Inschrijven

Professionaliseringsbeleid: naar het samen ontwerpen van professionalisering

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer


Startpagina

Professionalisering is geen individuele aangelegenheid, maar een zaak van het gehele schoolteam om zo voortdurend goed onderwijs te kunnen bieden. Het is dan ook belangrijk om verschillende actoren, waaronder de school, het CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten … aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. In het kader van een ruimer personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg wordt er verwacht dat elke organisatie zich engageert om werk te maken van professionalisering. Dit is niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft een rol, zo ook de school, CLB als organisatie om werk te maken van een coherent professionaliseringsbeleid.

Daarom heeft deze studievoormiddag tot doel om samen met andere onderwijsprofessionals stil te staan bij de kenmerken van effectieve professionalisering van leraren enerzijds en de randvoorwaarden in het professionaliseringsbeleid van scholen anderzijds. 

Tijdens de plenaire sessies komen onderzoeksresultaten en praktijkverhalen aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context. 

Het doelpubliek van deze studievoormiddag bestaat uit schoolleiders, verantwoordelijken voor professionalisering in scholen (gemeenschappen), pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmakers, lerarenopleiders, …

Praktische informatie

Wanneer?
De studiedag vindt plaats op dinsdag 14 november 2017 van 9.30u tot 13u
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Waar?
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 
9000 Gent 

Wie?
Schoolleiders, verantwoordelijken voor professionalisering in scholen (gemeenschappen), pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmakers, lerarenopleiders, …

Bereikbaarheid
http://www.vlaanderen.be/nl/virginie-lovelinggebouw-vac-gent

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 180 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 7 november 2017 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9.00 uur Ontvangst en inschrijvingen
09.30 uur Welkom door de dagvoorzitter
09.40 uur Hefbomen tot kwaliteitsvolle professionalisering: resultaten van een literatuurstudie - Melissa Tuytens  (UGent)
10.30 uur Nascholingsrepertorium op Klascement – Bram Faems (KlasCement)
10.45 uur Pauze
11.10 uur Bouwstenen van een globaal professionaliseringsbeleid in onderwijsinstellingen – Andries Valcke (GO!)
11.45 uur Workshops
13.00 uur Lunch

PLENAIRE SESSIES

Hefbomen tot kwaliteitsvolle professionalisering: resultaten van een literatuurstudie
Professionalisering van leraren is één van de belangrijkste elementen in kwaliteitsvol onderwijsbeleid. De vraag hoe succesvolle professionalisering te realiseren is echter niet evident. Het antwoord is nog minder evident. In deze lezing staan de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent centraal. De onderzoeksploeg verkende indicatoren om de mogelijke impact van professionaliseringsinitiatieven voor leraren in kaart te brengen. Concreet stonden twee doelstellingen centraal: (1) het opstellen van een verfijnd raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven, en (2) een overzicht bieden van methodieken en meetinstrumenten om de indicatoren in kaart te brengen. Naast de resultaten van dit onderzoek zal Melissa ook stilstaan bij de implicaties voor beleid en praktijk.

Melissa Tuytens is postdoctoraal wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses omvatten personeelsbeleid in scholen, schoolbeleid, schoolleiderschap en de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Zij coördineert momenteel samen met Geert Devos het Steunpunt Onderwijsonderzoek waarbinnen zij eveneens onderzoek uitvoert naar personeelsbeleid in Vlaamse scholen. 

Nascholingsrepertorium op Klascement
Op KlasCement.net vind je sinds kort het aanbod van nascholingsorganisaties voor onderwijs. Bram Faems geeft je tijdens een plenaire workshop tijdsbesparende tips en trucs om precies die nascholing of aanbieder te vinden die je zoekt. Je leert hoe je zoekt naar professionaliseringsactiviteiten en nascholingsaanbieders op KlasCement. Daarnaast komt ook het leren van collega's aan bod: ontdek hoe delende leraren jouw onderwijspraktijk kunnen verrijken. 

Bram Faems is leraar en master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij is coördinator van de gebruikerservaring bij KlasCement. Daarbij vertaalt hij de verwachtingen van leraren over de website naar projecten voor de KlasCementprogrammeurs. 

Bouwstenen van een globaal professionaliseringsbeleid in onderwijsinstellingen

Wat maakt een professionaliseringsbeleid doeltreffend? Aan de hand van voorbeelden en ervaringen bekijkt Andries Valcke hoe bepaalde initiatieven kunnen leiden tot een sterkere professionele organisatie waarin elke medewerker een geëngageerde professional kan zijn.  

Andries Valcke is hoofdadviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst GO!. Hij werkte voordien als leerkracht secundair onderwijs, als docent in de specifieke lerarenopleiding en als coördinator van de nascholingsdienst van het GO!. Didactiek en professionalisering zijn de rode draad in zijn loopbaan.

WORKSHOPS

Workshop 1 
Apple-technologie als katalysator van professionalisering
Tijdens deze workshop kijk je via een andere invalshoek naar professionalisering. Zo wordt jou inspiratie geboden om technologie in de praktijk te integreren. Concreet wordt Apple-technologie als ondersteuning van het leerproces in de klas- en schoolwerking geïntegreerd.
Joost Dendooven is sinds 2006 schooldirecteur van VBS Mozaïek te Sint-Kruis Brugge. Hij draagt de integratie van technologie in de klaspraktijk een warm hart toe. In 2015 werd Joost opgenomen in het internationaal onderwijsnetwerk van “Apple Distinguished Educators”. Via zijn blog flemishtechgeek.be, twitter en Facebookgroep deelt hij op regelmatige basis zijn praktijkervaring met het brede nationale en internationale onderwijsveld.

Workshop 2
Samen Onderwijs Maken - het Leuvens onderwijsnetwerk
In ‘het Leuvens onderwijsnetwerk’ wordt er samengewerkt rond thema’s als ‘diversiteit’, ‘iedereen aan boord en betrokkenheid’ en ‘welbevinden van alle actoren’. Hoe gaat dat ‘samen onderwijs maken’ in zijn werk? Welke experimenten worden er opgezet? Hoe wordt er  bottom-up geprofessionaliseerd? Hoe worden mensen samengebracht in het netwerk en wordt er verder gekeken dan de eigen onderwijspraktijk?
In deze sessie staat het leren van en met elkaar centraal. De bedoeling is om aan de hand van praktijkvoorbeelden en reflectievragen te komen tot een stevig denkmoment. Waar willen we naartoe en wat hebben we hiervoor nodig?
Lore Bayens, coördinator samen onderwijs maken, leerde via verschillende onderwijsinstellingen veel scholen kennen: Don Bosco Haacht, Open School Leuven, UCLL en de kracht van diversiteit lag haar steeds nauw aan het hart. Het uitbouwen van een Leuvens onderwijsnetwerk is een uitdaging die ze iedere dag met enthousiasme aangaat.

Workshop 3
Vakdidactische leergemeenschappen in KSLeuven: inzetten op de professionele ontwikkeling van leraren secundair onderwijs. Een praktijkvoorbeeld.
Deze workshop gaat in op de professionele ontwikkeling van leraren secundair onderwijs, via vakdidactische leergemeenschappen (VLG). De vragen en leernoden van de deelnemers vormen het uitgangspunt voor het delen van ervaringen tijdens deze workshop.
We gaan dieper in op vragen als: hoe zijn de VLG’s tot stand gekomen? Welk rol speelt de coördinerend directeur daarin? Welke opdrachten behoren tot de VLG’s?
Danny Pijls is coördinerend directeur sinds september 2009. Voordien directeur in het Sint-Pieterscollege te Leuven en daarvoor leraar secundair onderwijs.

Workshop 4
Praktijkonderzoek in een lerend netwerk: een krachtig professionaliseringstraject.
In deze workshop maak je kennis met de methodiek van praktijkonderzoek en verken je de mogelijkheden en meerwaarde ervan binnen jouw specifieke context.
Het doel van praktijkonderzoek is je eigen praktijk te verbeteren en/of te innoveren. 
Je vertrekt van een concrete vraag uit jouw onderwijspraktijk. Via een kleinschalig onderzoek ga je dan zelf, op een systematische manier, jouw persoonlijke vraag of interessegebied bestuderen. 
Elke De Muynck en Lore Dewulf zijn pedagogisch begeleiders bij POV en lerarenopleider in de specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief PCVO. Ze hebben ervaring en expertise opgebouwd in het begeleiden van praktijkonderzoek bij verschillende doelgroepen (leraren-in-opleiding, leraren secundair onderwijs en volwassenenonderwijs, lerarenopleiders).

Workshop 5
Hoe werk je als schoolleider aan een sterk professionaliseringsbeleid? Aanpak vanuit de begeleidingsdienst.
Tijdens deze workshop staat reflectie over professionalisering centraal. Je maakt kennis met een aanpak om professionalisering op school breder aan te pakken. We reflecteren met de groep op deze aanpak, en je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Aan de hand van de voorgestelde aanpak word je uitgedaagd om te reflecteren over het professionaliseringsbeleid in jouw school. Hoe vertaal je schoolbehoeftes in een professionaliseringsbeleid? Wat werkt wel / niet binnen zo’n beleid? Welke zijn de aanbevelingen en de valkuilen? 
Hans Vanbedts: Na zijn onderwijzersloopbaan van 12 jaar werkt hij reeds 15 jaar als pedagogisch adviseur voor OVSG. In dat kader begeleidt hij basisscholen in de regio Leuven rond alle aspecten van schoolwerking.

Workshop 6
NV Teamteaching. Een bedrijf met meer participanten dan gedacht.
In deze workshop reflecteer je over kansen en valkuilen bij teamteaching. De case die hiervoor wordt gebruikt is de basisschool Sint-Martinus in Burcht (SIMABU). De directeur schetst hun praktijkverhaal en focust daarbij op de participanten aan teamteaching. Tenslotte toets je je eigen schoolcontext i.v.m. teamteaching.
Wim Van Ranst: Als onderwijzer sinds 1989 en directeur sinds 1999 van SIMABU is hij geboeid door nieuwe werkvormen en het creëren van gunstige omstandigheden om haalbare vernieuwing mogelijk te maken.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
afdeling Beleid Onderwijspersoneel
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Liesbeth Van Geert
liesbeth.vangeert@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Monika Van Geit – monika.vangeit@ond.vlaanderen.be 
Voor praktische vragen: Liesbeth Van Geert - liesbeth.vangeert@ond.vlaanderen.be