Concordantie naar TV techniek en AV natuurwetenschappen in het gewoon secundair onderwijs

 • referentie
  SO/2010/04
 • publicatiedatum
  15/07/2010
 • datum laatste wijziging
  09/06/2011
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs
 • wettelijke basis
  Besluitvande Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie
 • contact
 • (…)
 • In de basisvorming van de eerste graad wordt TV technologische opvoeding vervangen door TV techniek. Voor de betrokken personeelsleden wordt voorzien in een ambtshalve concordantie.
 • In de basisvorming van de eerste graad worden vanaf 1 september 2010 de vakken AV biologie en AV fysica progressief, leerjaar na leerjaar, vervangen door AV natuurwetenschappen. Op 1 september 2011 zal het vak AV wetenschappelijk werk vervangen worden door AV natuurwetenschappen. Voor de betrokken personeelsleden wordt voorzien in een ambtshalve respectievelijk een individuele concordantie.

1. Inleiding

Ten gevolge van het decreet betreffende het onderwijs-XIX zijn er op organisatorisch vlak een aantal wijzigingen in het vakkenaanbod van de basisvorming van de eerste graad secundair onderwijs:

- Op 1 september 2010 wordt het vak TV technologische opvoeding vervangen door het vak TV techniek. Bovendien worden de vakken AV biologie en AV fysica, voor wat het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B betreft, vervangen door AV natuurwetenschappen.

- Op 1 september 2011 worden de vakken AV biologie en AV fysica, voor wat het tweede leerjaar van de eerste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar betreft, alsook het vak AV wetenschappelijk werk, vervangen door AV natuurwetenschappen.

Zie hiervoor ook SO 64 en SO 69.

Als de overheid opheffingen of wijzigingen doorvoert in bestaande structuren (b.v. vakken), heeft dit meestal invloed op personeelsleden en op inrichtende machten die betrokken zijn bij een dergelijke maatregel. Bij elke verandering is het dan ook de taak van de overheid om te bepalen in welke mate de rechten en plichten van alle betrokken partijen gegarandeerd worden. Deze garanties bieden we via een mechanisme van concordanties en, waar nodig, ook overgangsmaatregelen voor het bekwaamheidsbewijs en de salarisschaal.

Deze omzendbrief gaat in op de maatregelen aangaande TV techniek en AV natuurwetenschappen.

2. Ambtshalve en individuele concordantie

Binnen de concordantie worden er twee types onderscheiden: enerzijds ambtshalve concordantie en anderzijds individuele concordantie.

Bij een ambtshalve concordantie wordt de overdracht van de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan de vroegere vakbenaming automatisch overgedragen naar de nieuwe vakbenaming. Het gaat hier om een ingreep die de administratie centraal uitvoert voor iedereen die rechten en plichten heeft voor een bepaald vak.

Bij een individuele concordantie wordt voorzien dat er een overdracht van de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan de vroegere vakbenaming per individueel personeelslid kan gebeuren naar de nieuwe vakbenaming. Dit kan betekenen dat sommige personeelsleden geen individuele concordantie zullen toegekend krijgen, terwijl anderen die wél krijgen. Gezien de individuele concordanties lokaal, per individueel personeelslid, vast te stellen zijn, is het noodzakelijk dat u zelf een aantal stappen onderneemt (verdere uitleg in 4.4.3).

3. TV techniek: ambtshalve concordantie, bekwaamheidsbewijzen en overgangsmaatregelen

In wat hieronder volgt, lichten we de maatregelen aangaande TV techniek toe.

3.1. ambtshalve concordantie

De rechten en plichten die een personeelslid opgebouwd heeft in de 'vroegere' vakbenaming TV technologische opvoeding worden, via een ambtshalve concordantie automatisch overgedragen naar de nieuwe vakbenaming TV techniek.

3.2. gevolgen

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, voor TV technologische opvoeding, geldt als kandidaatstelling voor TV techniek;

2° de diensten, gepresteerd in TV technologische opvoeding tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in TV techniek;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in TV technologische opvoeding geldt als kandidaatstelling voor TV techniek;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor TV technologische opvoeding geldt automatisch voor TV techniek;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor TV technologische opvoeding geldt automatisch voor TV techniek;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in TV technologische opvoeding, worden geacht te zijn gebeurd in TV techniek;

7° wie vast benoemd is voor TV technologische opvoeding, is automatisch vast benoemd voor TV techniek;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in TV technologische opvoeding, worden geacht te zijn gebeurd in TV techniek;

9° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor TV technologische opvoeding, blijft dat automatisch voor TV techniek;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in TV technologische opvoeding, behoudt automatisch zijn reaffectatie of wedertwerkstelling in TV techniek;

11° een conformiteitsattest voor TV technologische opvoeding, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie, geldt automatisch voor TV techniek.

12° de nuttige ervaring die erkend is voor TV technologische opvoeding, geldt automatisch als erkende nuttige ervaring voor TV techniek.

3.3. concordantiedatum?

De concordantie van TV technologische opvoeding naar TV techniek gebeurt automatisch op 1 september 2010.

3.4. bekwaamheidsbewijzen en overgangsmaatregelen

De bekwaamheidsbewijzen voor TV techniek zijn identiek aan die van het vroegere TV technologische opvoeding. U vindt een overzicht via http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

De personeelsleden behouden dus net dezelfde rubricering van bekwaamheidsbewijs en dezelfde salarisschaal, als zij hadden voor TV technologische opvoeding.

Die personeelsleden die via een eerdere regeling al voor TV technologische opvoeding een overgangsmaatregel hadden, voor het bekwaamheidsbewijs of voor de salarisschaal, en die organiek gezien voor TV techniek nu een minder gunstige rubricering van bekwaamheidsbewijs en/of een lagere salarisschaal zouden hebben, behouden bij overgangsmaatregel hun vroegere rechten qua bekwaamheidsbewijs en/of salarisschaal.

Een personeelslid met het bekwaamheidsbewijs GLSO huishoudkunde heeft voor TV technologische opvoeding destijds bij overgangsmaatregel een vereist bekwaamheidsbewijs (OM/VE) gekregen. GLSO huishoudkunde staat echter niet opgenomen bij de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen van TV techniek. Het personeelslid geniet een ambtshalve concordantie naar TV techniek en krijgt via overgangsmaatregel een “vereist” bekwaamheidsbewijs voor TV Techniek.

4. AV natuurwetenschappen

In wat hieronder volgt, lichten we de maatregelen aangaande AV natuurwetenschappen toe.

4.1. ambtshalve of individuele concordantie

De rechten en plichten die een personeelslid opgebouwd heeft voor de vroegere vakken AV biologie, AV fysica, en AV wetenschappelijk werk kunnen onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden naar AV natuurwetenschappen.

Afhankelijk van de doelgroep (zie 4.3.1 resp. 4.4.1) wordt voorzien in een ambtshalve dan wel in een individuele concordantie.

4.2. concordantiedata?

Zowel voor de ambtshalve als voor de individuele concordantie zijn er 2 twee concordantiedata voorzien: 1 september 2010 en 1 september 2011.

4.3. ambtshalve concordantie

De rechten en plichten die bepaalde personeelsleden (zie 4.3.1) opgebouwd hebben in de 'vroegere' vakbenaming AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk worden, via een ambtshalve concordantie automatisch overgedragen naar de 'nieuwe' vakbenaming AV natuurwetenschappen.

4.3.1. doelgroep

Hieronder wordt per ingangsdatum de precieze doelgroep omschreven.

a) op 1 september 2010:

Op 1 september 2010 is er in een ambtshalve concordantie naar AV natuurwetenschappen voorzien voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs aan een van de hieronder vermelde voorwaarden voldoen:

1°uiterlijk op 31 augustus 2010 vastbenoemd zijn op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel):

- voor AV biologie en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010) titularis geweest zijn van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad;

- voor AV fysica en daarenboven in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 titularis geweest zijn van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad.

2° in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010) tijdelijk aangesteld zijn in of tijdelijk belast geweest zijn met een betrekking:

- in AV biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereistbekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel;)

- in AV fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel).

b) op 1 september 2011

Op 1 september 2011 wordt er een ambtshalve concordantie naar AV natuurwetenschappen voorzien voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° voor wie uiterlijk op 31 augustus 2011 vastbenoemd is op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel):

- voor AV biologie en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad;

- voor AV fysica en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad;

- voor AV wetenschappelijk werk en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad.

2° voor wie in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) tijdelijk aangesteld is in of tijdelijk belast geweest is met een betrekking:

- in AV biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een vereistbekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel);

- in AV fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een vereistbekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel);

- in AV wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel).

4.3.2. gevolgen

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, geldt eveneens als kandidaatstelling voor AV natuurwetenschappen;

2° de diensten, gepresteerd in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk tellen eveneens automatisch mee als gepresteerde diensten in AV natuurwetenschappen;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens als kandidaatstelling voor AV natuurwetenschappen;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens automatisch voor AV natuurwetenschappen;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens automatisch voor AV natuurwetenschappen;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, worden eveneens geacht te zijn gebeurd in AV natuurwetenschappen;

7° wie vast benoemd is voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, is eveneens automatisch vast benoemd voor AV natuurwetenschappen;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk worden eveneens geacht te zijn gebeurd in AV natuurwetenschappen;

9° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, blijft dat eveneens automatisch voor AV natuurwetenschappen;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, behoudt eveneens automatisch zijn reaffectatie of wedertwerkstelling in AV natuurwetenschappen;

11° een conformiteitsattest voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie, geldt eveneens automatisch voor AV natuurwetenschappen.

AANDACHT:

1. De vroegere vakbenamingen AV biologie, AV fysica en AV wetenschappelijk werk blijven nog steeds bestaan:- in de eerste graad, binnen de basisvorming, doch rekening houdend met de progressieve afbouw leerjaar na leerjaar, zoals vermeld in 1.;- in de eerste graad, buiten de basisvorming;- in de overige graden.2. De bij de ambtshalve concordantie betrokken personeelsleden (zie 4.3.1.), behouden uiteraard ook voor de bestaande vakken AV biologie, AV fysica, en AV wetenschappelijk werk alle rechten en plichten die ze hiervoor reeds verworven hadden.

Voorbeeld 1

Een GLSO biologie is vastbenoemd voor AV biologie op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs en is in de loop van de laatste drie schooljaren titularis geweest van een betrekking in AV biologie in de eerste graad. Hij geniet op 1.9.2010 een ambtshalve concordantie naar AV natuurwetenschappen en is bijgevolg vastbenoemd voor AV natuurwetenschappen. Dit personeelslid blijft ook zijn vaste benoeming behouden voor het vak AV biologie en heeft dus recht op een aanstelling in AV biologie in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Voorbeeld 2

Een personeelslid met het bekwaamheidsbewijs bachelor in onderwijs secundair onderwijs onderwijsvak fysica beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor AV fysica in de eerste graad en is hiervoor tijdelijk aangesteld in de loop van de laatste drie schooljaren. Op 30 juni 2010 stelt dit personeelslid zich kandidaat voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in AV fysica.

Hij geniet op 1.9.2010 een ambtshalve concordantie naar AV natuurwetenschappen. Hierdoor geldt zijn kandidaatstelling voor TADD in AV fysica automatisch ook voor AV natuurwetenschappen. De inrichtende macht stelt vast dat het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor TADD. Dit personeelslid kan op 1 september 2010 tijdelijk aangesteld worden voor doorlopende duur zowel in AV natuurwetenschappen als in AV fysica.

Voorbeeld 3

Een personeelslid is in de loop van de laatste drie schooljaren tijdelijk aangesteld voor AV biologie in de eerste graad. Zijn conformiteitsattest vermeldt dat hij voor AV biologie in de eerste graad een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Hij geniet op 1.9.2010 een ambtshalve concordantie naar AV natuurwetenschappen. Zijn conformiteitsattest is ook geldig voor AV natuurwetenschappen in de eerste graad. Het blijft ook geldig voor AV biologie.  

4.4. individuele concordantie

De rechten en plichten die bepaalde personeelsleden (zie 4.4.1) opgebouwd hebben in de 'vroegere' vakbenaming AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk kunnen, via een individuele concordantie overgedragen worden naar de nieuwe vakbenaming AV natuurwetenschappen.

Voor een individuele concordantie moet u zelf stappen ondernemen. We geven hieronder verdere uitleg.

4.4.1. doelgroep

Eerst wordt, per ingangsdatum, beschreven wie in aanmerking komt voor een individuele concordantie.

a) op 1 september 2010:

Op 1 september 2010 is er een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen voorzien voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs aan een van de hieronder vermelde voorwaarden voldoen:

1°uiterlijk op 31 augustus 2010 vastbenoemd zijn op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel):

- voor AV biologie en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010) titularis geweest zijn van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad;

- voor AV fysica en daarenboven in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 titularis geweest zijn van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad.

2° in de loop van de drie voorafgaande schooljaren ((2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010) tijdelijk aangesteld zijn in of tijdelijk belast geweest zijn met een betrekking:

- in AV biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel)

- in AV fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een voldoende geachtbekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel)

b) op 1 september 2011

Op 1 september 2011 wordt er in een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen voorzien voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° voor wie uiterlijk op 31 augustus 2011 als leraar vastbenoemd is op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel):

- voor AV biologie en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad;

- voor AV fysica en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad;

- voor AV wetenschappelijk werk en daarenboven in de loop van de drie voorafgaande schooljaren (2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) titularis geweest is van een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad.

2° voor wie in de loop van de drie voorafgaande schooljaren ((2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011) tijdelijk aangesteld is in of tijdelijk belast geweest is met een betrekking:

- in AV biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel);

- in AV fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel);

- in AV wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, op basis van een voldoend geachtbekwaamheidsbewijs (organiek of bij overgangsmaatregel).

4.4.2. gevolgen

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens als kandidaatstelling voor het algemene vak natuurwetenschappen;

2° de diensten, gepresteerd in het AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, tellen eveneens mee als gepresteerde diensten in het algemene vak natuurwetenschappen;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens als kandidaatstelling voor het algemene vak natuurwetenschappen;

4° het recht op een aanstelling van doorlopende duur voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens als recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak natuurwetenschappen;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk geldt eveneens als tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak natuurwetenschappen;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in het AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk worden eveneens geacht te zijn gebeurd in AV natuurwetenschappen;

7° wie vastbenoemd is in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, is eveneens vastbenoemd voor AV natuurwetenschappen;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk worden eveneens geacht te zijn gebeurd in AV natuurwetenschappen;

9° wie ter beschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, is eveneens ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor AV natuurwetenschappen;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk, is eveneens gereaffecteerd of wedertewerkgesteld voor AV natuurwetenschappen.

Aandacht: gezien het algemeen vak natuurwetenschappen niet enkel in de eerste graad ingericht kan worden, maar ook in de overige graden en onderwijsvormen, zullen de gevolgen van een individuele concordantie zich niet enkel beperken tot de eerste graad, maar kunnen ze zich - via de regels van de decreten rechtspositie - uitbreiden tot de tweede graad ASO-TSO-KSO, en de 2de, 3de 4de graad BSO en HBO5-verpleegkunde. Dit is belangrijk met het oog op het overleg (zie 4.4.3) .

Van belang zijn hier de regels betreffende de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en de draagwijdte van een vaste benoeming.

Het recht op TADD voor een personeelslid met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs geldt immers voor het vak waarvoor dat personeelslid een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bezit en dit ongeacht de graad waarin dat vak wordt ingericht, weliswaar voor zover het personeelslid in die graad ook een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft voor dat vak.

Eenzelfde principe geldt voor de draagwijdte van de vaste benoeming. Een personeelslid dat als leraar vast benoemd is voor een vak waarvoor hij op het ogenblik van de vaste benoeming beschikt over een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs, is voor dit vak vastbenoemd en dit ongeacht de graad waarin dit vak wordt ingericht (weliswaar voor zover het personeelslid in die graad ook een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft voor dat vak).

Bijvoorbeeld:

Een GLSO Nederlands is vastbenoemd voor biologie, is in de loop van de voorbije drie schooljaren titularis geweest van een betrekking in AV biologie in de eerste graad en komt dus in aanmerking voor een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen.

Bij het overleg over de toekenning van de individuele concordantie (zie 4.4.3) moeten personeelslid en inrichtende macht goed de reglementering over de draagwijdte van de vaste benoeming voor ogen houden.

M.a.w.: een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen impliceert dat de vaste benoeming niet enkel zal gelden voor AV natuurwetenschappen in de eerste graad, maar ook voor AV natuurwetenschappen in de 2de graad ASO-TSO-KSO, en de 2de, 3de en 4de graad BSO en HBO5-verpleegkunde.

1. De vroegere vakbenamingen AV biologie, AV fysica en AV wetenschappelijk werk blijven nog steeds bestaan:- in de eerste graad, binnen de basisvorming, doch rekening houdend met de progressieve afbouw leerjaar na leerjaar, zoals vermeld in 1.;- in de eerste graad, buiten de basisvorming;- in de overige graden.2. De bij de individuele concordantie betrokken personeelsleden (zie 4.4.1, behouden uiteraard ook voor de bestaande vakken AV biologie, AV fysica, en AV wetenschappelijk werk alle rechten en plichten die ze hiervoor reeds verworven hadden.

Voorbeeld 1

Een GLSO wiskunde is vastbenoemd voor AV biologie op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs en is in de loop van de laatste drie schooljaren titularis geweest van een betrekking in AV biologie in de eerste graad. Op 1.9.2010 krijgt hij een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen en is bijgevolg vastbenoemd voor AV natuurwetenschappen. Dit personeelslid blijft ook zijn vaste benoeming behouden voor het vak AV biologie en heeft dus recht op een aanstelling in AV biologie in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Voorbeeld 2

Een personeelslid met het bekwaamheidsbewijs bachelor in onderwijs secundair onderwijs onderwijsvak wiskunde beschikt over een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor AV fysica in de eerste graad en is hiervoor tijdelijk aangesteld in de loop van de laatste drie schooljaren. Op 30 juni 2010 stelt dit personeelslid zich kandidaat voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in AV fysica.

Hij geniet op 1.9.2010 een individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen. Hierdoor geldt zijn kandidaatstelling voor TADD automatisch ook voor AV natuurwetenschappen. De inrichtende macht stelt vast dat het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor TADD. Dit personeelslid kan op 1 september 2010 tijdelijk aangesteld worden voor doorlopende duur zowel in AV natuurwetenschappen als in AV fysica.

4.4.3. stappen die u moet ondernemen

Anders dan bij de ambtshalve concordantie, moet u voor een individuele concordantie zélf stappen ondernemen. We leggen ze hieronder uit.

1) selectie doelgroep

Voor de concordanties met ingang van 1 september 2010 krijgt u in het kader van een goede dienstverlening binnenkort een lijst van personeelsleden die op basis van onderstaande voorwaarden in uw instelling in aanmerking komen.

Deze lijst bevat de namen van de personeelsleden die op basis van de gegevens uit het elektronisch personeelsdossier, aangeleverd door de inrichtende macht(en) tijdens de referentieperiode, binnen uw instelling hebben gefunctioneerd en die eventueel voor een individuele concordantie met ingang van 1 september 2010 in aanmerking komen.

Voor de concordanties die ingaan op 1 september 2011 zal dezelfde werkwijze gehanteerd worden.

2) overleg

U moet vervolgens met ieder in aanmerking komend personeelslid een overleg houden waarbij u - op basis van het profiel van de betrokkene - samen moet oordelen over de wenselijkheid van individuele concordantie naar AV natuurwetenschappen. Houd in dit overleg zeker rekening met wat in rubriek 4.4.2 als aandachtspunt vermeld staat.

3) concordantieformulier

Het ingevulde concordantieformulier (zie bijlage 1) stuurt u in elk geval op naar het op het formulier vermelde adres.

Voor individuele concordanties die ingaan op 1 september 2010 stuurt u het formulier uiterlijk op 15 september 2010 op naar het op dit formulier vermelde adres.

Voor individuele concordanties die ingaan op 1 september 2011 stuurt u het formulier uiterlijk op 15 september 2011 op naar het op dit formulier vermelde adres.

4.4.4. beroepsmogelijkheid en -regeling

Wanneer de inrichtende macht en het personeelslid niet tot een akkoord komen, moet de inrichtende macht of haar afgevaardigde de reden hiervan schriftelijk meedelen aan het betrokken personeelslid. Zij moet in dit schrijven melding maken van onderstaande beroepsmogelijkheid en -modaliteiten.

Het betrokken personeelslid kan tot uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld een bezwaarschrift (waarvan u een model eveneens als bijlage 2 bij dit rondschrijven vindt) indienen bij de Commissie Bezwaarschriften, die bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of zijn afgevaardigde en de inspecteur, aangeduid door de inspecteur-generaal of zijn gemandateerde. U vindt het adres op dit formulier.

Ook wanneer de inrichtende macht heeft nagelaten een beslissing te nemen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, en dit tot:

- uiterlijk 5 oktober 2010, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2010 betreft;

- uiterlijk 5 oktober 2011, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2011 betreft.

Een bezwaarschrift houdt in dat het personeelslid een eigen voorstel indient tot concordantie of dat het personeelslid een voorstel indient om geen concordantie te krijgen.

Wanneer de Commissie het bezwaarschrift niet aanvaardt, is de keuze die de inrichtende macht nam, bindend en definitief:

- vanaf 1 september 2010, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2010 betreft;

- vanaf 1 september 2011, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2011 betreft.

Wanneer de Commissie het bezwaarschrift wel aanvaardt, is de beslissing op basis van het bezwaarschrift van het personeelslid ten aanzien van de inrichtende macht bindend en definitief:

- vanaf 1 september 2010, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2010 betreft;

- vanaf 1 september 2011, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2011 betreft.

De Commissie Bezwaarschriften beslist uiterlijk:

- op 30 november 2010, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2010 betreft;

- op 30 november 2011, voor wat de individuele concordanties met ingangsdatum 1 september 2010 betreft.

4.5. bekwaamheidsbewijzen

De vereiste bekwaamheidsbewijzen voor AV natuurwetenschappen in de eerste graad omvatten de vereiste bekwaamheidsbewijzen van AV biologie, AV fysica en AV wetenschappelijk werk. Voor een overzicht: zie www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

Op 1.9.2010 worden de volgende diploma's toegevoegd als vereist bekwaamheidsbewijs in de eerste graad:

- bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs chemie,

- GVSO-groep 1 chemie;

- GLSO wiskunde met keuzevak fysica of chemie (of scheikunde).

De voldoend geachte (en de “andere”) bekwaamheidsbewijzen voor AV Natuurwetenschappen zijn identiek aan die van AV biologie, AV fysica en AV wetenschappelijk werk.

Wie een ambtshalve of individuele concordantie geniet en via een vroegere regeling voor AV biologie, AV fysica of AV wetenschappelijk werk overgangsmaatregelen genoot, voor het bekwaamheidsbewijs of voor de salarisschaal, en organiek voor AV natuurwetenschappen nu een minder gunstige rubricering van bekwaamheidsbewijs en/of een lagere salarisschaal zou krijgen, behoudt voor AV natuurwetenschappen bij overgangsmaatregel zijn vroegere rechten qua bekwaamheidsbewijs en/of salarisschaal.

Een personeelslid met het bekwaamheidsbewijs GLSO huishoudkunde heeft voor AV biologie destijds bij overgangsmaatregel een vereist bekwaamheidsbewijs (OM/VE) gekregen. GLSO huishoudkunde staat echter niet opgenomen bij de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen van AV natuurwetenschappen. Het personeelslid wordt ambtshalve geconcordeerd en krijgt via overgangsmaatregel een “vereist” bekwaamheidsbewijs voor AV natuurwetenschappen.

5. Website bekwaamheidsbewijzen voor het onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs

6. Bijlagen