OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het secundair zeevisserijonderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 1991
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/1991
  • datum laatste wijziging
    03/10/2008

COORDINATIE

B.Vl.R. 28-7-1995 - B.S. 9-12-1995

opgeheven door Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990, inzonderheid op de artikelen 53, 54, 73 en 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de scholengemeenschappen voor secundair onderwijs en houdende het rationalisatie- en programmatieplan voor het secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd inzonderheid bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1989;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het overleg dat ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, onder de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaatsgehad op 15 maart 1991;

Gelet op het protocol nr. 25 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van 31 mei 1991;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 5 maart 1991;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om dringend te voorzien in een specifieke regeling voor het zeevisserijonderwijs met het oog op de organisatie van het schooljaar 1990-1991;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

...

HOOFDSTUK V. Organisatie deeltijds secundair zeevisserijonderwijs

Afdeling 1. - Doel en structuur

Art. 5.

§ 1. [Een instelling voor voltijds secundair zeevisserijonderwijs met meer dan één vestigingsplaats kan in elke vestigingsplaats deeltijds secundair zeevisserijonderwijs organiseren.]

B.Vl.R.28-7-1995

§ 2. Dit onderwijs omvat tenminste 240 lesuren en wordt gedurende ten minste zeven en ten hoogste tien weken per schooljaar gegeven.

De lesuren gegeven aan boord van het oefenschip worden maximaal aangerekend à rato van 8 lesuren per etmaal ook al zijn de leerlingen meer dan 8 lesuren per etmaal aan boord.

Het omvat zowel de algemene vakken, als de technische vakken en de praktische vakken. Ten minste 80 lesuren worden besteed aan algemene vakken.

De vakken zijn deze vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs en in hoofdstuk V van dit besluit.

Art. 6.

[Onverminderd artikel 11 wordt het onderwijs, bedoeld in artikel 5, in elk van de in hetzelfde artikel vermelde vestigingsplaatsen eenmaal per schooljaar en niet gelijktijdig georganiseerd. De eerste lessenreeks wordt georganiseerd vanaf de eerste maandag van september van elk schooljaar.]

B.Vl.R.28-7-1995

Art. 7.

[...]

B.Vl.R.28-7-1995

Afdeling 2. - Toelating, inschrijving en bekrachtiging van de studies

Art. 8.

Alleen leerlingen die op 31 december van het schooljaar waarvoor zij inschrijven minder dan 18 jaar oud zijn en de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, kunnen in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs als regelmatige leerlingen worden ingeschreven, mits akkoord van de ouders of van personen die in rechte of in feite de ouderlijke macht uitoefenen. Bovendien dienen de leerlingen ofwel het voorgaande schooljaar secundair zeevisserijonderwijs gevolgd te hebben ofwel te beschikken over een zeemansboekje.

Art. 9.

De inschrijving voor het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs kan enkel plaatshebben in de in artikel 5 genoemde [instelling] en moet uiterlijk geschieden de maandag volgend op 1 september van het lopende schooljaar. De Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn gemachtigde kan een afwijking toestaan.

B.Vl.R.28-7-1995

Art. 10.

Op het einde van de opleidingsperiode ontvangt de leerling een attest dat het schooljaar vermeldt waarin de leerling de opleiding volgde, evenals de begin- en eindperiode van de opleidingsperiode en de verworven bekwaamheden.

Aan de leerling die het Centrum voor deeltijds zeevisserijonderwijs verlaat voor het einde van de reeks waarvoor hij is ingeschreven wordt een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt. Dit attest vermeld eveneens de leerstof en het aantal lesuren, door de leerling gevolgd.

Afdeling 3. - Oprichtingsnorm en organisatie van de lessen

Art. 11.

[§ 1. Een instelling met meer dan een vestigingsplaats kan deeltijds secundair zeevisserijonderwijs organiseren in elke vestigingsplaats waar op de uiterste inschrijvingsdatum ten minste vijf regelmatige leerlingen ingeschreven zijn. In elk geval kan de lessenreeks tijdens elk schooljaar eenmaal worden georganiseerd in een van de vestigingsplaatsen.

§ 2. Voor de organisatie van het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs worden aan elke bedoelde vestigingsplaats 240 uren-leraar toegekend.]

B.Vl.R.28-7-1995

§ 3. De uren-leraar bedoeld in dit artikel kunnen door de inrichtende macht voor het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs vrij worden aangewend.

§ 4. Voor de berekening van de directieambten, de ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de instellingen voor voltijds secundair zeevisserijonderwijs waaraan het Centrum voor deeltijds secundair zeevisserijonderwijs gehecht is, wordt het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs voor de helft in aanmerking genomen.

Art. 12.

[...]

B.Vl.R.28-7-1995

Art. 13.

De leerkrachten kunnen voor ten hoogste twintig procent van de lesuren bijgestaan worden door voordrachtgevers.

De onderwijsinstellingen kunnen ten laste van hun werkingsmiddelen een honorarium van maximum 1.100 F/uur aan de voordrachtgevers uitbetalen.

Afdeling 4. - Werkingsmiddelen

Art. 14.

Het puntengewicht per leerling, dat voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs werd vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1991 tot vaststelling van het puntengewicht per leerling, student of intern, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, geldt eveneens voor de financiering en de werking van de gesubsidieerde zeevisserijscholen.

Art. 15.

[...]

B.Vl.R.28-7-1995

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 16.

Worden opgeheven :

1° het koninklijk besluit van 21 maart 1960 tot regeling van toekenning van premiën aan de leerlingen van de visserijscholen, die het examen van scheepsleerjongen ter visserij met goed gevolg hebben afgelegd, ...;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 betreffende de bijzondere organisatie van het lager secundair zeevisserijonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, ...;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 1984 houdende oprichting van een programmatiecommissie voor het secundair zeevisserijonderwijs, ...;

4° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 1986 houdende de inrichting van het experimenteel secundair zeevisserijonderwijs met beperkt leerplan, ...;

Art. 17.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990.

Art. 18.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.