OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het artikel 163, § 4, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II aangaande de bevoegdheden van de commissaris van de Vlaamse Regering.

  • goedkeuringsdatum
    30 JANUARI 1991
  • publicatiedatum
    B.S.04/04/1991
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het artikel 59bis, § 2, 2° van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, inzonderheid op het artikel 163, § 4;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 29 januari 1991;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Vlaamse Onderwijsraad operationeel wordt per 1 januari 1991. Dat vanaf die datum de algemene raad zijn bevoegdheden kan opnemen. Dat in een eerste faze deze raad belangrijke beleidsopties dient te nemen voor de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid wat betreft de oprichting van andere raden en afdelingen binnen de Vlaamse Onderwijsraad, alsmede met betrekking tot de personeelsomkadering. Dat om deze redenen de aanwezigheid van een commissaris van de Regering noodzakelijk is en dat zijn bevoegdheden zijn vastgesteld.

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 163 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II zijn de bevoegdheden van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de Vlaamse Onderwijsraad deze van de commissaris bedoeld in artikel 9 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1991.

Art. 3.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.