Inschrijven

Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken?

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemerStartpagina

Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken?

Geopolitieke conflicten en de daaruit voortvloeiende spanningen zijn niet nieuw, maar de impact op buurten, scholen en de brede samenleving lijkt elke dag groter te worden. Het wij/zij-denken nemen jongeren mee naar school en in hun vrije tijdsbeleving waardoor “eerstelijnswerkers” worden uitgedaagd om gepast te reageren op vaak erg extreme en denigrerende uitingen.

Een radicale of polariserende uiting staat immers niet alleen, maar vormt vaak een teken van onderliggende problematieken bij het individu of de nabijgelegen context van het individu. Belangrijk tegengewicht kan worden geboden door adequaat te reageren op ongewenst gedrag, zonder te vervallen in een versterkende opeenvolging van actie-reactie.

Op deze studiedag willen we daarom eerstelijnswerkers aan het woord laten over hun praktijkervaringen. In scholen en op lokaal niveau is er immers reeds geruime tijd geëxperimenteerd met begeleidingsprogramma’s, casusoverleg en ondersteuningstrajecten. Deze studiedag vormt dan ook de mogelijkheid om te leren van deze proeftuinen en ervaringen mee te nemen naar de eigen organisatie.

Doelpubliek: leerkrachten, CLB medewerkers, lokale ambtenaren, OCMW medewerkers en alle eerstelijnswerkers die werken rond de thematiek van radicalisering en polarisering.

Deze studiedag is een organisatie tussen het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en stad Sint Niklaas.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op maandag 14 mei 2018, van 9u00 tot 16u00.

Locatie

De studiedag vindt plaats in de Odisee hogeschool Campus Waas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

Bereikbaarheid

https://www.odisee.be/nl/campus-waas-sint-niklaas

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

08u30 09u00 Onthaal
09u00 09u10 Inleiding door Maarten De Waele, projectmedewerker preventie van radicalisering en polarisering
09u10 09u50 Emilie Le Roi, aanspreekpunt radicalisering en polarisering binnen het departement onderwijs en vorming
Onderwijs als belangrijke hefboom in de strijd tegen radicalisering en polarisering. Er wordt een overzicht gegeven van de initiatieven, ontwikkelde tools en handvatten die binnen onderwijs voorhanden zijn en er wordt stilgestaan bij de toekomstige uitdagingen die op ons pad komen.
09u50 11u00 Khalid Benhaddou, coördinator netwerk Islamexperten, Imam en voorzitter van het platform van Vlaamse Imams
IS in het avondland: marginaal of radicaal? Om radicalisering te begrijpen, is het een must om eerst de godsdienst, waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en ook te begrijpen. Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering. Er wordt gestart vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie en de beleving van Islam in Europa en aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en de anderen dan weer niet. Elementen worden aangereikt die noodzakelijk zijn als achtergrond om het radicaliseringsproces te begrijpen en geeft ook een eerste aanzet tot indicatoren en aanpak.
11u00 11u20 Pauze
11u20 12u30 Bart Brandsma, filosoof, consultant en trainer
Bij het fenomeen polarisatie (wij-zij denken) is het zaak de eigen rol van de professional grondig onder de loep te nemen. Hoe kun je nu effectief en professioneel acteren in polarisatie? Bart Brandsma gaat ons vertrouwd maken met zijn denkkader. Wat stuurt ons, wat is de dynamiek? Hebben we eigenlijk opties om het heft in eigen handen te nemen of zijn we overgeleverd aan de soms blinde dynamiek die groepen en mensen telkens verder uit elkaar drijft? Trump versus Kim, links versus rechts, vrouwen versus mannen, Belgen versus vluchtelingen, Walen versus Vlamingen… Door zijn resultaten en inzichten uit consultancywerk en trainingswerk in binnen- en buitenland (van Helsinki tot Barcelona, van Rotterdam tot Genk) steeds in zijn verhalen te verwerken, krijgt de eeuwenoude dynamiek van wij-zij denken telkens weer nieuwe eigentijdse invalshoeken. In het laatste gedeelte van de lezing kan de zaal daarover met de spreker van gedachten wisselen.
12u30 13u30 Broodjeslunch
13u30 16u00 Workshops
16u00 17u00 Afsluitende receptie

Workshopronde 1:

Keuzeworkshop A: Islamitische stelregels onder de loep.

Khalid Benhaddou

Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, waar de grens ligt tussen religie en radicalisering en welke de islamitische stelregels zijn over kledij mannen, bedekking vrouwen, bidden, consumptie varkensvlees en alcohol,….

Keuzeworkshop B: Preventie van radicalisering via onderwijs: de praktijk.

Steffie De Baerdemaeker

Steffie De Baerdemaeker gaf gedurende 10 jaar met veel ‘goesting’ les in Molenbeek en werkt sindsdien voor çavaria. Ze biedt ondersteuning rond gender- en diversiteitsbewust onderwijs aan scholen uit zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs. Elk van deze onderwijsniveaus heeft een rol in de preventie van problematische radicalisering. In deze sessie focussen we op de praktijk. Kernvraag: Wat kan je op klas- en schoolniveau doen om ervoor te zorgen dat kinderen die vatbaarder zijn voor radicalisering, niet in de problemen komen? Voor het kleuter- en lager onderwijs hebben we het vooral over kleine ingrepen in lesmateriaal en lesgeven, die een groot verschil kunnen maken. Voor het secundair onderwijs leggen we de nadruk op dialoog: hoe ga je over gevoelig liggende diversiteitsthema’s in gesprek met je leerlingen, zowel in de les als op een onbewaakt moment tussendoor?

Keuzeworkshop C: Aanpak rond wij-zij denken binnen onderwijs.

Karin Heremans is beleidscoördinator radicalisering en polarisering in het GO! en werkgroepleider onderwijs bij RAN, Radicalisation Awareness Network Europe.

En Bart Brandsma, filosoof, consultant en trainer.

Het toenemende wij-zij-denken beschadigt de sociale stabiliteit van onze samenleving. Meningen worden steeds extremer en ‘de ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander. Tijdens deze workshop krijg je een antwoord op vragen als Hoe herken je toenemende dynamieken van polarisering in de klas? Hoe werk je een doelgericht preventiebeleid uit? Hoe reageer je op leerlingen die de evolutieleer verwerpen? Hoe ga je om met de controversiële interpretatie van verzen uit de koran? Wat met complotdenken? Vanuit een contextuele bronnenstudie van de islam biedt deze interactieve opleiding handvatten om het extremistische discours van radicale stromingen zoals IS tegen te gaan. De focus op samen leren samenleven en actief burgerschap vormt de basis voor een alternatief discours.

Keuzeworkshop D: Debat Delen van informatie binnen een multidisciplinaire setting.

Panel: Nina Henkens (Uit de Marge), Hannes Schotte (casemanager Stad Gent), Tom Vandenhende (Parketmagistraat) en Sofie Van den Bussche (pedagogisch medewerker POC GO!)

Volgens Minister van Justitie Geens en Minister van Binnenlandse Zaken Jambon staat of valt een goede aanpak van radicalisering en polarisering met een goede samenwerking en uitwisseling van informatie tussen sociale actoren, bestuursdiensten en politiediensten. Een beleidskeuze die we ook steeds meer terug zien in wetgeving zoals art. 458 ter Sw. die een aantal mogelijkheden tot delen van informatie en geheimhouding creëert. Maar kunnen we hierdoor spreken over een sluitend juridisch kader? En hoe staan de mogelijke partners tegenover dergelijke evolutie? Voor wie en tot waar geldt het beroepsgeheim? Wanneer kan/moet informatie gedeeld worden, en met wie?  En wat bepaalt de deontologische code? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat deze workshop de discussie aan.

Keuzeworkshop E: De politie-inspecteur voor een actieve invulling van het contact tussen politie en scholen.

Sophie Lever en Fabio Carzedda

“Omzendbrief PLP 41 (7/7/2006) voorziet in elke Politiezone een aanspreekpunt voor de schoolgemeenschappen van haar grondgebied. Het aanspreekpunt moet een scharnierfunctie vervullen tussen de schoolgemeenschappen enerzijds en de lokale politie anderzijds, waarbij op een duidelijke en gebruiksvriendelijke wijze praktische afspraken worden gemaakt over o.a. samenwerking, informatie-uitwisseling en doorverwijzing. Hoe deze functie wordt ingevuld, verschilt van zone tot zone. Diensthoofd project- en sectorwerking van Politiezone Carma, Sophie Lever, kiest met het project ‘De schoolinspecteur’ voor een actieve invulling van het contact tussen politie en scholen. ‘De schoolinspecteur’ is een soort ‘wijkagent van de scholen’. Hij vormt een proactieve en preventieve link tussen de politie, de scholen en jongeren en is dus een belangrijke schakel in de veiligheidsketen. Het project van de schoolwijkagent is een praktisch voorbeeld van de manier waarop de politie op preventieve wijze tegelijk kan bijdragen tot het welzijn van jongeren én de algemene veiligheid. Daarom zal Sophie Lever tijdens de workshop tevens ingaan op de connectie tussen politie en lokaal bestuur. Deze workshop verduidelijkt de werking en de noodzaak van de ‘Aanspreekpunten politie voor scholen’ en vertaalt de geest en de letter van PLP 41 naar de praktijk”.

Workshopronde 2:

Keuzeworkshop A: Preventie van Radicalisering via de aanpak van Norm-overschrijdend gedrag bij minderjarigen.

Mohammed Achaïbi

Mohamed Achaibi, werkzaam als Maatschappelijk Opbouwwerker bij de dienst integrale veiligheid van de stad Lokeren, is sinds 2007 coördinator van het NERO-project in Lokeren. NERO staat voor Normstelling en Responsabilisering nav Overlast (Norm-overschrijdend gedrag). Daarnaast is hij ook lid van de Belgische Moslimexecutieve. Zowel jongeren met als zonder migratieachtergrond, worden via het NERO-project bereikt.

Hoe gaan we in gesprek met jongeren over grensoverschrijdend gedrag? Onrechtvaardigheidsgevoel, uitsluiting, eenzaamheid en problematische opvoedingssituaties liggen vaak aan de oorzaak van extreme (radicale) standpunten. Zij kunnen radicaal zijn maar daarom nog niet hopeloos. Hoe pakken we het onrechtvaardigheidsgevoel bij jongeren aan? Welke rol kan de lokale geloofsgemeenschap opnemen inzake identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren? Daarvoor zijn de goede contacten tussen een lokaal bestuur en de lokale geloofsgemeenschap zeer belangrijk.

Keuzeworkshop B: Hoe omgaan met haatboodschappen?

Roxane Scheerlinck – medewerker Unia Brussel – dienst Individuele Ondersteuning

Joanna Uvin – medewerker lokaal contactpunt Unia in Sint-Niklaas

Haatdragende boodschappen op het internet: je bent er vast al tegengekomen. Sommige mensen nemen er aanstoot aan, anderen proberen ze te negeren. Welke reacties vallen onder de vrije meningsuiting? En vanaf wanneer is een uitspraak strafbaar? Unia geeft je een zicht op de wetgeving en op de mogelijkheden die elk van ons heeft om te reageren zodat online haatberichten niet de norm worden.

Keuzeworkshop C: Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering.

Chris Wyns

Chris is Pedagogisch begeleider gelijke kansen en diversiteit en aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Onze identiteit is gelaagd en steeds in beweging. Hoe geven we jongeren de noodzakelijke ruimte om te groeien en blijven we toch alert voor tekens van radicalisering? Hoe gaan we met die signalen om? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich kunnen wortelen? Welke rol kan ik als leraar, directeur of opvoeder daarin opnemen?

Keuzeworkshop D: Cultuurgevoelige hulpverlening/ontmoeting.

Atika Boulafdal, Khadija Talbi en Sarah De Bruyn

Atika, Khadija en Sarah zijn interculturele bemiddelaars bij OTA Antwerpen.

In een superdiverse samenleving is het belangrijk om in te zetten op maatzorg voor iedere jongere en zijn gezin. Dat betekent dat er in de hulpverlening aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond soms extra aandacht moet gaan naar het zichtbaar maken van interculturele, levensbeschouwelijke en migratiegebonden vanzelfsprekendheden.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je in gesprek met mensen die op het eerste gezicht zo heel anders lijken dan jou? Over thema ’s die bovendien soms zeer beladen zijn? Wat zijn aandachtspunten bij deze bijzondere ontmoetingen?

Keuzeworkshop E: Zelf beginnen aan een polarisatiestrategie…

Bart Brandsma

We nemen een aantal casussen uit de eigen praktijk en gaan de eerste stappen van een (de)polarisatie strategie ontwerpen. Hoe kun je het beter niet doen; oftewel hoe maak je het erger? En wat zijn opties om te depolariseren? Of het nu gaat om buurtwerk, werk op school, werk vanuit de gemeente of vanuit onafhankelijke organisaties; het is zaak een eigen rol te pakken die de professionele ambities kan dienen. Dan komt ook onvermijdelijk die ene vraag aan de orde: hebben we daarvoor als persoon voldoende in huis?

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Lokaal 3C38
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Emilie Le Roi
e-mail : emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be


Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met: jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be