OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    28 APRIL 1993
  • publicatiedatum
    B.S.28/05/1993
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

...

TITEL V. - Secundair onderwijs

...

Art. 69.

§ 1. In de uren-leraar die worden ingericht in een onderwijs met een tijdelijk karakter zoals bedoeld in artikel 46 § 1 tweede lid, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

§ 2. Met het oog op de controle van § 1 door het departement, dienen de inrichtende machten van de betrokken onderwijsinstellingen een verklaring op eer af te leggen die er toe strekt dat in de bedoelde uren-leraar geen personeelsleden vastbenoemd worden.

§ 3. De niet-naleving van de bepalingen van § 1 en § 2 heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten aanzien van de overheid.

...

Art. 76.

[...]

Decr. 4-7-2008

...