OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.13/05/2015
  • datum laatste wijziging
    23/06/2016

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-6-2016 - B.S. 23-6-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.77;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 11 februari 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 12 maart 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 27 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2014-2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 13-5-2015.