Afleveren van attesten voor het afleggen van het theoretisch examen voor het behalen van een rijbewijs in een speciale zitting

1. Bepalingen

Jongeren die willen deelnemen aan het theoretisch examen voor het behalen van een rijbewijs, maar van wie het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is om deel te nemen aan het gewone (schriftelijke) theoretische examen, kunnen deelnemen aan een speciale zitting.

Hiervoor moet de kandidaat een attest voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij niet in staat is het theoretisch examen op de gangbare wijze af te leggen en bijgevolg in aanmerking komt om het examen 'in speciale zitting' af te leggen.

Scholen voor buitengewoon onderwijs en CLB's zijn, naast andere instanties, gemachtigd om dergelijke attesten af te leveren.

Dit attest (zie modelattest als bijlage) bevat de volgende gegevens:

- de identiteit van de kandidaat

- de reden waarom de kandidaat niet kan deelnemen aan het gewone theoretische examen

Het is vanzelfsprekend dat de scholen voor buitengewoon onderwijs en de CLB's deze attesten enkel uitreiken aan

- leerlingen uit het werkingsgebied (wanneer het attest wordt aangevraagd bij een CLB).

- leerlingen uit de school (wanneer het attest wordt aangevraagd bij een school voor buitengewoon onderwijs).

2. Wettelijke basis

De tekst van artikel 32, § 5, van het KB van 23 maart 1998 luidt als volgt:

'De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde.

De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen (voorleggen) van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een psychisch-medisch-sociaal centrum, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.'

3. Bijlage