Oproep voor werving van onderwijsinspecteurs

 • referentie
  NO/2012/02
 • publicatiedatum
  14/03/2012
 • datum laatste wijziging
  14/03/2012
 • wettelijke basis
  Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft
 • contact
  www.jobpunt.be
 • contact
  www.onderwijsinspectie.be
 • Betreft de aanvulling van de algemene werfreserve voor de functie van inspecteur bij de Vlaamse onderwijsinspectie met kandidaten voor Inspecteur specifieke vorming, industriële technieken: hout-bouw en Inspecteur specifieke vorming, beeldende vorming/kunst, gecoördineerd door Jobpunt Vlaanderen..

Via deze oproep worden dringend onderwijsinspecteurs gezocht die beantwoorden aan de profielen, waarvoor geen geschikte kandidaten gevonden werden in de selectieronde van 2011, m.n.

Een inspecteur specifieke vorming, industriële technieken: hout-bouw

Deze inspecteur heeft beroepservaring in het tso, bso, dbso en/of vwo en heeft ervaring in de industriële technieken: hout-bouw.

Deze inspecteur is flexibel en bereid om zich de specificiteit van een bepaald onderwijsaanbod (ook leertijd of Syntra) eigen te maken.

Deze inspecteur wordt ingezet in de diverse onderwijsvormen van het voltijds en/of deeltijds so of de deeltijdse vorming, maar ook in het vwo.

Een inspecteur specifieke vorming, beeldende vorming/kunst

Deze inspecteur heeft bij voorkeur beroepservaring in het dko.

Deze inspecteur is deskundig in één of meerdere opleidingen beeldende vorming/kunst.

Deze inspecteur wordt ingezet in het dko en het kso.

Deze “doelgroepgerichte oproep” wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van het decreet van 8 mei 2009. Deze aanpassing van het decreet voorziet onder specifieke voorwaarden in doelgroepgerichte oproepen voor generieke proeven, bij een dringende vraag (vacature) naar een welbepaald concreet functieprofiel.

1. Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden die voorzien zijn in het decreet van 8 mei 2009.

Zij moeten bijkomend voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden voor deze oproep.

De algemene voorwaarden voor de toelating tot een ambt bij de inspectie zijn:

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dar niet langer dan één jaar oud is op het moment van de generiek test

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°

4° voldoen aan de dienstplichtwetten

5° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van dit decreet (decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs).

De algemene voorwaarden wat betreft beroepservaring

Conform artikel 49 (decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs) kunnen de volgende personeelsleden zich naar aanleiding van deze oproep kandidaat stellen:

1° de personeelsleden van het secundair en het volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

2° de personeelsleden van het secundair, het volwassenenonderwijs en van de kunstacademies, vermeld in artikel 4, § 1, a), van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

4° het zelfstandig en het assisterend academisch personeel van de universiteiten

5° het onderwijzend personeel van de hogescholen

6° de educatieve personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

De hierboven vermelde personeelsleden kunnen zich slechts kandidaat stellen voor een ambt bij de inspectie als ze ten minste acht jaar dienstanciënniteit hebben in het onderwijs of als zij ten minste acht jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs, aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.

De specifieke voorwaarden in deze oproep

Voor al deze categorieën geldt in deze oproep dat de kandidaat over een beroepservaring moet beschikken die nuttig is voor de profielen die in deze oproep beoogd worden.

De kandidaat moet aan de vereiste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden voldoen uiterlijk op het ogenblik van de kandidaatstelling voor de test van de generieke competenties.

2. De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

Fase 1: Een toetsing aan de deelnemingsvoorwaarden

Jobpunt Vlaanderen onderzoekt of voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden, op basis van het ingestuurde sollicitatieformulier met cv en portfolio.

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden krijgen voor deelname aan de selectietest een schriftelijke uitnodiging van Jobpunt Vlaanderen.

Fase 2: Test van de generieke competenties

Om de generieke competenties te testen wordt een psycho-technische screening georganiseerd. Jobpunt Vlaanderen, of zijn rechtsopvolger, zal deze screening uitvoeren.

De generieke competenties voor het ambt van inspecteur zijn:

-kritische en synthetische vaardigheden: kunnen afwegen van de geanalyseerde informatie en op grond daarvan een synthese/oordeel kunnen formuleren en creatieve oplossingen kunnen voorstellen met zicht op de consequenties. Blijk kunnen geven van een veelzijdige genuanceerde kijk met oog voor kritieke factoren en activiteiten

-analytisch en probleemoplossend denken: een probleem kunnen duiden in zijn verband en het kunnen bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Op een efficiënte wijze op zoek kunnen gaan naar aanvullende relevante informatie

-assertiviteit: kunnen opkomen voor de eigen mening met respect voor anderen, zelfs als er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen

-goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden: zich duidelijk kunnen uitdrukken zodat het publiek tot wie de informatie gericht is, deze info begrijpt en vlot kunnen zijn in interactie. Een heldere en motiverende schrijfstijl kunnen hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep.

-aanpassingsvermogen: voortdurend kunnen verbeteren van het eigen functioneren en actief kunnen meewerken aan het verbeteren van de uitvoering van de taken. Zich vertrouwd kunnen maken met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak. Nieuwe richtlijnen, kennis, informatie kunnen toepassen in de praktijk

-samenwerken: de samenwerking binnen het korps en de entiteit kunnen stimuleren en kunnen bijdragen aan een gezamenlijk resultaat op niveau van het team

-organisatietalent: planmatig en doeltreffend kunnen werken.

Fase 3: Test van de specifieke competenties

Het decreet voorziet in een volgende fase een interview en eventueel bijkomende test.

Het interview wordt gevoerd door een jury van 3 externen en 3 leden van de onderwijsinspectie, onder voorzitterschap van de Inspecteur-generaal.

In deze fase wordt onderzocht of de kandidaat de nodige vak- en functiespecifieke competenties heeft voor de invulling van het gezochte profiel.

3. Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door uiterlijk op woensdag 18 april 2012 via aangetekende brief een ondertekend sollicitatieformulier met cv en competentieportfolio te bezorgen aan:

Kathy Tas

Jobpunt Vlaanderen (zone 3C)

Boudewijnlaan 30 BUS 42

1000 Brussel.

De datum van poststempel geldt volgens artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering als bewijs van tijdige verzending.

Er wordt aan de kandidaten ook gevraagd het sollicitatieformulier digitaal te versturen naar:

Sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be

Een kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als het hiervoor voorziene sollicitatieformulier met cv en competentieportfolio wordt gebruikt en digitaal is ingevuld.

De verplicht te gebruiken documenten zijn te vinden op www.jobpunt.be en op

www.onderwijsinspectie.be

Het vereiste uittreksel (model 2: opvoeding en begeleiding van minderjarigen) uit het strafregister, dat niet langer dan een jaar voordien werd afgeleverd, kan afgegeven worden bij de afname van de generieke proef en moet niet meegestuurd worden.

Voor verdere inlichtingen over de procedure kan er contact worden opgenomen met selectieverantwoordelijke Jobpunt An.piot@jobpunt.be

Selectieverantwoordelijke van de onderwijsinspectie is Lieven Viaene, Inspecteur-generaal.

4. Salaris en vergoedingen na aanstelling

Conform artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs worden de salarisschalen die verbonden zijn aan het ambt van inspecteur, als volgt bepaald:

1° de inspecteur die in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs van het niveau master, met uitzondering van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 541

2° de inspecteur die in het bezit is van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 544

3° de inspecteur die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1° en 2° , heeft recht op salarisschaal 354.

Buiten een vergoeding voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfkosten (artikel 64), ontvangen inspecteurs een ICT-vergoeding (artikel 66).