Gemeenschapsbijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben

 • referentie
  NO/2007/02
 • publicatiedatum
  12/01/2006
 • datum laatste wijziging
  12/01/2007
 • wettelijke basis
  Het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997, artikel 27, §4, zoals gewijzigd.
 • contactpersoon
  Yves Luypaert, 02 553 01 27
 • - De gemeenschapsbijdrage wordt toegekend aan de schoolbesturen/inrichtende machten van de erkende tehuizen en van de andere internaten waar leerplichtige kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben kunnen verblijven.
 • - De schoolbesturen/inrichtende machten brengen deze gemeenschapsbijdrage in mindering van het kostgeld van de in aanmerking komende leerlingen.

1. Leerlingen die in aanmerking komen.

De gemeenschapsbijdrage kan enkel worden verleend voor leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben. Hiermee worden schippers en foorreizigers bedoeld.

Let wel: beide ouders moeten die ambulant beroep uitoefenen. Dit betekent dat er geen gemeenschapsbijdrage wordt toegekend wanneer één van de ouders de ander niet vergezelt bij diens rondreizend beroep.

2. Wijze waarop de gemeenschapsbijdrage wordt aangevraagd

2.1. Leerlingenlijst.

De schoolbesturen/inrichtende machten van de erkende tehuizen en van de andere internaten waar rechtgevende kinderen verblijven moeten voor 1 maart van het lopende schooljaar een leerlingenlijst indienen (zie bijlage 1).

Deze lijst bevat de gegevens van de leerplichtige leerlingen van die de ouders geen vaste verblijfplaats hebben die op de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar in het internaat verblijven.

Op deze lijst moeten de leerlingen per niveau van onderwijs (lager en secundair onderwijs) alfabetisch gerangschikt en doorlopend genummerd worden.

Van deze lijst wordt één exemplaar in de school bewaard. Drie exemplaren dienen voor 1 maart van het lopende schooljaar naar de verificateur te worden opgestuurd.

2.2. Aanvraagformulier.

Voor iedere leerling waarvoor een gemeenschapsbijdrage wordt aangevraagd, moeten de ouders een aanvraagformulier indienen (zie bijlage 2). De punten A, B en C worden ingevuld door de ouders van de betreffende leerling.

In punt D dient het bevoegde gemeentebestuur te verklaren dat de gegevens vermeld onder A en B met de werkelijkheid overeenstemmen.

De aanvraagformulieren moeten in het archief van het internaat bewaard worden en bij de controle aan de verificatie worden voorgelegd.

Indien het aanvraagformulier niet is ingediend, mag de betrokken leerling niet vermeld worden op de leerlingenlijst.

3. Controle door de verificatie.

De verificatie controleert:

- de door het schoolbestuur/inrichtende macht ingediende leerlingenlijst.

- Of er voor iedere leerling op de leerlingenlijst wel degelijk een aanvraagformulier werd ingediend.

- Of beide ouders een ambulant beroep uitoefenen.

Na controle dateert en tekent de verificateur de leerlingenlijst. De verificateur bewaart één lijst en stuurt er twee naar het schoolbeheerteam waaronder de instelling ressorteert.

4. Uitbetaling van de middelen.

Het volledige bedrag van de gemeenschapsbijdrage wordt uitbetaald in de loop van de maand juni van het lopende schooljaar.