Inschrijven

(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Op dinsdag 21 november geeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de aftrap van een participatief traject om samen na te denken over de toekomst van het onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs. Dit gebeurt tijdens een interactieve studiedag in Brussel (Herman Teirlinck gebouw). 

Het vertrekpunt van deze studiedag is het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” van de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Naast toelichting bij dit onderzoek reflecteren we tijdens reflectie- en inspiratiesessies samen over noden en opportuniteiten en delen we praktijkervaringen. Daarnaast biedt deze studiedag ook ruimte tot netwerking met diverse betrokkenen bij onthaalonderwijs. 

De doelgroep voor deze studiedag bestaat uit reguliere en (OK)AN- leraren, en vervolgschoolcoaches, schoolleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmedewerkers van de basiseducatie, scholengemeenschappen, onderwijskoepels, het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, … 
Graag verwelkomen we ook leerlingen die een (OK)AN traject doorlopen (hebben).

De uitkomsten van de verschillende reflectiesessies zullen worden meegenomen worden in het verdere participatieve traject. In dit traject staat de optimalisatie van het onthaalonderwijs in Vlaanderen centraal.  

Overzicht programma

9.30 uur: Onthaal met koffie
10.00 uur: Verwelkoming en toelichting bij het opzet van de studiedag door de dagvoorzitter 
10.05 uur: Presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” door prof. dr. Piet Van Avermaet (UGent) en Reinhilde Pulinx (UGent, Vlor)
11.00 uur: Ronde 1 reflectie- en inspiratiesessies
12.30 uur: Lunch en mogelijkheid tot netwerking, vragen aan de onderzoekers en bezoek aan informatiemarkt
13.30 uur: Het verhaal van een OKAN leerling (in samenwerking met VSK) 
13.40 uur: Ronde 2 reflectie- en inspiratiesessies 
15.15 uur: Afsluitende reflecties door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
15.45 uur: Receptie met mogelijkheid tot netwerking en bezoek aan infomarkt

Beschrijving dagdelen

Presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” door prof. dr. Piet Van Avermaet en Reinhilde Pulinx

De huidige regelgeving met betrekking tot het onthaalonderwijs is meer dan tien jaar in voege. Vanuit het onderwijsveld worden vaststellingen gedaan en knelpunten gesignaleerd die de noodzaak van een grondige en kritische evaluatie van het onthaalonderwijs onderstrepen: de draagkracht van bepaalde scholen wordt overschreden; OKAN-leerlingen stromen door naar een beperkt aantal studierichtingen in het secundair onderwijs; scholen ervaren moeilijkheden bij het opbouwen van expertise en deskundigheid over het onthaalonderwijs; het ontbreekt aan gegevens voor monitoring van schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers. Bovendien heeft de overheid onvoldoende zicht op de aanwending van de middelen bestemd voor de organisatie van het onthaalonderwijs, de concrete praktijken op schoolniveau en de impact van het onthaalonderwijs op de verdere schoolloopbanen van deze leerlingen.

In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs werd een evaluatieonderzoek (OBPWO-onderzoek (14.03) uitgevoerd door een consortium van promotoren en onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode september 2014 – augustus 2016. Over de resultaten van dit onderzoek en daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen zal op deze studiedag worden gerapporteerd.

Bio Piet Van Avermaet

Prof. Dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert ‘taal en diversiteit’ ‘Multiculturalisme studies’, ‘taalpolitiek’ en ‘meertaligheid in onderwijs’ aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: diversiteit en inclusie, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, meertaligheid in onderwijs, taal en (sociale) inclusie en (taal)evaluatie.

Bio Reinhilde Pulinx

Reinhilde Pulinx was tot december 2016 onderzoeker bij het Steunpunt diversiteit en Leren (vakgroep taalkunde, Universiteit Gent) met als onderzoeksgebieden: meertaligheid, diversiteit, armoede, migratie en integratie, en burgerschap. Zij was onderzoeker-coördinator van het OKANS-onderzoek. Sinds januari 2017 is Reinhilde Pulinx stafmedewerker van de Vlaamse Onderwijsraad, en werkt hier rond het thema levenslang en levensbreed leren met blijvende aandacht voor diversiteit, burgerschap en integratie.

Lunchpauze: mogelijkheid tot netwerking, gesprek met onderzoekers en bezoek aan infomarkt 

Tijdens de lunchpauze krijg je de kans om in gesprek te gaan met onderzoekers en andere deelnemers. Bovendien kan je langsgaan bij informatiestanden van verschillende organisaties actief binnen het onthaalonderwijs. Zo kan je kennismaken met verschillende initiatieven en materialen die jou kunnen ondersteunen bij onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. 

Reflectie- en inspiratiesessies (eerste en tweede ronde) 

De reflectiesessies zijn begeleide thematische discussiesessies. Elke sessie start met een korte situering van voornaamste beleidsrelevante bevindingen van het OKAN-onderzoek en/of recente evoluties en maatregelen. We brengen vervolgens samen de sterktes en specifieke knelpunten in kaart en we zoeken samen naar mogelijke oplossingen en aandachtspunten. Jouw mening en visie zijn dus belangrijk! 

Reflectiesessie 1: Vervolgschoolcoaches, brug tussen onthaal- en regulier onderwijs 
Reflectiesessie2: Uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) 
Reflectiesessie 3: Naar versterkte onthaaltrajecten in het basisonderwijs 
Reflectiesessie 4: Naar flexibele en meer geïntegreerde leertrajecten in het secundair onderwijs 
Reflectiesessie 5: Psychosociale ondersteuning 
Reflectiesessie 6: Lokale partnerschappen 

Inspiratiesessies kennen een interactieve en praktijkgerichte opzet. 
In inspiratiesessies 7 en 8 staat kennismaking met het aanbod van divers hands-on materiaal centraal. Naar analogie met de informatiemarkt tijdens de lunchperiode, kan je in gesprek gaan met collega’s en experten van diverse organisaties om zo zicht te krijgen op mogelijke materialen ter ondersteuning van onderwijs aan anderstalige leerlingen. 

In inspiratiesessies 9, 10 en 11 staan het delen van ervaringen, goede praktijkvoorbeelden alsook reflectiegesprekken met experten en collega’s centraal. Aan de hand van interactieve werkvormen moedigen we je aan om ervaringen te delen en deze te bespreken met collega-(OK)AN-leerkrachten en experten van diverse organisaties. Deze inspiratiesessies leggen de nadruk op het delen van praktijkervaringen. 

Inspiratiesessie 7: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van ’AN-leerlingen in het basisonderwijs
Inspiratiesessie 8: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs 
Inspiratiesessie 9: Deelsessie over onthaaltrajecten in het basisonderwijs
Inspiratiesessie 10: Deelsessie over flexibele trajecten in het secundair onderwijs
Inspiratiesessie 11: Deelsessie over uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen)

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op dinsdag 21 november 2017, van 9u30 tot 16u
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

Bereikbaarheid
https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 250 deelnemers. De maximale bezetting is bereikt en we hebben de inschrijvingen afgesloten. 

Voor vragen over deze studiedag, neem contact op met Pieter-Jan De Vlieger via pieter-jan.devlieger@ond.vlaanderen.be

Programma

9.30 uur Onthaal met koffie
10.00 uur Verwelkoming en toelichting bij het opzet van de studiedag door de dagvoorzitter 
10.05 uur Presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” door prof. dr. Piet Van Avermaet (UGent) en Reinhilde Pulinx (UGent, Vlor)
11.00 uur Ronde 1 reflectie- en inspiratiesessies
12.30 uur Lunch en mogelijkheid tot netwerking, vragen aan de onderzoekers en bezoek aan informatiemarkt
13.30 uur Het verhaal van een OKAN leerling (in samenwerking met VSK) (onder voorbehoud)
13.40 uur Ronde 2 reflectie- en inspiratiesessies 
15.15 uur Afsluitende reflecties door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
15.45 uur Receptie met mogelijkheid tot netwerking en bezoek aan infomarkt

Beschrijving dagdelen

Presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” door prof. dr. Piet Van Avermaet en Reinhilde Pulinx

De huidige regelgeving met betrekking tot het onthaalonderwijs is meer dan tien jaar in voege. Vanuit het onderwijsveld worden vaststellingen gedaan en knelpunten gesignaleerd die de noodzaak van een grondige en kritische evaluatie van het onthaalonderwijs onderstrepen: de draagkracht van bepaalde scholen wordt overschreden; OKAN-leerlingen stromen door naar een beperkt aantal studierichtingen in het secundair onderwijs; scholen ervaren moeilijkheden bij het opbouwen van expertise en deskundigheid over het onthaalonderwijs; het ontbreekt aan gegevens voor monitoring van schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers. Bovendien heeft de overheid onvoldoende zicht op de aanwending van de middelen bestemd voor de organisatie van het onthaalonderwijs, de concrete praktijken op schoolniveau en de impact van het onthaalonderwijs op de verdere schoolloopbanen van deze leerlingen.
In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs werd een evaluatieonderzoek (OBPWO-onderzoek (14.03) uitgevoerd door een consortium van promotoren en onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode september 2014 – augustus 2016. Over de resultaten van dit onderzoek en daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen zal op deze studiedag worden gerapporteerd.

Bio Piet Van Avermaet
Prof. Dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert ‘taal en diversiteit’ ‘Multiculturalisme studies’, ‘taalpolitiek’ en ‘meertaligheid in onderwijs’ aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: diversiteit en inclusie, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, meertaligheid in onderwijs, taal en (sociale) inclusie en (taal)evaluatie.

Bio Reinhilde Pulinx
Reinhilde Pulinx was tot december 2016 onderzoeker bij het Steunpunt diversiteit en Leren (vakgroep taalkunde, Universiteit Gent) met als onderzoeksgebieden: meertaligheid, diversiteit, armoede, migratie en integratie, en burgerschap. Zij was onderzoeker-coördinator van het OKANS-onderzoek. Sinds januari 2017 is Reinhilde Pulinx stafmedewerker van de Vlaamse Onderwijsraad, en werkt hier rond het thema levenslang en levensbreed leren met blijvende aandacht voor diversiteit, burgerschap en integratie.

Lunchpauze: mogelijkheid tot netwerking, gesprek met onderzoekers en bezoek aan infomarkt 

Tijdens de lunchpauze krijg je de kans om in gesprek te gaan met onderzoekers en andere deelnemers. Bovendien kan je langsgaan bij informatiestanden van verschillende organisaties actief binnen het onthaalonderwijs. Zo kan je kennismaken met verschillende initiatieven en materialen die jou kunnen ondersteunen bij onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. 

Reflectie- en inspiratiesessies (eerste en tweede ronde) 

De reflectiesessies zijn begeleide thematische discussiesessies. Elke sessie start met een korte situering van voornaamste beleidsrelevante bevindingen van het OKAN-onderzoek en/of recente evoluties en maatregelen. We brengen vervolgens samen de sterktes en specifieke knelpunten in kaart en we zoeken samen naar mogelijke oplossingen en aandachtspunten. Jouw mening en visie zijn dus belangrijk! 

Reflectiesessie 1: Vervolgschoolcoaches, brug tussen onthaal- en regulier onderwijs 
Reflectiesessie2: Uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) 
Reflectiesessie 3: Naar versterkte onthaaltrajecten in het basisonderwijs 
Reflectiesessie 4: Naar flexibele en meer geïntegreerde leertrajecten in het secundair onderwijs 
Reflectiesessie 5: Psychosociale ondersteuning 
Reflectiesessie 6: Lokale partnerschappen 

Inspiratiesessies kennen een interactieve en praktijkgerichte opzet. 
In inspiratiesessies 7 en 8 staat kennismaking met het aanbod van divers hands-on materiaal centraal. Naar analogie met de informatiemarkt tijdens de lunchperiode, kan je in gesprek gaan met collega’s en experten van diverse organisaties om zo zicht te krijgen op mogelijke materialen ter ondersteuning van onderwijs aan anderstalige leerlingen. 

In inspiratiesessies 9, 10 en 11 staan het delen van ervaringen, goede praktijkvoorbeelden alsook reflectiegesprekken met experten en collega’s centraal. Aan de hand van interactieve werkvormen moedigen we je aan om ervaringen te delen en deze te bespreken met collega-(OK)AN-leerkrachten en experten van diverse organisaties. Deze inspiratiesessies leggen de nadruk op het delen van praktijkervaringen. 

Inspiratiesessie 7: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van ’AN-leerlingen in het basisonderwijs
Inspiratiesessie 8: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs 
Inspiratiesessie 9: Deelsessie over onthaaltrajecten in het basisonderwijs
Inspiratiesessie 10: Deelsessie over flexibele trajecten in het secundair onderwijs
Inspiratiesessie 11: Deelsessie over uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Koen Scherre
e-mail: koen.scherre@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

contact

Voor vragen over de studiedag “(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs” en uw inschrijving kan u contact opnemen via sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be