die op 27 oktober 2017 voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 2° ;

3° D: de totale stijging aan kleuters in de school, die voldoen aan het leerlingenkenmerk, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, c), op 27 oktober 2017 ten opzichte van de teldag voor de berekening van het werkingsbudget voor het schooljaar 2017-2018.

§ 3.

De scholen, vermeld in paragraaf 1, mogen de extra toelage berekend conform paragraaf 2, uitsluitend voor activiteiten in het kader van initiatie in en versterking van het Nederlands voor het schooljaar 2017-2018 aanwenden.".

Afdeling 2. - Extra werkingsmiddelen voor technische uitrusting

Art. 4.

Ten laste van de begroting 2017 ontvangen de scholen van het voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, een forfaitair bedrag van 72,24 euro per regelmatige leerling die op 1 februari 2017 is ingeschreven in een van de volgende structuuronderdelen:

1° alle structuuronderdelen van de volgende studiegebieden van het voltijds gewoon secundair onderwijs en van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs:

a) Auto;

b) Bouw;

c) Chemie;

d) Grafische communicatie en media;

e) Hout;

f) Koeling en warmte;

g) Land- en tuinbouw;

h) Mechanica-elektriciteit;

i) Textiel;

j) Voeding;

2° structuuronderdelen van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs:

a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker;

b) Auto-hulpmechanicien;

c) Bakkersgast;

d) Betonstaalvlechter;

e) Groen- en tuinbeheer duaal;

f) Grootkeukenhulp;

g) Grootkeukenmedewerker;

h) Hoeklasser;

i) Hulpkelner;

j) Hulpwever;

k) Interieurbouwer;

l) Keukenhulp;

m) Keukenmedewerker;

n) Lasser monteerder;

o) Lasser monteerder BMBE;

p) Lasser monteerder MIG/MAG;

q) Lasser monteerder TIG;

r) Loodgieter;

s) Machinaal houtbewerker;

t) Metselaar;

u) Meubelstoffeerder;

v) Onderhoudsassistent;

w) Plaatbewerker;

x) Plaatslager;

y) Puntlasser;

z) Schilder-decorateur;

aa) Slagersgast;

ab) Stratenmaker;

ac) Tuinbouwarbeider;

ad) Vloerder-tegelzetter;

ae) Werfbediener ruwbouw;

af) Werkplaatsschrijnwerker;

ag) Zeefdrukker.

De school gebruikt de middelen, vermeld in het eerste lid, alleen voor de aankoop van didactische uitrusting of de beveiliging van al aanwezige didactische uitrusting voor de structuuronderdelen die die middelen hebben gegenereerd. Die uitrustingsgoederen zijn noodzakelijk, duurzaam en direct gerelateerd aan het leerplan of het opleidingsprofiel in kwestie.

De schriftelijke bewijsstukken van de aanwending liggen in de school ter controle voor de verificatie en inspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De middelen, vermeld in het eerste lid, die niet zijn aangewend conform dit artikel, worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 10.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017, met uitzondering van afdeling 3 die in werking treedt op 30 november 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 24 november 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS

_______

Nota

(1) Zitting 2017-2018.

Stukken: - Ontwerp van decreet : 1346 - Nr. 1

- Verslag : 1346 - Nr. 2

- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1346 - Nr. 3

Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 15 november 2017.