OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 2 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    21 AUGUSTUS 1978
  • publicatiedatum
    B.S.01/09/1978
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

(opschrift gewijzigd bij K.B. nr. 79, 21-7-1982 en Decr. 19-4-1995)

COORDINATIE

K.B. nr. 79, 21-7-1982 - B.S. 29-7-1982

K.B. 29-6-1984 - B.S. 3-8-1984

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Decr. 28-4-1993 - B.S. 28-5-1993

Decr. 19-4-1995 - B.S. 20-7-1995

Decr. 30-4-2009 - B.S. 20-7-2009

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, inzonderheid op de artikelen 21, 2° en 89;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het onderwijs met volledig leerplan ingericht door de Staat in het secundair onderwijs, [...]² [...]¹ wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden zoals hierna is bepaald.

[ ]¹ K.B. nr. 79, 21-7-1982; [ ]² Decr.19-4-1995

Inzake betoelaging gelden deze maxima eveneens voor het gesubsidieerd onderwijs.

Art. 2.

[ [[Het secundair onderwijs wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden dat op 32 is vastgesteld, met uitzondering van het onderwijs in :

1° het tweede leerjaar van de eerste graad met tenminste 4 wekelijkse lestijden praktische vakken en het beroepsvoorbereidend leerjaar, waarvoor dit maximum 34 bedraagt;

2° de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met tenminste 2 wekelijkse lestijden lichamelijke opvoeding en tenminste 1 wekelijkse lestijd artistieke opvoeding of esthetica, waarvoor dit maximum 33 bedraagt;

3° het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, waarvoor dit maximum 36 bedraagt.]]

De hiervoor vermelde maxima kunnen worden overschreden door inhaallessen, die worden georganiseerd in de eerste en in de tweede graad en in het eerste leerjaar van de derde graad.]

Decr. 19-4-1995; [[ ]] Decr. 30-4-2009

Art. 3.

[...]

Decr. 19-4-1995

Art. 4.

[...]

K.B. nr. 79, 21-7-1982

Art. 5.

De toepassing van de bepalingen van onderhavig besluit mag niet tot gevolg hebben dat de school gedurende minder dan negen halve dagen per week zou open zijn.

Art. 6. t.e.m. 8.

[...]

Decr. 19-4-1995

Art. 9.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding, ieder wat hem betreft, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.