Omzendbrief voor de aanvulling van de algemene wervingsreserve voor onderwijsinspecteurs, naar aanleiding van een niet ingevulde vacature.

  • De onderwijsinspectie is op zoek naar kandidaten voor een extra generieke test voor het profiel van onderwijsinspecteur Centra voor Leerlingenbegeleiding voor de psycho-pedagogische discipline.
  • Deze omzendbrief expliciteert het functieprofiel, de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, de vormvereisten voor de kandidaatstelling en de aanstelling en verloning.

ONDERWIJSINSPECTIE

OPROEP VOOR WERVING VAN ONDERWIJS INSPECTEURS

Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft

www.onderwijsinspectie.be

www.jobpunt.be

Betreft de aanvulling van de algemene wervingsreserve voor de functie van inspecteur Centra voor Leerlingenbegeleiding psycho-pedagogische discipline bij de Vlaamse onderwijsinspectie. Deze oproep staat open voor kandidaten die niet tot de algemene wervingsreserve voor inspecteur behoren, in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen.

Via deze oproep wordt dringend een onderwijsinspecteur gezocht voor opdrachten in de Centra voor Leerlingenbegeleiding voor de psycho-pedagogische discipline, waarvoor onvoldoende geschikte kandidaten werden gevonden in de selectieronde op basis van de algemene wervingsreserve. Deze extra oproep is mogelijk door een wijziging van het decreet van 8 mei 2009. Deze aanpassing van het decreet voorziet onder specifieke voorwaarden in doelgroepgerichte oproepen voor specifieke proeven, bij een dringende vraag (vacature) naar een welbepaald concreet functieprofiel. Voorwaarde is dat de specifieke wervingsreserve voor dat profiel is uitgeput of niet kan worden aangelegd bij gebrek aan kandidaten in de algemene reserve.

De te werven inspecteur is hoofdzakelijk inzetbaar voor opdrachten in de Centra voor Leerlingenbegeleiding voor de psycho-pedagogische discipline.

1. Functieprofiel van de onderwijsinspecteur

1.1. Functiecontext

De onderwijsinspectie heeft als voornaamste opdracht de onderwijskwaliteit bewaken via het uitvoeren van doorlichtingen, het advies verlenen bij de erkenning van instellingen en alle andere opdrachten die haar worden toegekend door de Vlaamse Regering. Het werkgebied bestaat uit alle basisscholen, secundaire scholen, kunstacademies, centra voor het volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en Centra voor Leerlingenbegeleiding. De onderwijsinspectie voert haar taken autonoom en onafhankelijk uit.

1.2. Functieprofiel

Je voert het vooronderzoek uit ter voorbereiding van het doorlichtingsbezoek.

Je voert het doorlichtingsbezoek uit en gaat na of de instelling de geldende regelgeving respecteert, op een systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt en over het nodige beleidsvoerend vermogen beschikt.

Je maakt verslagen op van het onderzoek en rapporteert over de toestand van het onderwijs teneinde de onderwijsoverheid te adviseren over de verdere erkenning en haar in staat te stellen de gepaste maatregelen te nemen.

Je voert de nodige opvolgingen of doorlichtingen door paritaire colleges uit van instellingen die een beperkt gunstig of ongunstig advies hebben gekregen.

Je voert bijkomende opdrachten uit op vraag van het beleid of op initiatief van de onderwijsinspectie.

Je vergadert en overlegt met je leidinggevenden en collega’s teneinde een gelijkgerichte aanpak en professionele werking te bekomen.

Je informeert en communiceert met alle belanghebbenden over de aanpak van de onderwijsinspectie en participeert aan activiteiten van beleidsvoorbereiding.

Je houdt actief de kennis en ervaring bij met betrekking tot je eigen vakgebied om zo de kwaliteit van de eigen dienstverlening te optimaliseren.

2. De aanwervingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden die voorzien zijn in het decreet van 8 mei 2009.

Zij moeten bijkomend voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden voor deze oproep.

2.1. de algemene voorwaarden voor toelating tot een ambt bij de inspectie

Zoals in artikel 49 §4 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs voorzien, moeten de kandidaten voldoen aan de volgende algemene voorwaarden voor de toelating tot een ambt bij de inspectie:

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°;

4° voldoen aan de dienstplichtwetten;

5° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

2.2. de algemene voorwaarden wat betreft beroepservaring

Conform artikel 49 §1 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs kunnen de volgende personeelsleden zich naar aanleiding van deze oproep kandidaat stellen:

1° de personeelsleden van het secundair en het volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

2° de personeelsleden van het secundair, het volwassenenonderwijs en van de kunstacademies, vermeld in artikel 4, § 1, a), van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

3° het zelfstandig en het assisterend academisch personeel van de universiteiten

4° het onderwijzend personeel van de hogescholen

5° de educatieve personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

De hierboven vermelde personeelsleden kunnen zich slechts kandidaat stellen voor een ambt van de inspectie als ze ten minste acht jaar dienstanciënniteit hebben in het onderwijs of als zij ten minste acht jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs, aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.

2.3. de specifieke voorwaarden wat betreft beroepservaring

De kandidaten moeten bijkomend voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden voor deze oproep. De kandidaat moet over een beroepservaring beschikken die nuttig is voor het profiel van inspecteur Centra voor Leerlingenbegeleiding voor de psycho-pedagogische discipline.

1° Je hebt voldoende relevante beroepservaring (bij voorkeur minimaal twee jaar) in de sector van de Centra voor Leerlingenbegeleiding als psycho-pedagogisch consulent of psycho-pedagogisch werker.

2° Je hebt ervaring met de uitbouw en kwaliteit van individuele hulpverleningstrajecten.

De kandidaat moet aan de vereiste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden voldoen uiterlijk op het ogenblik van de kandidaatstelling voor de test van de generieke competenties.

3. De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit de volgende fases:

3.1. fase 1: een toetsing van de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden

Een screeningscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereiste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden, op basis van het ingestuurde sollicitatieformulier met cv en portfolio.

Enkel de kandidaten die hieraan voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure en krijgen van Jobpunt Vlaanderen een uitnodiging voor deelname aan de generieke test.

3.2. fase 2: de generieke proef

Jobpunt Vlaanderen zal met een extern selectiebureau de generieke competenties testen aan de hand van een psychotechnische screening en stelt een lijst op van de geslaagde kandidaten. Enkel wie slaagt voor de generieke test van inspecteur, kan deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De generieke competenties voor het ambt van inspecteur zijn:

1° Kritische en synthetische vaardigheden

Afwegen van de geanalyseerde informatie en op grond daarvan een synthese / oordeel formuleren en creatieve oplossingen voorstellen met zicht op de consequenties. Blijk geven van een veelzijdige genuanceerde kijk met oog voor kritieke factoren en activiteiten.

2° Analytisch en probleemoplossend denken

Een probleem duiden in zijn verband en het bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.

3° Assertiviteit

Opkomen voor de eigen mening met respect voor anderen, zelfs als er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen.

4° Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Zich duidelijk uitdrukken zodat het publiek tot wie de informatie gericht is, deze info begrijpt en vlot zijn in interactie. Een heldere en motiverende schrijfstijl gebruiken die past bij de boodschap en de doelgroep.

5° Aanpassingsvermogen

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en actief meewerken aan het verbeteren van de uitvoering van de taken. Zich vertrouwd maken met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak. Nieuwe richtlijnen, kennis, informatie toepassen in de praktijk.

6° Samenwerken

De samenwerking binnen het korps en de entiteit stimuleren en bijdragen aan een gezamenlijk resultaat op niveau van het team.

7° Organisatietalent

Planmatig en doeltreffend kunnen werken.

Wie geslaagd is voor deze fase van de selectie, wordt gedurende zes jaar opgenomen in de algemene wervingsreserve voor het ambt van inspecteur.

3.3. fase 3: het interview of de specifieke proef

Deze fase voorziet in een interview voor een selectiecommissie van 3 externen en 3 onderwijsinspecteurs onder voorzitterschap van de inspecteur-generaal, zoals in het decreet werd vastgelegd. Tijdens het interview gaat de selectiecommissie na of de kandidaat voldoet aan het concrete functieprofiel onderwijsinspecteur Centra voor Leerlingenbegeleiding voor de psycho-pedagogische discipline.Om te slagen, dienen kandidaten voor dit gedeelte minimum 60% te behalen als eindresultaat.

Wie slaagt voor de specifieke selectieprocedure van onderwijsinspecteur CLB bij de onderwijsinspectie, wordt gedurende 4 jaar opgenomen in de specifieke wervingsreserve, met rangschikking in volgorde van de eindscore op het selectie-interview.

4. Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 3 juli 2013.

Om te solliciteren vullen geïnteresseerden het sollicitatieformulier in dat te vinden is op onze website www.onderwijsinspectie.be(zie deel Onze organisatie<Werken bij de inspectie).

Kandidaten bezorgen een uitprint van het ingevulde sollicitatieformulier via aangetekend schrijven aan:

Lieven Viaene, inspecteur generaal

Consciencegebouw lokaal 2AB03

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

De datum van poststempel geldt als bewijs van tijdige verzending.

Kandidaten bezorgen gelijktijdig een digitale versie van het sollicitatieformulier via mail aan sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be.

Een kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als het hiervoor voorziene sollicitatieformulier wordt gebruikt, digitaal is ingevuld en zowel aangetekend per post als via mail verstuurd wordt op de uiterste sollicitatiedatum.

5. Aanstelling en verloning

Je wordt aangeworven in het ambt van inspecteur. De eerste 12 maanden heb je een contract van bepaalde duur dat bij gunstige evaluatie kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur.

Conform artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, worden de salarisschalen die verbonden zijn aan het ambt van inspecteur, als volgt bepaald.

De salarisschalen die verbonden zijn aan het ambt van inspecteur, worden als volgt bepaald:

1° de inspecteur die in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs van het niveau master, met uitzondering van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 541

2° de inspecteur die in het bezit is van de graad van doctor, heeft recht op salarisschaal 544

3° de inspecteur die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1° en 2°, heeft recht op salarisschaal 354.

Buiten een vergoeding voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfskosten, ontvangen inspecteurs een ICT-vergoeding.