Omzendbrief voor aanvulling van de algemene wervingsreserve voor onderwijsinspecteurs, naar aanleiding van niet ingevulde vacatures

  • Via deze oproep wordt gemeld dat de onderwijsinspectie zoekt naar personen die zich kandidaat willen stellen voor een extra generieke test voor twee profielen van onderwijsinspecteurs, basisvorming.
  • Deze omzendbrief expliciteert de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, de formaliteiten voor de kandidaatstelling en informatie over het functieprofiel en salaris- en vergoedingen na de aanstelling.

ONDERWIJSINSPECTIE

OPROEP VOOR WERVING VAN ONDERWIJSINSPECTEURS

Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten

www.jobpunt.be

www.onderwijsinspectie.be

Betreft de aanvulling van de algemene wervingsreserve voor de functie van inspecteur bij de Vlaamse onderwijsinspectie met kandidaten voor:

inspecteur basisvorming, biologie met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie voor land- en tuinbouw

en

inspecteur basisvorming, lichamelijke opvoeding en sport met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie wat betreft het studiegebied maatschappelijke veiligheid

gecoördineerd door Jobpunt Vlaanderen

Via deze oproep worden dringend onderwijsinspecteurs gezocht die beantwoorden aan de profielen, waarvoor geen geschikte kandidaten gevonden werden in de selectieronde van het voorjaar van 2012, m.n.

Inspecteurs basisvorming

  • biologie met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie voor land- en tuinbouw
  • lichamelijke opvoeding en sport met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie wat betreft het studiegebied maatschappelijke veiligheid

Deze inspecteurs hebben beroepservaring in het secundair onderwijs.

Zij zijn deskundig in beide vakgebieden of zijn bereid extra deskundigheid in het specialisatiedomein te verwerven.

Deze inspecteurs worden ingezet in diverse onderwijsvormen van het voltijds en/of deeltijds so, de deeltijdse vorming of buso, maar ook in het vwo.

Deze extra oproep wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van het decreet van 8 mei 2009. Deze aanpassing van het decreet voorziet onder specifieke voorwaarden in doelgroepgerichte oproepen voor generieke proeven, bij een dringende vraag (vacature) naar een welbepaald concreet functieprofiel.

Voorwaarde is dat de specifieke wervingsreserve voor dat profiel is uitgeput of niet kan worden aangelegd bij gebrek aan kandidaten in de algemene reserve.

1. Afdeling 1 De aanwervingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden die voorzien zijn in het decreet van 8 mei 2009.

Zij moeten bijkomend voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden voor deze oproep.

1.1. de algemene voorwaarden voor toelating tot een ambt bij de inspectie

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar oud is op het moment van de generiek test

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°

4° voldoen aan de dienstplichtwetten

5° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van dit decreet (decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs).

1.2. de algemene voorwaarden wat betreft beroepservaring

Conform artikel 49 (decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs) kunnen de volgende personeelsleden zich naar aanleiding van deze oproep kandidaat stellen:

1° de personeelsleden van het secundair en het volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

2° de personeelsleden van het secundair, het volwassenenonderwijs en van de kunstacademies, vermeld in artikel 4, § 1, a), van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

4° het zelfstandig en het assisterend academisch personeel van de universiteiten

5° het onderwijzend personeel van de hogescholen

6° de educatieve personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

De hierboven vermelde personeelsleden kunnen zich slechts kandidaat stellen voor een ambt bij de inspectie als ze ten minste acht jaar dienstanciënniteit hebben in het onderwijs of als zij ten minste acht jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs, aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.

Voor al deze categorieën geldt in deze oproep dat de kandidaat over een beroepservaring moet beschikken die nuttig is voor de profielen die in deze oproep beoogd worden.

De kandidaat moet aan de vereiste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden voldoen uiterlijk op het ogenblik van de kandidaatstelling voor de test van de generieke competenties.

2. Afdeling 2 De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

2.1. een toetsing van de toelatingsvoorwaarden

De inspecteur - generaal onderzoekt of voldaan wordt aan de vereiste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden, op basis van het ingestuurde sollicitatieformulier met cv en portfolio.

De kandidaten die aan deze proef wensen deel te nemen moeten over een beroepservaring beschikken die nuttig is voor het beoogde profiel. Drie leden van de selectiecommissie en de voorzitter beoordelen of hieraan wordt voldaan.

Kandidaten die voldoen aan de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden en de nuttige beroepservaring krijgen voor deelname aan de generieke test een schriftelijke uitnodiging van Jobpunt Vlaanderen.

2.2. de generieke test

De generieke test wordt georganiseerd met het oog op het aanvullen van de algemene wervingsreserve, die voor zes jaar geldig is.

Jobpunt Vlaanderen zal met externe assessoren de generieke competenties testen en een kwalitatieve evaluatie maken van de kandidaten die voor de generieke proef uitgenodigd werden. Deze screening zal aansluiten op het ingediende portfolio.

De generieke competenties voor het ambt van inspecteur zijn:

-kritische en synthetische vaardigheden: kunnen afwegen van de geanalyseerde informatie en op grond daarvan een synthese/oordeel kunnen formuleren en creatieve oplossingen kunnen voorstellen met zicht op de consequenties. Blijk kunnen geven van een veelzijdige genuanceerde kijk met oog voor kritieke factoren en activiteiten

-analytisch en probleemoplossend denken: een probleem kunnen duiden in zijn verband en het kunnen bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Op een efficiënte wijze op zoek kunnen gaan naar aanvullende relevante informatie

-assertiviteit: kunnen opkomen voor de eigen mening met respect voor anderen, zelfs als er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen

-goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden: zich duidelijk kunnen uitdrukken zodat het publiek tot wie de informatie gericht is, deze info begrijpt en vlot kunnen zijn in interactie. Een heldere en motiverende schrijfstijl kunnen hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep.

-aanpassingsvermogen: voortdurend kunnen verbeteren van het eigen functioneren en actief kunnen meewerken aan het verbeteren van de uitvoering van de taken. Zich vertrouwd kunnen maken met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak. Nieuwe richtlijnen, kennis, informatie kunnen toepassen in de praktijk

-samenwerken: de samenwerking binnen het korps en de entiteit kunnen stimuleren en kunnen bijdragen aan een gezamenlijk resultaat op niveau van het team

-organisatietalent: planmatig en doeltreffend kunnen werken.

2.3. de specifieke test

De volgende fase voorziet een interview voor een jury van 3 externen en 3 onderwijsinspecteurs onder voorzitterschap van de inspecteur - generaal, zoals in het decreet werd vastgelegd.

In het interview wordt onderzocht of de kandidaat de nodige vak- en functiespecifieke competenties heeft voor de invulling van het gezochte profiel.

Wie ten minste 60 procent behaalt tijdens deze fase van de selectie is geslaagd en wordt opgenomen in de specifieke reserve voor het profiel.

3. Afdeling 3 Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door uiterlijk op 5 november 2012 het sollicitatieformulier met cv en competentieportfolio via aangetekende brief te bezorgen aan:

Kathy Tas

Jobpunt Vlaanderen (zone 3C)

Boudewijnlaan 30 BUS 42

1000 Brussel.

De datum van poststempel geldt volgens artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering als bewijs van tijdige verzending.

Er wordt aan de kandidaten ook gevraagd het sollicitatieformulier digitaal te versturen naar:

sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be

Een kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als het hiervoor ontwikkeld sollicitatieformulier met cv en competentieportfolio wordt gebruikt en digitaal is ingevuld.

De in te vullen documenten zijn te vinden op www.jobpunt.been op

www.onderwijsinspectie.be

Het vereiste uittreksel (model 2: opvoeding en begeleiding van minderjarigen) uit het strafregister, dat niet langer dan een jaar voordien werd afgeleverd, kan afgegeven worden bij de afname van de generieke proef en moet niet meegestuurd worden.

Voor verdere inlichtingen over de procedure kan er contact worden opgenomen met selectieverantwoordelijke Jobpunt Vlaanderen: an.piot@jobpunt.be

Selectieverantwoordelijke van de onderwijsinspectie is: Lieven Viaene, inspecteur - generaal

4. Afdeling 4 Functieprofiel van de onderwijsinspecteur

Een onderwijsinspecteur wordt belast met het uitvoeren van doorlichtingen en onderzoeken in opdracht van de onderwijsoverheid.

De doorlichtingen worden uitgevoerd in teamverband met andere onderwijsinspecteurs of deskundigen en onderzoeken in welke mate onderwijsinstellingen de onderwijsdoelstellingen bereiken en of ze kwaliteitsvol functioneren. Doorlichtingen worden uitgevoerd in alle basisscholen, secundaire scholen, kunstacademies, centra voor het volwassenenonderwijs, centra voor de basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding.

Andere opdrachten van de onderwijsinspecteur hebben te maken met onderzoeken die verwijzen naar kwaliteitsaspecten (voorwaarden, modaliteiten) van onderwijs. Zo zal hij – met het oog op goedkeuring - advies dienen te verstrekken over leerplannen. Ook kan hem een advies gevraagd worden over de kwaliteit van onderwijsprojecten.

Niet alleen ten aanzien van het formele onderwijs is de onderwijsinspectie de voornaamste officiële externe toezichthouder. De onderwijsinspectie is ook belast met het toezicht op het huisonderwijs.

5. Afdeling 5 Salaris en vergoedingen na aanstelling

Conform artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs worden de salarisschalen die verbonden zijn aan het ambt van inspecteur, als volgt bepaald:

1° de inspecteur die in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs van het niveau master, met uitzondering van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 541

2° de inspecteur die in het bezit is van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 544

3° de inspecteur die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1° en 2° , heeft recht op salarisschaal 354.

Buiten een vergoeding voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfkosten (artikel 64), ontvangen inspecteurs een ICT-vergoeding (artikel 66).