Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut.

 • referentie
  PERS/2014/02
 • publicatiedatum
  01/04/2014
 • datum laatste wijziging
  05/09/2013
 • wettelijke basis
  Akkoord van sectorale sociale programmatie voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap (cao X);
 • wettelijke basis
  Akkoord van sectorale sociale programmatie voor de sector “Basiseducatie” van de Vlaamse Gemeenschap (cao III).
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot wijziging van de regelgeving over het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de hogescholen en de centra voor basiseducatie en voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
 • contact
  Volwassenenonderwijs: uw werkstation
 • Betaling vakantiegeld 2020 en eindejaarstoelage2020
 • Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

In het kader van de sociale programmatie voor de jaren 2012-2014 werden een aantal maatregelen genomen in het kader van het geldelijk statuut. Dit heeft onder meer betrekking op de betaling van het salaris van december en de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

Bijkomende info kan u terugvinden op de website:

- onderwijs.vlaanderen.be/vakantiegeld

- onderwijs.vlaanderen.be/eindejaarstoelage

1. Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt voor het jaar 2020 op dezelfde wijze berekend als voor de jaren 2014 t.e.m. 2019. Die berekeningswijze is opgenomen in het raamakkoord dat tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties tot stand kwam. De berekeningswijze voor het vakantiegeld hangt af van het feit of voor de personeelsleden tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld al dan niet uitsluitend prestaties als vastbenoemd of tot de proeftijd

toegelaten personeelslid in aanmerking komen.

1.1. De personeelsleden voor wie tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld uitsluitend prestaties als vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid in aanmerking komen.

De berekeningsbasis voor het vakantiegeld is 70,26% van het bruto-salaris van de referentiemaand en niet de normale 92%. De personeelsleden zullen evenwel het berekend verschil tussen 92% en 70,26% ontvangen bij de uitbetaling van de eindejaarstoelage2020 (zie hierna in punt 2). (…) De verlaging van het vakantiegeld wordt bijgevolg gecompenseerd door een verhoging van de eindejaarstoelage voor datzelfde jaar. Het personeelslid ondervindt dus geen enkel financieel nadeel.

1.2. De personeelsleden voor wie tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld NIET uitsluitend prestaties als vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid in aanmerking komen

De berekeningsbasis voor het vakantiegeld is 92% van het bruto-salaris van de referentiemaand.

1.3. Uitbetaling van het vakantiegeld

Het vakantiegeld 2020 zal uitbetaald worden op 25 mei 2020.

2. Eindejaarstoelage

Voor de personeelsleden die inzake vakantiegeld 2020 vallen onder punt 1.1 van deze omzendbrief, wordt het individueel berekend verschil tussen 92% en 70,26% voor de berekening van het vakantiegeld vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 (ter compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ op de EJT). Dit bedrag wordt daarna toegevoegd aan de eindejaarstoelage 2020. (…)

Voor het overige wordt de eindejaarstoelage 2020 op de gebruikelijke manier berekend.

De eindejaarstoelage 2020 zal uitbetaald worden op 18 december 2020.

3. Voorbeelden (vakantiegeld en eindejaarstoelage)


Hierna volgen twee voorbeelden ter illustratie van de voormelde toelichting inzake vakantiegeld en eindejaarstoelage 2020.

De voorbeelden zijn uitgewerkt tot op het niveau van het belastbaar bedrag. Het netto-bedrag wordt bekomen door toepassing van de schalen inzake bedrijfsvoorheffing. Deze schalen zijn afhankelijk van de specifieke gezinssituatie van ieder personeelslid.

Voorbeeld 1

Volledig vastbenoemde kleuteronderwijzer (24/24 - volledige referentieperiode) met 32 jaar geldelijke anciënniteit (= maximum salarisschaal), barema 141. Het bruto-geïndexeerde maandsalaris van referentiemaandmaart 2020 met indexcoëfficiënt 1,7069 bedraagt 4.310,34.

Vakantiegeld 2020

Basis-jaarwedde 30.302,97

Index 1,7069

Geïndexeerde jaarwedde 51.724,14

Jaar-coëfficient 12/12


Berekeningsbasis (92,00%) (70,26%)

(3.965,52) ( 3.028,44)

Beperking 13,07% (- 518,29) (- 395,82)

Bruto VG (= belastbaar VG) (3.447,23) (2.632,62)

Raamakkoord

Vermindering VG ingevolge raamakkoord 3.447,23 - 2.632,62

= 814,61

Compensatie raamakkoord bij EJT 814,61 x 1,0368

= 844,59 euro

Eindejaarstoelage 2020

Basis-jaarwedde 30.302,97

Index 1,7 410 *

Geïndexeerde jaarwedde 52. 757,47

Jaar-coëfficiënt 9/9

Vast bedrag – EJT* 655,52

Variabel bedrag EJT* + 1. 318 , 94

Basisbedrag EJT 1. 974,46

Compensatie EJT – raamakkoord + 844,59

Bruto EJT 2. 819,05

Inhouding sociale zekerheid* - 40, 56

Belastbaar 2. 778,48 euro

(*) Bij de berekening van de EJT 2020 werd rekening gehouden met de afgevlakte gezondheidsindex (forfaitair gedeelte) en de indexcoëfficiënt voor de salarissen (veranderlijk gedeelte) van de maand oktober 2020 .


Voorbeeld 2

Volledig vastbenoemde leraar (20/20 - volledige referentieperiode) met 11 jaar geldelijke anciënniteit, barema 501. Het bruto-geïndexeerde maandsalaris van de referentiemaandmaart 2020 met indexcoëfficiënt 1,7069 bedraagt 4.151,74.

Vakantiegeld 2020

Basis-jaarwedde 29.187,94

Index 1,7069

Geïndexeerde jaarwedde 49.820,89

Jaar-coëfficient 12/12

Berekeningsbasis (92,00%) (70,26%)

(3.819,60) (2.917,01)

Beperking 13,07% (- 499,22) (- 381,25)

Bruto VG (= belastbaar VG) (3.320,38) (2.535,76)

Raamakkoord

Vermindering VG ingevolge raamakkoord 3.320,38 -2.535,76

= 784,62

Compensatie raamakkoord bij EJT 784,62 x 1,0368

= 813,49 euro

Eindeja arstoelage 2020

Basis-jaarwedde 29.187,94

Index 1,7 410 *

Geïndexeerde jaarwedde 50.816,2

Jaar-coëfficiënt 9/9

Vast bedrag EJT* 655,52

Variabel bedrag EJT* + 1.2 70,41

Basisbedrag EJT 1. 925,93

Compensatie EJT raamakkoord + 813,49

Bruto EJT 2. 739,42

Inhouding sociale zekerheid* - 39, 46

Belastbaar 2.6 99 , 96 euro

(*) Bij de berekening van de EJT 2020 werd rekening gehouden met de afgevlakte gezondheidsindex (forfaitair gedeelte) en de indexcoëfficiënt voor de salarissen (veranderlijk gedeelte) van de maand oktober 2020.