OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel).

  • goedkeuringsdatum
    22 JUNI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/2007
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

Decr. 21-11-2008 - B.S. 27-1-2009

Decr. 23-12-2010 - B.S. 31-12-2010

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVII.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling IV. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Art. X.6

De vzw Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs ontvangt de in deze afdeling bedoelde subsidiëring voor zover zij voldoet aan volgende voorwaarden :

1° zij stelt zich tot doel een netoverschrijdende structuur uit te bouwen ter ondersteuning van de Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Deze structuur is in het bijzonder gericht op het ondersteunen van de taalvaardigheid van de leerlingen, en zal taaltoetsen afnemen bij leerlingen, begeleidingsinitiatieven ontwikkelen en uitvoeren voor het taalvaardigheidsonderricht;

2° zij legt uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag voor aan de Vlaamse Regering.

Art. X.7

§ 1. De Vlaamse Regering waarborgt tot en met [31 december [[2011]] ] een subsidiëring voor de loonkosten van de personeelsleden en de werkingsmiddelen binnen de door de Vlaamse Gemeenschap voorziene begrotingskredieten.

§ 2. De Vlaamse Regering kan beslissen over de uitvoering van de subsidiëring bedoeld in § 1 een samenwerkingsakkoord te sluiten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Decr. 21-11-2008; [[ ]] Decr. 31-12-2010

Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. X.8

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de volgende data :

...

4° artikelen X.2, X.5, X.6 en X.7 treden in werking op 1 september 2007.