OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel).

  • goedkeuringsdatum
    22 JUNI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/2007
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVII.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling II. - Time-outprojecten

...

Art. X.3

De Vlaamse Regering kan een subsidie verlenen aan organisaties die door middel van een Time-outprogramma opvang en begeleiding bieden aan leerlingen uit het voltijds onderwijs, met een beperkt leerplan of uit de erkende vormingen, die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen tijdelijk uit het onderwijs worden genomen met de bedoeling hen opnieuw in het onderwijs op te nemen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder deze subsidies kunnen worden toegekend, de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van de projecten.

...

Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. X.8

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de volgende data :

...

2° artikel X.3 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

...