OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    14 JULI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.29/08/1998
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IV. - Secundair onderwijs

...

Art. 42.

In het buitengewoon secundair onderwijs kunnen twee of meer vakken van de algemene en sociale vorming geïntegreerd worden gegeven.

De Vlaamse regering bepaalt welke vakken hiervoor niet in aanmerking komen en de administratieve en geldelijke gevolgen voor de personeelsleden die belast worden met het geven van geïntegreerde vakken.

...

Art. 44.

1° De artikelen 41 en 42 hebben uitwerking met ingang van 1 september 1997;

...