OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    18 MEI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1999
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IV. - Secundair onderwijs

...

Art. 157.

De Vlaamse regering kan aan instellingen die voltijds gewoon kunstsecundair onderwijs organiseren en die betrokken zijn bij een convenant dat zij heeft afgesloten met de betrokken inrichtende machten en/of representatieve verenigingen ervan en met de partners uit een culturele sector, een bijkomende financiering of subsidiëring toekennen. Zij bepaalt de voorwaarden waaraan de leerlingen, die deze bijkomende financiering of subsidiëring genereren, moeten voldoen evenals de vorm waaronder deze middelen worden toegekend.

...

Art. 159.

[...]

Decr. 4-7-2008

Art. 160.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 1999, met uitzondering van de artikelen 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155 en 156 die uitwerking hebben op 1 september 1998.

...