Invullen van de documenten voor de vaststelling van de personeelsformatie in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding

 • referentie
  CLB/2006/02
 • publicatiedatum
  29/06/2006
 • datum laatste wijziging
  18/06/2009
 • wettelijke basis
  Art. 72 tot en met 78 van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 en artikelen 85 tot en met 87, 89 tot en met 93 van hetzelfde decreet
 • opheffing
  13AD/CLB/P/00/2
 • contactpersoon
  Els De Wint, 02/553 93 88
 • contactpersoon
  Steffi Roelandt, 02/553 92 22
 • Deze omzendbrief licht de procedure rond personeelsformatie toe en de documenten die het CLB hiervoor gebruikt.

1. Overdracht van omkaderingsgewichten

Een centrum kan, na onderhandeling in het lokaal comité,

- aan één of meer andere centra jaarlijks omkaderingsgewicht overdragen (artikel 92);

- aan de permanente ondersteuningcel driejaarlijks omkaderingsgewicht overdragen (artikel 90).

Een centrum kan bijgevolg ook van een ander centrum jaarlijks omkaderingsgewichten ontvangen.

De overdracht van omkaderingsgewichten mag in geen geval tot gevolg hebben dat de basisformatie niet meer kan worden gerealiseerd.

Een centrum kan ook geen personeelsleden benoemen op basis van door een ander centrum overgedragen omkaderingsgewichten.

Er mag maximum 5% van het lineair omkaderingsgewicht van een centrum worden overgedragen naar een ander centrum en maximaal 1 omkaderingsgewicht van het lineaire omkaderingsgewicht naar de permanente ondersteuningscel.

Nadat omkaderingsgewichten werden ontvangen of overgedragen, stelt elk centrum haar personeelsformatie vast.

2. Vaststelling van de personeelsformatie

De vaststelling van de personeelsformatie gebeurt na onderhandeling in het lokaal comité.

In de regel wordt de personeelsformatie voor drie schooljaren vastgelegd. Het vaststellen van een nieuwe personeelsformatie mag niet leiden tot het bijkomend ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking van vastbenoemde personeelsleden.

Een tussentijdse wijziging van de personeelsformatie is mogelijk, na onderhandeling in het lokaal comité. Deze mag evenmin leiden tot het bijkomend ter beschikking stellen van vastbenoemde personeelsleden wegens ontstentenis van betrekking.

De personeelsformatie van een centrum bestaat uit een basisformatie en in voorkomend geval uit een aanvullende formatie.

De basisformatie bestaat uit:

- 1 volledige betrekking van directeur;

- 1 volledige betrekking van arts;

- 2 volledige betrekkingen van maatschappelijk werker;

- 2 volledige betrekkingen van paramedisch werker;

- 2 volledige betrekkingen van psycho-pedagogisch consulent;

- 1 volledige betrekking van administratief werker of van medewerker.

De aanvullende formatie kan alle wervingsambten omvatten. De wervingsambten, met het bijhorend omkaderingsgewicht per ambt, zijn:

arts 

1,6 

consulent 

1,3 

psycho-pedagogische consulent 

1,3 

administratief werker 

maatschappelijk werker 

paramedisch werker 

psycho-pedagogisch werker  

medewerker 

0,7 

intercultureel bemiddelaar  

0,7 

ervaringsdeskundige 

0,5 

Bij de vaststelling van de personeelsformatie wordt rekening gehouden met artikel 78 van het decreet. Dit artikel bepaalt dat elke betrekking in een wervingsambt kan worden georganiseerd voor 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk:

1° een centrum kan op zijn personeelsformatie één betrekking per ambt van hetzij 10%, hetzij 20%, hetzij 30%, hetzij 40% organiseren;

2° een centrum kan een betrekking organiseren voor 25% of 75% in de gevallen dat personeelsleden gebruik maken van de overgangsmaatregel inzake terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen waarbij nog een wekelijkse prestatie van 75% wordt uitgeoefend.

Indien een betrekking deeltijds wordt georganiseerd, wordt het aangewende omkaderingsgewicht van de betrekking vermenigvuldigd met de breuk van de arbeidstijd.

Uiteraard kan een personeelslid als tijdelijke vervanger van een titularis worden tewerkgesteld voor een tewerkstellingstijd die kleiner is dan 50%.

3. Oprichting van een regionale ondersteuningscel (ROC)

Om specifieke deskundigheid maximaal aan te wenden, kunnen twee of meer centra een regionale ondersteuningscel oprichten.

De oprichting van een regionale ondersteuningscel (ROC) gebeurt pas na de overdracht van omkaderingsgewichten, na de vaststelling van de personeelsformatie en na de toewijzing van de personeelsleden in de concrete betrekkingen in de betrokken centra. De personeelsleden die fungeren in een regionale ondersteuningscel blijven immers administratief verbonden aan hun centrum en nemen daar een betrekking op de personeelsformatie in.

De toewijzing van personeelsleden gebeurt niet door eerst omkaderingsgewichten overdragen naar een ROC. De ROC is immers de facto een samenwerkingsverband tussen centra; het is niet nodig hiervoor een aparte rechtspersoon te creëren. De personeelsleden blijven in administratief opzicht verbonden aan hun centrum.

Op de PERS-formulieren bestemd voor het werkstation is het dan ook niet nodig om de toewijzing aan een ROC te vermelden. Ook op de APF-formulieren van de betrokken centra wordt de ROC niet vermeld.

Elk centrum dat betrokken is bij een ROC bepaalt welke personeelsleden feitelijk worden toegewezen aan deze ROC en voor welk deel van hun opdracht.

Het omkaderingsgewicht dat de aan het ROC toegewezen personeelsleden vertegenwoordigen, mag niet meer bedragen dan 10% van het omkaderingsgewicht van het betrokken centrum.

Elk centrum zorgt er tevens voor dat de basisformatie in het eigen centrum nog altijd gerealiseerd blijft.

Elk centrum kan eveneens het overeenstemmende werkingsbudget geheel of gedeeltelijk overdragen aan de ROC.

Voorbeeld 1

Drie centra uit dezelfde regio beslissen om hun specifieke deskundigheid m.b.t. de begeleiding van leerlingen uit de Syntra en het DBSO te bundelen. Hiertoe richten zijn een ROC op. Zij geven deze ROC ook een naam (alhoewel dit niet noodzakelijk is): “Begeleiding Deeltijds Lerenden Regio Netevallei - ROC CLB”.

Centrum 1 wijst één maatschappelijk werker (voltijds) toe aan deze ROC, centrum 2 een halftijdse psycho-pedagogisch consulent en centrum 3 een paramedisch werker voor 30% (...).

Voorbeeld 2

Vijf centra uit dezelfde regio beslissen om hun specifieke deskundigheid m.b.t. handelingsgerichte diagnostiek te bundelen. De bedoeling is dat één personeelslid dat gespecialiseerd is in deze methodiek de andere centra op dit vlak ondersteunt. De centra willen ieder een bijdrage leveren via restjes van omkaderingsgewicht.

De oprichting van een ROC gebeurt hier als volgt:

De verschillende CLB's dragen omkaderingsgewichten, in dit geval kleine fracties, over aan het centrum dat in concreto het personeelslid voor de ROC zal leveren. Dit ene centrum creëert met deze resten op zijn personeelsformatie een betrekking van bv. psycho-pedagogisch consulent.

De ROC wordt opgericht door de vijf centra, de inbreng inzake personeelsleden gebeurt de facto slechts door één centrum; de andere centra kunnen wel werkingsmiddelen ter beschikking stellen van de ROC.

Iedere oprichting van een ROC moet gemeld worden. Jaarlijks zal de lijst van alle regionale ondersteuningscellen bekend gemaakt worden. Bij de doorlichting van een centrum wordt ook de regionale ondersteuningscel die het mee heeft opgericht betrokken.

(...)

4. Formulieren

4.1. Formulier APF

De CLB's delen hun personeelsformatie mee aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten :

1. Gebruik maken van het document in bijlage 1: 'Vaststelling van de personeelsformatie in een CLB', origineel ondertekend door de mandaathouder;

2. Als er omkaderingsgewicht wordt overgedragen naar een ander CLB (of POC) of als het CLB omkaderingsgewicht ontvangt van een ander CLB, wordt voor iedere overdracht, de door beide CLB's (of POC) ondertekende verklaring gevoegd (bijlage 2: 'overeenkomst overdracht').

3. Bij deze documenten wordt het door alle partijen ondertekend protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité gevoegd. Deze onderhandelingen hebben betrekking op de vaststelling van de personeelsformatie en eventueel ook op de overdracht van omkaderingsgewicht naar een ander CLB en/of het POC.

4.2. Formulier ROC

Indien een ROC wordt opgericht, wordt het formulier ROC (bijlage 3) ingevuld.

Op dit formulier “ROC” moet o.a. worden vermeld:

a. welke CLB's deel uitmaken van het ROC;

b. welke personeelsleden (per CLB) worden aangesteld in dit ROC;

Deze lijst dient telkens bij wijziging geactualiseerd meegedeeld te worden.

Het document ROC wordt ondertekend door alle betrokken CLB's.

4.3. Indienen van de formulieren

Alle documenten moeten ten laatste 15 oktober bezorgd worden aan uw dossierbehandelaar via mail (u vindt het mailadres bovenaan het formulier) of onderstaand adres:

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB

Scholen en leerlingen

Team CLB

Koning Albert II-laan 15,

1210 Brussel

5. Bijlagen