Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs

 • referentie
  PV/2006/01 (OSP)
 • publicatiedatum
  29/05/2006
 • datum laatste wijziging
  22/05/2018
 • wettelijke basis
  Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemersschap
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het ondernemerschap
 • opheffing
  13EB/96/1 van 3 december 1996
 • opheffing
  Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
 • contactpersoon
  Katlijn Schroyens, 02 553 96 13
 • Naar aanleiding van de overheveling van de bevoegdheid naar het Vlaams Gewest en de opheffing van bovenvermeld koninklijk besluit door de Vlaamse Regering werd de omzendbrief aangepast.

1. Voorbeschouwingen

De wet- en regelgeving op het zelfstandig ondernemerschap is ten gevolge van de staatshervorming niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. Dit betekent dat de Vlaamse overheid bevoegd is vo or de toepassing in het Vlaams G ewest van de programmawet van 10 februari 1998 “tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap” en het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van deze wet. De Vlaamse overheid is eveneens bevoegd voor het opleggen van vereisten van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen (zie de bijlage ).

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de basiskennis bedrijfsbeheer niet langer bewezen moet worden voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. Deze beslissing gaat in op 1 september 2018. Vanaf dan is het in het Vlaams Gewest dus niet meer nodig om bij een ondernemingsloket aan te tonen dat men kennis heeft van bedrijfsbeheer, bijvoorbeeld aan de hand van een “getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer”.

De andere gewestoverheden van ons land hebben echter tot op heden niet beslist om deze voorwaarden op te heffen. Voor het opstarten van een zaak in het Brussels of Waals Gewest is het bezit van het getuigschrift bedrijfsbeheer dus wel nog noodzakelijk.

De opleiding Bedrijfsbeheer kan blijvend ingericht worden door de Centra voor Volwassenenonderwijs. Wel wordt verwacht van de Centra voor Volwassenenonderwijs dat ze de cursisten duidelijk informeren over de waarde van het getuigschrift vanaf 1 september 2018: namelijk dat het beschikken over het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer niet langer een voorwaarde is om te kunnen starten met een eigen zaak in Vlaanderen.

2. Programma-modaliteiten

In aansluiting op het programma van de basiskennis van het bedrijfsbeheer zoals vastgelegd in bovenvermeld koninklijk besluit, is voor alle Centra voor Volwassenenonderwijs die hun cursisten de beheerskennis willen bijbrengen een nieuw, rond competenties uitgewerkt, programma van toepassing dat minimaal dient aangeboden te worden. Dit programma is van toepassing op alle cursisten die vanaf 1 september 2008 starten met de opleiding bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs.

Zonder het belang van de cursus te willen minimaliseren, moet bedrijfsbeheer in elk geval worden benaderd als een “elementaire kennis in de materie”, wat trouwens het uitgangspunt is van de federale wetgeving.

Verder moet er voor een goed begrip de aandacht op worden gevestigd dat de programmaonderdelen betreffende de specifieke wetgevingen en vergunningen dienen aangepast aan de voor het beroep in kwestie noodzakelijke kennis.

De leerkrachten worden dus verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met de samenstelling van hun klasgroep.

PROGRAMMA

 

Competentie 1: Als ondernemer een ondernemingsplan opstellen 

 

 

1. de keuze maken om zich al dan niet als zelfstandig ondernemer te vestigen 

Facetten van de vaardigheden en attitudes bij het ondernemerschap 

Risico's, opportuniteiten, voor- en nadelen bij het ondernemerschap 

Informatie en ondersteuning voor startende ondernemers  

Faillissement: begrip en gevolgen 

  

2. juridische vormen en startersvoorwaarden nagaan 

Wettelijke verplichtingen bij het starten van een eigen zaak 

Het sociaal statuut van de ondernemer 

Verschillende rechtsvormen van een onderneming: kenmerken  

Huwelijksstelsels: soorten en kenmerken 

Handelshuurcontract: toelichting inhoud 

10 

Verplichte verzekeringen: soorten en risicodekking 

11 

Aanvullende verzekeringen: soorten en risicodekking 

12 

Wettelijke verplichtingen inzake milieu 

13 

Seveso-inrichtingen: begrip 

14 

HACCP: begrip 

15 

Vergunning voor een handelsvestiging 

16 

De wet op handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument 

17 

Steunmaatregelen bij opstarten zaak en aanwerving personeel 

18 

Kredietverlening door handelaars: verkoop op afbetaling en verkoop op termijn 

19 

Kredietverlening door financiële instellingen: kaskrediet 

  

3. Een marktonderzoek opzetten 

20 

Assortimentsstudie met inbegrip van voorraad 

21 

Concurrentiestudie 

22 

Leveranciersstudie 

23 

Verkoopplaats 

24 

Distributiekanalen 

25 

Publiciteit en promotie: enkele aspecten 

  

4. Een financieel plan opzetten 

26 

Kosten: begrippen 

27 

Kostprijsberekening 

28 

Verkoopprijs: elementen + berekening 

29 

Omzetberekening 

30 

Break-even punt: begrip 

31 

Cashflow: begrip 

32 

Vaste activa: begrip en financieringsvorm bij aankoop 

 

Competentie 2: Als ondernemer het administratief luik van een onderneming behartigen 

 

 

1. Boekhoudkundige en fiscale aspecten van een onderneming leren kennen 

33 

Boekhouding als beleidsinstrument: nut 

34 

Rubrieken van de eenvoudige balans en resultatenrekening 

35 

Wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering voor zeer kleine - en kleine ondernemingen 

36 

Factuur en creditnota: opstellen en berekenen 

37 

Betalingsdocumenten: gebruik 

38 

BTW-mechanisme  

39 

Fiscaal statuut van de zelfstandige 

40 

Vennootschapsbelasting & voorafbetaling: principes 

41 

Fiscaal statuut van de werknemer: soorten inkomsten 

42 

Bedrijfsvoorheffing: principe 

43 

Aftrekbaarheid van kosten: principe voor zelfstandige en werknemer 

 

Competentie 3: als ondernemer het commerciële luik van de onderneming behartigen 

 

 

1.Aan- en verkopen 

44 

Een verkoopgesprek 

45 

Verkoopovereenkomst: kenmerken en voorwaarden 

46 

Klanten- en leveranciersbeheer: opvolgen betalingen en inningen 

3. Lesvolume

In het secundair volwassenenonderwijs bedraagt het lesvolume van de opleiding bedrijfsbeheer minimaal 140 lestijden.

4. Vrijstellingen

In de modulaire opleidingen kunnen vrijstellingen worden verleend volgens de terzake geldende reglementering.

5. Bijlage