Internaten in het gesubsidieerd onderwijs - Omzetten van bepaalde contractuele diensten in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in het gesubsidieerd onderwijs naar statutair erkende dienstancienniteit

 • referentie
  PERS/2008/03
 • publicatiedatum
  15/07/2008
 • datum laatste wijziging
  15/07/2008
 • wettelijke basis
  Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
 • contactpersoon
  Kris Lambrecht , 02 553 90 97
 • Met ingang van 1 september 2008 subsidieert de overheid in gesubsidieerde internaten van het gesubsidieerd onderwijs een aantal betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat
 • Het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs - XVIII bepaalt dat personeelsleden die uiterlijk in juni 2008 in bepaalde omstandigheden in dienst zijn in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat in het gesubsidieerd onderwijs hun prestaties kunnen omzetten naar dienstanciënniteit volgens het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs
 • Deze omzendbrief legt vast:
 • - welke personeelsleden in aanmerking komen
 • - welke diensten in aanmerking komen voor omzetting
 • - hoe de omzetting gebeurt
 • - welke rechten een personeelslid door de omzetting bekomt
 • Daarnaast wordt voor sommige personeelsleden ook een overgangsmaatregel m.b.t. de bekwaamheidsbewijzen van kracht
 • Deze rondzendbrief bevat ook een luik praktische schikkingen m.b.t. de aanstelling en bezoldiging van de gesubsidieerde studiemeester-opvoeder internaat.

1. Inleiding

Vanaf 1 september 2008 subsidieert de Vlaamse overheid in gesubsidieerde internaten van het gesubsidieerd onderwijs een aantal betrekkingen in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat.

Meer informatie over het aantal gesubsidieerde betrekkingen vindt u in de omzendbrief SO 17 van 20 augustus 1992 - Gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering, meer bepaald in punt 3.

De personeelsleden die vanaf 1 september 2008 worden aangesteld in deze gesubsidieerde betrekkingen vallen vanaf dat ogenblik onder de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

Tot op heden zijn deze personeelsleden aangesteld via contractuele tewerkstelling op basis van middelen uit de werkingstoelagen van het gesubsidieerde internaat of op basis van eigen middelen van de inrichtende macht van het gesubsidieerde internaat. De prestaties die ze als contractueel personeelslid of als tijdelijk personeelslid ten laste van de inrichtende macht hebben geleverd, komen in principe niet in aanmerking als dienstanciënniteit in het kader van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

Via het decreet betreffende het onderwijs - XVIII wordt in het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs een artikel opgenomen dat bepaalde rechten toekent aan personeelsleden die in juni 2008 als contractueel personeelslid of als personeelslid ten laste van de inrichtende macht werden tewerkgesteld in een gesubsidieerd internaat.

Deze maatregel laat toe dat bepaalde diensten met een maximum van 720 dagen worden gevalideerd als dienstanciënniteit in het gesubsidieerd onderwijs.

Dit laat toe dat personeelsleden, die van deze maatregel kunnen gebruik maken, op 1 september 2008 als tijdelijk personeelslid op basis van de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs kunnen worden aangesteld en eventueel in aanmerking komen voor het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en voor een vaste benoeming.

2. Omzetting van de gepresteerde diensten

De personeelsleden die in juni 2008 via contractuele tewerkstelling of als tijdelijk personeelslid ten laste van de inrichtende macht in de functie van studiemeester-opvoeder internaat prestaties verrichten in een gesubsidieerd internaat van het gesubsidieerd onderwijs, kunnen de geleverde prestaties omzetten naar statutair erkende dienstanciënniteit.

2.1. Welke personeelsleden komen in aanmerking?

- Elk contractuele personeelslid dat in juni 2008 voor ten minste 1 dag aangesteld is in een gesubsidieerd internaat van het gesubsidieerd onderwijs in de functie van studiemeester-opvoeder internaat.

- Elk personeelslid dat in juni 2008 voor tenminste 1 dag tijdelijk aangesteld is ten laste van de inrichtende macht in een gesubsidieerd internaat van het gesubsidieerd officieel onderwijs in de functie van studiemeester-opvoeder internaat.

Personeelsleden die vóór juni 2008 door hun inrichtende macht werden ontslagen, kunnen geen gebruik maken van de maatregel tenzij ze door die inrichtende macht in de maand juni 2008 opnieuw werden in dienst genomen.

2.2. Welke diensten kunnen worden omgezet?

De contractuele diensten die een personeelslid bedoeld in punt 2.1. heeft gepresteerd in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat tot uiterlijk 30 juni 2008 komen in aanmerking voor omzetting naar statutair erkende dienstanciënniteit.

In het gesubsidieerd officieel onderwijs komen ook de diensten in aanmerking die een personeelslid bedoeld in punt 2.1. tot uiterlijk 30 juni 2008 heeft gepresteerd als tijdelijk personeelslid aangesteld ten laste van de inrichtende macht in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat.

2.3. Hoe worden de diensten aangerekend?

De diensten worden beschouwd alsof zij gepresteerd zijn in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat volgens de bepalingen van artikel 6 van het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

De diensten worden aangerekend ten belope van een maximum van 720 dagen.

Ook als het personeelslid meer diensten heeft gepresteerd, kunnen dus maximum 720 dagen in aanmerking worden genomen als dienstanciënniteit.

3. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming

Een personeelslid dat met ingang van 1 september 2008 aangesteld wordt in een gesubsidieerde betrekking van studiemeester-opvoeder internaat in een gesubsidieerd internaat, wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid volgens de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

3.1. Recht op TADD

Door de aanrekening van de in punt 2 vermelde prestaties als dienstanciënniteit, kan een personeelslid, als hij aan alle overige voorwaarden voldoet, eventueel m.i.v. 1 september 2008 in aanmerking komen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat.

Meer informatie over TADD vindt u in de omzendbrief PERS/2003/05 van 06 juni 2003 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Om beroep te doen op het recht op TADD voor het schooljaar 2008-2009 moet het personeelslid vóór 15 augustus 2008 kandideren via een aangetekende brief bij de inrichtende macht.

3.2. Vacantverklaring van de betrekkingen in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat en vaste benoeming op 1 januari 2009

De betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat die vanaf 1 september 2008 door de overheid gesubsidieerd worden, komen in aanmerking voor vaste benoeming op 1 januari 2009.

De inrichtende macht deelt de vacante betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat voor 15 oktober 2008 mee aan de personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden voor vaste benoeming. Het uitgangspunt voor deze vacantverklaring is de toestand op 15 september 2008.

De personeelsleden die aan alle andere voorwaarden inzake vaste benoeming voldoen, kunnen zich eventueel op basis van de in punt 2 vermelde diensten kandidaat stellen voor vaste benoeming op 1 januari 2009.

Meer informatie over vaste benoeming vindt u in de omzendbrief 13CC/VB/ml van 29 november 1999 - Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming.

4. Overgangsmaatregel betreffende de bekwaamheidsbewijzen

De overheid legt vast welk bekwaamheidsbewijs een personeelslid moet bezitten om in aanmerking te komen voor subsidiëring door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in een gesubsidieerd internaat.

U kan deze bekwaamheidsbewijzen raadplegen op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

De minimumvoorwaarde voor een aanstelling in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat is het bezit van een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs ('ten minste HSO').

Het personeelslid dat niet aan deze voorwaarde voldoet of dat niet over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een overgangsmaatregel.

Het personeelslid dat onder de bepalingen van punt 2.1. valt, krijgt bij wijze van overgangsmaatregel een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (OM/VO) voor het ambt van studiemeester-opvoeder internaat als hij:

- niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs van tenminste hoger secundair onderwijs (ten minste HSO),

- of in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs (ten minste HSO) dat niet als vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is opgenomen voor het ambt van studiemeester-opvoeder internaat.

5. Geldelijke anciënniteit

De diensten die een personeelslid presteerde tot 1 september 2008 in een gesubsidieerd internaat kunnen in aanmerking worden genomen voor de geldelijke anciënniteit.

Meer informatie hierover vindt u in punt 7 van de omzendbrief PERS/2005/06 van 7 maart 2005 - Geldelijke anciënniteit - diensten die in aanmerking komen.

6. Praktische schikkingen

6.1. Indiensttreding

Omdat de salarissen van de studiemeester-opvoerders internaat in het gesubsidieerd onderwijs pas op 1 september 2008 door AgoDi worden betaald, treden zij pas vanaf die datum in dienst in het onderwijs. Wanneer u deze personeelsleden in dienst meldt, moet u dit doen volgens de procedure voor een eerste indiensttreding van een personeelslid in het onderwijs.

U vindt hierover alle informatie in punt 3.1.1 van de omzendbrief PERS/2005/09 van 29 juni 2005 - Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en vorming.

6.1.1. Elektronische communicatie

Om te verzekeren dat de tijdelijke personeelsleden op het einde van de maand bezoldigd worden, stuurt u voor elk van hen een geldig opdrachtenpakket (RL-1) door. Specifiek voor het ambt van studiemeester-opvoeder internaat moet u de opdracht van het personeelslid doorsturen met noemer 36. U gebruikt hoofdstructuur II0 (twee hoofdletters i en het cijfer nul).

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten garandeert een betaling voor de opdrachtenpakketten die enkele dagen vóór de afsluiting van de betaling voor de betreffende maand in het werkstation binnengekomen zijn. Voor zendingen die pas op het laatste moment binnenkomen, kunnen wij geen betaling verzekeren. Hou er dus rekening mee dat er na ontvangst van de zending meestal nog enkele dagen verwerktijd nodig zijn. De maandelijkse data van de afsluiting van de betaling vindt u in de jaarkalender van het secundair onderwijs.

6.1.2. Documenten

U moet ook nog een aantal papieren documenten indienen. Vooral de drie volgende documenten zijn onontbeerlijk:

- een afschrift van het studiebewijs (inclusief het diplomasupplement!);

- een medisch attest;

- een uittreksel uit het strafregister, model 2 (niet ouder dan één jaar).

In de praktijk stellen wij vast dat het een tijdje kan duren vooraleer een personeelslid het uittreksel uit het strafregister, model 2, verkrijgt. Mogelijk kunnen wij een personeelslid in september nog niet uitbetalen omdat dit document nog ontbreekt. Wilt u dit vermijden, adviseer deze personeelsleden dan om dit uittreksel nu al aan te vragen. Hoe sneller de aanvraag gebeurt, hoe groter de kans is dat het personeelsdossier in september volledig in orde geraakt.

6.2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Indien u een personeelslid tijdelijk wil aanstellen voor doorlopende duur moet u dit aangeven in de elektronische zending (RL-1). U vindt meer informatie over de mededeling van een TADD in punt 4.1 van de omzendbrief PERS/2003/05 van 6 juni 2003 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

U stuurt tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur in vacante betrekkingen op met de einddatum op “oneindig”. Zo blijft de bezoldiging van dit personeelslid doorlopen over de schooljaren heen. Enkel bij wijziging hoeft u een nieuwe RL-1 door te sturen.

6.3. Vaste benoeming

Ook een vaste benoeming (op 1 januari 2009) van een personeelslid stuurt u elektronisch op. U vindt alle informatie in de punten 8.1 en 8.2.2 van de omzendbrief 13CC/VB/ML van 29 november 1999 - Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming.

6.4. In aanmerking nemen van de diensten in een gesubsidieerd internaat in de geldelijke anciënniteit

De procedure hiervan vindt u terug in punt 7.2 van omzendbrief PERS/2005/06 van 7 maart 2005 Geldelijke anciënniteit - diensten die in aanmerking komen.

6.5. Ondersteuning elektronische communicatie

Een goede voorbereiding van deze operatie is noodzakelijk. Om de elektronische zendingen te kunnen uitvoeren, voorziet u zich best van de nodige software. U hebt een EDISON -pakket nodig om uw gegevens door te sturen. Mochten er hieromtrent toch problemen zijn, dan meldt u dit aan de EDISON-helpdesk. Zij zullen zo snel mogelijk een oplossing zoeken.

Hieronder vindt u de coördinaten van de helpdesk.

PROJECT EDISONVlaams Ministerie Onderwijs en VormingProject EDISONConsciencegebouw - lokaal 4C04Koning Albert II-laan 151210 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 553 90 90Fax: +32 (0)2 553 94 93
E-mail: helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be Internet: http://www.agodi.be/edison