Maatregel vanaf het schooljaar 2001-2002 betreffende het vaststellen van een ambt met volledige prestaties voor de ambten van het administratief personeel, het opvoedend hulppersoneel en het ondersteunend personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de internaten van het gemeenschapsonderwijs, de tehuizen, de medisch-pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs, de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs en de opvangcentra alsook de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die met een administratieve taak zijn belast in een van de voormelde ambten

 • referentie
  13CC/Prest. CAO VI/GL/
 • publicatiedatum
  24/07/2001
 • datum laatste wijziging
  07/12/2001
 • Uitvoering CAO VI
 • Wijziging van het volume van een ambt met volledige prestaties vanaf het schooljaar 2001-2002 voor de in de mededeling opgenomen ambten
 • Praktische schikkingen

Mededeling aan de inrichtende machten en de directies van de door de Vlaamse gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instellingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de internaten van het gemeenschapsonderwijs, de tehuizen, de medisch-pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs, de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs en de opvangcentra

1. Inleiding

Deze mededeling heeft tot doel toelichting te geven over de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. VI gemaakte afspraak m.b.t. het volume van een ambt met volledige prestaties voor de ambten van het opvoedend hulppersoneel, ondersteunend en administratief personeel van de voormelde onderwijsniveaus en m.b.t. de maximumprestatie van de gesubsidieerde contractuelen die met een administratieve taak zijn belast en dit vanaf het schooljaar 2001-2002.

Ingevolge CAO VI wordt met ingang van 01.09.2001 :

- voor sommige van de hierna vermelde ambten zowel het minimum als het maximum aantal uren prestaties op 36 uur gebracht;

- voor sommige andere van de hierna vermelde ambten de norm van een ambt met volledige prestaties tot 36 uur verminderd.

Voorbehoud :

Deze maatregel geldt met ingang van 1 september 2001. De mededeling werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en wordt meegedeeld in afwachting van en onder het voorbehoud dat de Vlaamse regering de respectievelijke besluiten betreffende de prestatiestelsels van deze personeelscategorieën goedkeurt. Het is, gelet op de aard van de maatregel, noodzakelijk dat de scholen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De directies moeten immers op dit ogenblik de noodzakelijke praktische schikkingen kunnen treffen om op 1 september 2001 de organisatie van het personeelsbeleid op een vlotte manier in overeenstemming te kunnen brengen met de afspraken die werden gemaakt binnen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. VI. Vandaar dat het van essentieel belang is dat de scholen zo spoedig mogelijk ingelicht worden over het aantal uren dat als maximumprestaties wordt beschouwd en dat nu reeds wordt meegedeeld voor welke ambten het gewijzigde prestatiestelsel vanaf 1 september 2001 zal gelden.

2. Overzicht van de betrokken ambten

In dit punt wordt een overzicht gegeven van de ambten waarvoor vanaf 1 september 2001 een ambt met volledige prestaties maximaal 36 uur omvat.

Er moeten evenwel één opmerking worden gemaakt :

de personeelsleden, die werkzaam zijn in het basisonderwijs en die ten laste van het werkingsbudget van de inrichtende macht worden gefinancierd, zijn niet opgenomen. Wat deze personeelsleden betreft, moeten hierover afspraken worden gemaakt in het bevoegde comité.

2.1. Basisonderwijs

2.1.1. Gewoon basisonderwijs

Met ingang van 1 september 2001 geldt de maximale prestatie van 36 uur voor :

- de ambten van rekenplichtig correspondent en van eerste rekenplichtig correspondent;

- de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn als administratieve hulp in het basisonderwijs;

- de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285, die in één van de in aanhef vermelde ambten tewerkgesteld zijn.

Voor de personeelsleden die deeltijds werken, wordt de wekelijkse maximumduur in verhouding aangepast.

2.1.2. Buitengewoon basisonderwijs

Met ingang van 1 september 2001 geldt de maximale prestatie van 36 uur voor :

- de ambten van rekenplichtig correspondent en van eerste rekenplichtig correspondent;

- de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn als administratieve hulp in het basisonderwijs;

- de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285, die in één van de in aanhef vermelde ambten tewerkgesteld zijn.

Voor de personeelsleden die deeltijds werken, wordt de wekelijkse maximumduur in verhouding aangepast.

2.2. Secundair onderwijs

2.2.1. Gewoon secundair onderwijs

In het gewoon secundair onderwijs gelden met ingang van 1 september 2001 de volgende principes :

- voor het ambt van opvoeder omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor het ambt van administratief medewerker en het ambt van bode-kamerbewaarder omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur in plaats van de tot nog toe geldende 38 uur.

(zie hiervoor ook de omzendbrieven 13CC/OndP-SG/ML en 13CC/OndP - niet in SG/ML - maatregelen betreffende het ondersteunend personeel voor het schooljaar 2001-2001 van 18 mei 2001)

Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs die in Duitsland gelegen zijn impliceert dit dat:

- voor de ambten van studiemeester-opvoeder, opvoeder-huismeester, directiesecretaris, secretaris-bibliothecaris een ambt met volledige prestaties 36 uur omvat. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor de ambten van klerk-typist, eerste klerk, opsteller, eerste opsteller en bode-kamerbewaarder een ambt met volledige prestaties 36 uur omvat in plaats van de tot nog toe geldende 38 uur.

Een ambt met halftijdse prestaties omvat 18 uur.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.2.2. Buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon secundair onderwijs gelden met ingang van 1 september 2001 de volgende principes:

- voor de ambten van studiemeester-opvoeder, opvoeder-huismeester, directiesecretaris en secretaris-bibliothecaris omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor het ambt van klerk-typist, eerste klerk, opsteller, eerste opsteller en bode-kamerbewaarder omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur in plaats van de tot nog toe geldende 38 uur.

Een ambt met halftijdse prestaties omvat 18 uur.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.3. De autonome en ingebouwde internaten van het Gemeenschapsonderwijs

Met ingang van 1 september 2001 gelden de volgende principes :

- voor het ambt van studiemeester-opvoeder van een internaat omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor de ambten van klerk-typist en rekenplichtig correspondent omvat met ingang van 1 september 2001 een ambt met volledige prestaties 36 uur.

Een ambt met halftijdse prestaties omvat 18 uur.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.4. Het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling

Met ingang van 1 september 2001 gelden de volgende principes :

- voor de ambten van studiemeester-opvoeder internaat, van studiemeester-opvoeder in een internaat van het Gemeenschaponderwijs die ten behoeve van de leeftijdsgroep van de 2,5 tot 7-jarigen kan worden omgezet in een ambt van kinderverzorgster en hoofdopvoeder omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor het ambt van opsteller omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur in plaats van de tot nog toe geldende

38 uur.

Een ambt met halftijdse prestaties omvat 18 uur.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.5. De tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben

Met ingang van 1 september 2001 omvat het ambt van studiemeester-opvoeder internaat met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt.

Dit geldt eveneens voor de ambten van studiemeester-opvoeder in een internaat van het Gemeenschapsonderwijs die ten behoeve van de leeftijdsgroep van de 2,5 tot 7 jarigen kunnen worden omgezet in de ambten van kinderverzorgsters.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.6. De medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs en de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

Met ingang van 1 september 2001 omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur voor de ambten van :

- studiemeester-opvoeder van een internaat;

- klerk-typist;

- rekenplichtig correspondent.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

2.7. Opvangcentra

Met ingang van 1 september 2001 gelden de volgende principes :

- voor het ambt van studiemeester-opvoeder internaat en hoofdopvoeder van een opvangcentrum omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur. Vermits tot op heden een ambt met volledige prestaties minimum 36 uur en maximum 39 uur omvat, betekent dit dat vanaf 1 september 2001 de plage van 3 uur verdwijnt;

- voor de ambten van rekenplichtig correspondent, eerst aanwezend rekenplichtig correspondent en opsteller omvat een ambt met volledige prestaties 36 uur in plaats van de tot nog toe geldende 38 uur.

Voormelde regels gelden eveneens voor de gesubsidieerde contractuelen en de personeelsleden die weder tewerkgesteld zijn in één van de voormelde ambten.

3. Praktische schikkingen

 • - Voor de scholen die elektronisch communiceren, moet voor alle personeelsleden die een opdracht uitoefenen in een van de voormelde ambten een nieuwe zending worden gedaan met als ingangsdatum 1 september 2001. Deze nieuwe zendingen kunnen vanaf 20 augustus worden ingestuurd.

 • - Voor de scholen die de personeelsdossiers manueel behandelen, moet voor alle personeelsleden die een opdracht uitoefenen in een van de voormelde ambten een nieuwe PERS-2 worden opgestuurd met als ingangsdatum 1 september 2001.

4. bijlage