Decreet betreffende het onderwijs XXVIII

 • goedkeuringsdatum
  15/06/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 17/08/2018 (pagina 65081)
 • bron

  Numac : 2018013216
 • datum laatste wijziging
  30/08/2018

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepaling

1.

HOOFDSTUK 2. Wijzigingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991

2.

3.

4.

5.

6.

ART 7.

In artikel 39bis, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010 en gewijzigd bij de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, en het decreet van 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt i) wordt de zinsnede "betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen, en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding" vervangen door de woorden "betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties";

2° een punt j) wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
"j) een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs, die een personeelslid tot en met 31 augustus 2017 heeft opgenomen.".

ART 8.

In artikel 44bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 15 juli 2005 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

" § 1. De inrichtende macht kan een opdracht in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt tijdelijk toewijzen aan een vastbenoemd personeelslid, dat aangesteld is in een instelling als vermeld in artikel 4, § 1, van dit decreet, in een instelling als vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, of in een centrum voor basiseducatie als vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie. Die toewijzing kan alleen na toepassing van de principes van de tijdelijke aanstelling, vermeld in hoofdstuk III, afdeling 2, van dit decreet, voor wat een wervingsambt betreft, of, als vermeld in hoofdstuk IV van dit decreet, voor wat een selectie- of bevorderingsambt betreft.";

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

" § 2. Het vastbenoemde personeelslid kan, met zijn instemming, geheel of gedeeltelijk afzien van de uitoefening van de opdracht waarvoor het vastbenoemd is om in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt tijdelijk belast te worden met een andere opdracht waarvoor het niet vastbenoemd is. Het vastbenoemde personeelslid vraagt daarvoor aan zijn inrichtende macht een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. De inrichtende macht kan dat verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen toestaan.

Het personeelslid kan het verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen, vermeld in het eerste lid, ook aanvragen aan zijn inrichtende macht om een opdracht op te nemen in een centrum voor basiseducatie, in een hogeschool, bij de inspectie of bij de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. De inrichtende macht kan dat verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen toestaan.";

3° in paragraaf 3 worden de woorden "inzake de voorrang" vervangen door de zinsnede "betreffende de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vermeld in hoofdstuk III, afdeling 2,";

4° in paragraaf 5, tweede lid, wordt de zinsnede "hoofdstuk III. Werving" vervangen door de zinsnede "hoofdstuk III";

5° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt:

" § 6. In dit artikel wordt met een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt altijd een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur bedoeld.".

ART 9.

In artikel 44ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997, worden tussen de woorden "de vastbenoemde personeelsleden die" en de woorden "tijdelijk belast worden" de woorden "via een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen" ingevoegd.

10.

11.

12.

13.

HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991

14.

15.

16.

17.

ART 18.

Aan artikel 42bis, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010 en gewijzigd bij de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, en het decreet van 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt j) wordt de zinsnede "betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen, en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding" vervangen door de zinsnede "betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties";

2° een punt k) wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:

"k) een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs, die een personeelslid tot en met 31 augustus 2017 heeft opgenomen.".

ART 19.

In artikel 55bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 15 juli 2005, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 en 2 worden vervangen door wat volgt:

" § 1. De directeur kan een opdracht in een wervingsambt tijdelijk toewijzen aan een vastbenoemd personeelslid of aan een personeelslid dat is toegelaten tot de proeftijd, dat aangesteld is in een instelling als vermeld in artikel 2, § 1, van dit decreet, in een instelling als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 of in een centrum voor basiseducatie als vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie. Die toewijzing is alleen mogelijk na toepassing van de principes van de tijdelijke aanstelling, vermeld in hoofdstuk III, afdeling 2, van dit decreet.

De raad van bestuur - voor de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum: de afgevaardigd bestuurder - kan een opdracht in een selectie- of bevorderingsambt tijdelijk toewijzen aan een vastbenoemd personeelslid of een personeelslid dat is toegelaten tot de proeftijd, dat aangesteld is in een instelling als vermeld in artikel 2, § 1, van dit decreet, in een instelling als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 of in een centrum voor basiseducatie als vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie. Die toewijzing is alleen mogelijk na toepassing van de principes van de tijdelijke aanstelling, vermeld in hoofdstuk V van dit decreet.

§ 2. Het vastbenoemde personeelslid kan, met zijn instemming, geheel of gedeeltelijk afzien van de uitoefening van de opdracht waarvoor het vastbenoemd is om in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt tijdelijk belast te worden met een andere opdracht waarvoor het niet vastbenoemd is. Het vastbenoemde personeelslid vraagt daarvoor aan het college van directeurs van de scholengroep - voor de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum aan de afgevaardigd bestuurder - een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. Het college van directeurs van de scholengroep - voor de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum: de afgevaardigd bestuurder - kan dat verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen toestaan.

Het personeelslid kan het verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen, vermeld in het eerste lid, ook aanvragen aan het college van directeurs van de scholengroep - voor de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum aan de afgevaardigd bestuurder - om een opdracht op te nemen in een centrum voor basiseducatie, in een hogeschool, bij de inspectie of bij de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. Het college van directeurs van de scholengroep - voor de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum: de afgevaardigd bestuurder - kan dat verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen toestaan.";

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "en de voorrang, ofwel de waarnemende aanstelling in selectie- en bevorderingsambten" vervangen door de zinsnede "en de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vermeld in hoofdstuk III, afdeling 2, ofwel de waarnemende aanstelling in selectie- en bevorderingsambten, vermeld in hoofdstuk V";

3° in paragraaf 5, tweede lid, wordt de zinsnede "hoofdstuk III. Wervingsambten" vervangen door de zinsnede "hoofdstuk III";

4° paragraaf 6 wordt opgeheven;

5° paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt:

" § 7. In dit artikel wordt met een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt altijd een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur bedoeld.".

ART 20.

In artikel 55ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997, worden tussen de woorden "de vastbenoemde personeelsleden die" en de woorden "tijdelijk belast worden" de woorden "via een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen" ingevoegd.

21.

22.

23.

24.

HOOFDSTUK 4. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

25.

26.

27.

28.

29.

ART 30.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017, wordt een artikel 54bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 54bis. In afwijking van artikel 53 en 54 ontvangen de leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen in het schooljaar 2017-2018, geen getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft, maar een verklaring met het aantal en soort gevolgde jaren lager onderwijs, een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet uitgereikt werd, alsook aandachtspunten voor de toekomst.".

31.

HOOFDSTUK 5. Wijzigingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

32.

HOOFDSTUK 6. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen"

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

HOOFDSTUK 7. Wijzigingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

40.

ART 41.

In artikel 53/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de datum "1 september" vervangen door de datum "1 augustus";

2° in het tweede lid wordt de datum "1 juni" vervangen door de datum "1 mei";

3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"De wettelijke vertegenwoordiger van de leerling of de student reageert uiterlijk op 1 juni van het lopende schooljaar op de melding van de start van het onderzoek.".

ART 42.

In artikel 55 van hetzelfde decreet wordt de datum "1 september" vervangen door de zinsnede "de laatste maandag van augustus".

HOOFDSTUK 8. Wijzigingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

43.

44.

HOOFDSTUK 9. Wijzigingen van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

HOOFDSTUK 10. Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

ART 63.

In artikel 82 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 3°, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het begeleidingsteam";

2° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het begeleidingsteam";

3° in paragraaf 3, 4°, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het begeleidingsteam".

64.

65.

HOOFDSTUK 11. Wijzigingen van het decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport

66.

67.

HOOFDSTUK 12. Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur

68.

69.

HOOFDSTUK 13. Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

70.

HOOFDSTUK 14. Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010

ART 71.

Artikel 44 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt opgeheven.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

HOOFDSTUK 15. Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013

ART 86.

In artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, het laatst gewijzigd door het decreet van 19 juni 2015, wordt punt 11° vervangen door wat volgt:

"11° de "Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen";".

ART 87.

In artikel II.93 van dezelfde codex wordt de zinsnede "Karel de GroteHogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen" vervangen door de zinsnede "Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen".

88.

89.

90.

ART 91.

In artikel III.24, § 2, van dezelfde codex worden de woorden "Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen" vervangen door de zinsnede "Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen".

ART 92.

In artikel III.34 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen" vervangen door de zinsnede "Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen";

2° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd die luidt als volgt:

" § 8. Vanaf het begrotingsjaar 2017 kent de Vlaamse Regering jaarlijks binnen de beschikbare budgetten een compensatie toe aan de publiekrechtelijke hogescholen voor de meerkost van de toekenning van het gewaarborgd maandloon uit het bediendenstatuut aan hun arbeiders, zoals voorzien in het kader van cao III van 10 december 2010.".

ART 93.

In artikel III.46, § 3, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, wordt de zinsnede "Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen" vervangen door de zinsnede "Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen".

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

ART 117.

In artikel V.299, § 1, en § 2, eerste lid, van dezelfde codex, wordt de zinsnede "artikel III.35, § 3" vervangen door de zinsnede "artikel III.36, § 3".

HOOFDSTUK 16. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project `Schoolbank op de werkplek' rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016

118.

119.

HOOFDSTUK 17. Wijzigingen van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

120.

121.

ART 122.

In artikel III.20, § 2, 2°, van dezelfde codificatie wordt het getal "100" vervangen door het getal "110".

123.

HOOFDSTUK 18. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project `Schoolbank op de werkplek' rond duaal leren in de leertijd, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016

124.

125.

HOOFDSTUK 19. Wijzigingen van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

126.

127.

HOOFDSTUK 20. Wijzigingen van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

128.

129.

HOOFDSTUK 21. Autonome bepalingen

130.

131.

132.

HOOFDSTUK 22. Inwerkingtreding

133.