Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent florist

 • goedkeuringsdatum
  27/04/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 06/07/2018 (pagina 54306)
 • bron

  Numac : 2018012899
 • datum laatste wijziging
  06/07/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 9 maart 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2018;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

1.

2.

Bijlage