Inschrijven

Een niveaudecreet voor het DKO: Info- en inspiratiedagen! Sint-Niklaas

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Aanwezigheid + lunch
Uw privacy
Startpagina

Wat mag je verwachten op deze info- en inspiratiedagen?

Al gedurende twee legislaturen hebben beleidsmakers en mensen uit het onderwijsveld intensief nagedacht over een hervorming van het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een nieuw niveaudecreet. Nu is het eindelijk zover. Het Vlaams Parlement heeft het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd op 28 februari 2018. De uitvoeringsbesluiten naderen hun voltooiing.

Het nieuwe regelgevende kader realiseert een omslag van een sterk top-down aangestuurd dko naar meer autonomie op het lokale vlak. Tijdens de informatie- en inspiratiedagen bekijken we wat dat betekent voor academies.

In het ochtendgedeelte, dat enkel gericht is op directeurs en beleidsmedewerkers  overlopen we de totstandkoming, de krijtlijnen en uitgangspunten van het niveaudecreet en bepaalde aspecten van de uitvoeringsbesluiten.

Verder ligt de focus op opties en vakken. Meer dan voorheen zullen academies zelf keuzes maken. Naast een aantal verplichte vakken heeft de academie de vrijheid om het curriculum verder vorm te geven met keuzevakken. We bekijken de mogelijkheden en schetsen de uitgangspunten van het vernieuwde aanbod van opties en vakken. Tot slot focussen we op het personeel en de algemene principes van de bekwaamheidsbewijzen en de concordantie.

In het namiddaggedeelte kunnen opnieuw directeurs en beleidsmedewerkers, maar ook secretariaatsmedewerkers een keuze maken uit een aantal workshops waarbij dieper wordt ingezoomd op specifieke aspecten van de hervorming en hoe academies ermee aan de slag kunnen gaan.

De workshops voor directeurs en beleidsmedewerkers focussen op lessenroosters in beeldende kunsten, in podiumkunsten, in kunstacademies, op de einddoelen, op de mogelijkheid om les te volgen in een alternatieve leercontext, en op het organiseren van nieuw aanbod op nieuwe vestigingsplaatsen.

Voor secretariaatsmedewerkers zijn er workshops over de leerlingenadministratie, en over de concrete gevolgen van de hervorming inzake bekwaamheidsbewijzen en concordantie. Maar directeurs zijn zeker ook welkom.

Praktische informatie

Datum, locatie en uur

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de infodag te bekijken. 

De infodag vindt plaats op donderdag 26 april in Sint-Niklaas, van 9u30-15u30: Academie MWD, Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas

http://www.academiesintniklaas.be/node/146 

Je kunt ook inschrijven voor donderdag 3 mei in Tienen of voor vrijdag 4 mei in Roeselare.       


Inschrijven

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

  • Voormiddagsessies voor directies en beleidsmedewerkers. 

Er zijn 120 plaatsen per locatie, daarom vragen we om de delegaties per academie te beperken tot 2 personen

Indien je wenst deel te nemen aan de broodjeslunch, vink je dat aan bij de inschrijving.

  • Namiddagsessies: vanaf 13u30 worden ook secretariaatsmedewerkers verwacht. Hiervoor is het aantal plaatsen beperkt tot 40 per locatie.
    Er zijn maximaal 20 plaatsen per workshop.


Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk zondagavond 22/4/2018

en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

     I. Voormiddag:

9u00: Onthaal

09u30: verwelkoming

09u45: introductie door afdelingshoofd Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs John De Plecker: het waarom en de totstandkoming van het decreet

10u05: toelichting decreet: 

11u: muzikaal intermezzo

11u15: toelichting opties en vakken

11u30: personeel: algemene principes van de bekwaamheidsbewijzen en de concordantie door Valérie Dorchain

11u55: slot voormiddag en praktische info namiddag      II. Lunch: 12u30 – 13u30 (voor directies, beleidsmedewerkers en secretariaatsmedewerkers)     III. Namiddag:

13u30-15u30: Workshops voor directies en beleidsmedewerkers: 

Workshop 1: Lessenroosters Beeldende en Audiovisuele kunsten: door Annemie Verbeeck (Leuven) + Bart Remans (Maasmechelen)

Het niveaudecreet en het bijhorende organisatiebesluit kennen de academies en hun schoolbesturen een ruime autonomie toe om hun opleidingsaanbod vorm te geven. Dit heeft ook zijn weerslag op het opstellen van de lessenroosters. Deze kan men voortaan heel specifiek vorm geven op maat van de lokale inzichten inzake het behalen van de einddoelen, en op maat van specifieke competenties van leerkrachten. De betreffende workshops gaan hier dieper op in en bieden  inspiratie om er op een creatieve manier mee om te gaan naar de toekomst toe.

Workshop 2: Lessenroosters Podiumkunsten: door Herman De Vleeschhouwer en Paul Voet (GO!   Gent)

Het niveaudecreet en het bijhorende organisatiebesluit kennen de academies en hun schoolbesturen een ruime autonomie toe om hun opleidingsaanbod vorm te geven. Dit heeft ook zijn weerslag op het opstellen van de lessenroosters. Deze kan men voortaan heel specifiek vorm geven op maat van de lokale inzichten inzake het behalen van de einddoelen, en op maat van specifieke competenties van leerkrachten. De betreffende workshops gaan hier dieper op in en bieden  inspiratie om er op een creatieve manier mee om te gaan naar de toekomst toe.

Workshop 3: Lessenroosters Podiumkunsten en Kunstacademies: door Wim Belaen (Izegem) en Marc Vandenborre (Geraardsbergen).

Het niveaudecreet en het bijhorende organisatiebesluit kennen de academies en hun schoolbesturen een ruime autonomie toe om hun opleidingsaanbod vorm te geven. Dit heeft ook zijn weerslag op het opstellen van de lessenroosters. Deze kan men voortaan heel specifiek vorm geven op maat van de lokale inzichten inzake het behalen van de einddoelen, en op maat van specifieke competenties van leerkrachten. De betreffende workshops gaan hier dieper op in en bieden  inspiratie om er op een creatieve manier mee om te gaan naar de toekomst toe.

Workshop 4: Einddoelen: door Karl Desloovere en Hans De Volder (Beveren)

Ruimte en richting geven: nieuwe onderwijsdoelen voor het dko.

Een coherent doelenkader van is essentieel voor de kwaliteit en gelijkgerichtheid van het onderwijs. Nieuwe basiscompetenties en beroepskwalificaties laten het deeltijds kunstonderwijs aansluiten bij de actuele evolutie in de kunsten en de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het dko. De sterktes van het huidige dko blijven behouden maar de ambities worden ruimer. Artistiek vakmanschap zal hand in hand gaan met een onderzoekende houding en durf tot innovatie en experiment. Het dko wordt competentiegericht kwalificerend onderwijs. In deze workshop gaan we dieper in op de mogelijkheden die de nieuwe onderwijsdoelen bieden voor de leerkrachten, directeuren en onderwijskoepels.

Workshop 5: Alternatieve leercontext: door Jos Thys en Geert Hendrix (Lier)

Het niveaudecreet bepaalt dat een leerling na overleg met directeur en betrokken leerkrachten een vak waarin kennis, vaardigheden of attitudes geïntegreerd verworven worden, geheel of gedeeltelijk, kan vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext, die relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. Hoe dit kan verlopen wordt toegelicht vanuit de regelgeving en vanuit praktijkvoorbeelden uit het veld.

Workshop 6: Het onderwijsaanbod van de academie, toekomstgericht: dieper in programmaties en onderwijsbevoegdheid. Door Ingrid Leys en Johan Jonniaux (Oud-Heverlee)

Het niveaudecreet biedt heel wat mogelijkheden om het aanbod beter af te stemmen op de leerlingen, bijkomende vestigingsplaatsen beperken de verplaatsingstijd voor leerlingen en hun ouders.

De deelnemers worden uitgenodigd om ideeën uit te wisselen over een optimale invulling van het werkingsgebied van een academie. Hoe kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken? Hoe spoort een brede spreiding met organisatorische beheersbaarheid? We verdiepen ons in meer complexe dossiers waarin programmatie en onderwijsbevoegdheid op elkaar inhaken: oprichting van een nieuw domein, overheveling van vestigingsplaatsen, vorming van kunstacademies, maar ook cases die de deelnemers zelf aanreiken.   

13u30-15u30: Workshops voor secretariaatsmedewerkers: 

Workshop 7: Principes achter concordantie met concrete voorbeelden: Mieke Quintens+ Marie-Christine Steeman

Vakken veranderen van naam, de bekwaamheidsbewijzen veranderen. Geldt de vaste benoeming of TADD van een personeelslid nog als het vak van naam verandert? Wat als een personeelslid zijn bekwaamheidsbewijs niet meer geldig is voor het nieuwe vak? Kortom, in deze workshop leren we je de weg vinden in concordanties, overgangsmaatregelen, …. In deze opleiding laten we je zelf ook de theorie inoefenen met concrete cases. Tijdens de workshop zelf is ook voldoende tijd voorzien voor vragen over deze thema’s

Workshop 8: Leerlingenadministratie: van inschrijving tot leerlingenzending door Johan Krygelmans.

Deze workshop behandelt wat er nieuw is bij de inschrijving van de leerlingen. Komen aan bod het inschrijvingsgeld, de attesten voor verminderd tarief,  de registratie in de schoolsoftware, de nieuwe leerlingenzending via Discimus en ten slotte enkele aandachtspunten van de verificatie.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

John De Plecker

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de studiedag en uw inschrijving kan je contact opnemen met herman.devleeschhouwer@ond.vlaanderen.be