Formulier

Aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018

download 

doc nr. 11639

Personeelsleden die rechtstreeks betaald worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten, krijgen in de loop van de maand maart een aanvraagformulier.

De omzendbrief PERS/2012/01 is van toepassing op:

  • de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool; dit zijn de personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 225;
  • de personeelsleden van de vrije universiteiten;
  • de niet-CODO’s en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een centrum voor basiseducatie;
  • de personeelsleden tewerkgesteld bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

Ter informatie : deze omzendbrief is dus niet van toepassing op personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs of van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De instellingen bezorgen aan de personeelsleden die onder dit toepassingsgebied vallen een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier. Van zodra deze personeelsleden minstens één dag van het referentiejaar hebben gewerkt in de instelling, moet hen een aanvraagformulier bezorgd worden.

De aanvraagformulieren moeten na 1 januari en uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het referentiejaar bezorgd worden aan de personeelsleden

(...)

Een personeelslid mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs indien men lid is van verschillende vakorganisaties en/of indien men meer dan één formulier krijgt toegezonden voor één en hetzelfde referentiejaar. Deze laatste situatie zou zich kunnen voordoen wanneer de aanvrager in één referentiejaar gelijktijdig of achtereenvolgens bij verschillende werkgevers heeft gewerkt.

(...)

Het personeelslid moet het aanvraagformulier behoorlijk ingevuld aan de betrokken representatieve vakorganisatie bezorgen voor 28 februari, volgend op het referentiejaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan het personeelslid het aanvraagformulier ook voor 28 februari van het tweede kalenderjaar dat volgt op het referentiejaar aan de betrokken representatieve vakorganisatie bezorgen. Daartoe kan het personeelslid eventueel een duplicaat aanvragen bij zijn instelling.

Bijlage bij omzendbrief PERS/2012/01