Omzendbrief voor de aanleg van een algemene wervingsreserve voor coördinerend inspecteurs bij de onderwijsinspectie

 • referentie
  NO/2016/01
 • publicatiedatum
  14/4/2016
 • datum laatste wijziging
  14/04/2016
 • wettelijke basis
  Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van
  8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft
 • contactpersoon
  Lieven Viaene, selectieverantwoordelijke onderwijsinspectie, inspecteur-generaal, 02/5538713
 • De onderwijsinspectie is op zoek naar kandidaten voor een leidinggevende functie, met name coördinerend inspecteurs.
 • Deze omzendbrief expliciteert de functie, de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, de vormvereisten voor de kandidaatstelling en de aanstelling en verloning.

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijsinspectie. – Oproep voor werving van coördinerend inspecteurs. – Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. – Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft

www.onderwijsinspectie.be

Betreft de aanleg van een algemene wervingsreserve voor de functie van coördinerend inspecteur bij de Vlaamse onderwijsinspectie. Oproep voor externe kandidaten.

De onderwijsinspectie wenst een algemene wervingsreserve aan te leggen voor de werving van coördinerend inspecteurs.

Omdat de eerste interne selectieprocedure gericht op inspecteurs die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden onvoldoende kandidaten heeft opgeleverd, organiseren we een nieuwe oproep die nu ook open staat voor externe kandidaten.

De coördinerend inspecteurs worden aangesteld als leidinggevenden bij de Vlaamse onderwijsinspectie en zullen bijdragen tot de algemene coördinatie van de inspectiewerking onder leiding van de inspecteur-generaal. De taak van coördinerend inspecteur is samengesteld uit een individuele combinatie van coördinatie- en coachingsopdrachten, inhoudelijke aansturing van projecten, proceseigenaarschap en specifieke opdrachten.

Aanwervingsvoorwaarden

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Zoals in art. 49 §4 van het decreet voorzien, moet de kandidaat voldoen aan de volgende algemene voorwaarden voor de toelating tot een ambt bij de inspectie:

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°;

4° voldoen aan de dienstplichtwetten;

5° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van dit decreet.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Om als externe kandidaat tot het mandaat van coördinerend inspecteur te worden toegelaten, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden (art. 79 §1) :

1° gedurende ten minste vijf jaar een leidinggevende functie hebben uitgeoefend;

2° ten minste acht jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs;

3° zich kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn vermeld in het schrijven waarbij de vacature ter kennis werd gebracht;

4° voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 49, §4.

De kandidaat moet aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen uiterlijk op het ogenblik van de kandidaatstelling voor de test van de generieke competenties.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit volgende fases:

Fase 1: Een toetsing van de aanwervingsvoorwaarden:

De inspecteur-generaal gaat voor elke kandidaat na of deze voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden.

Fase 2: De generieke test:

De generieke test wordt georganiseerd met het oog op het aanleggen van een algemene wervingsreserve van zes jaar. Jobpunt Vlaanderen of haar rechtsopvolger test de generieke competenties aan de hand van een psychotechnische screening en stelt een lijst op van de geslaagde kandidaten. De generieke competenties voor het ambt van coördinerend inspecteur zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 en zijn:

1° toekomstgericht en kritisch denken : een visie en strategie kunnen ontwikkelen op basis van de analyse van de omgevingsfactoren en een creatieve benadering van nieuwe evoluties. Dit impliceert eveneens de bekwaamheid om beleids- en ontwikkelingsplannen te kunnen uitwerken;

2° beslissingsvermogen : problemen kunnen onderkennen en op een creatieve wijze oplossingen kunnen definiëren en laten uitvoeren;

3° organisatietalent : kunnen plannen en coördineren van taken om de beoogde doelstellingen te bereiken;

4° teamleiderschap : richting en sturing kunnen geven aan het korps en de medewerkers, om hen te motiveren en te enthousiasmeren voor de zending van de inspectie en om een goede collegiale verstandhouding tot stand te brengen;

5° resultaatgerichtheid : over de wil en de gedrevenheid beschikken om vooropgestelde doelen te behalen, zelfs onder moeilijke en/of tegenvallende omstandigheden;

6° bezieling : vanuit de eigen overtuiging anderen kunnen enthousiasmeren en aanmoedigen zodat zij zich spontaan inzetten;

7° overtuigingskracht : anderen kunnen beïnvloeden en achter een idee kunnen krijgen;

8° relatiebekwaamheid : contacten kunnen leggen en onderhouden;

9° flexibiliteit : rekening kunnen houden met wijzigende omstandigheden en het gedrag en de aanpak daarop kunnen afstemmen.

Wie geslaagd is voor deze fase van de selectie, wordt gedurende zes jaar opgenomen in de algemene wervingsreserve voor het ambt van coördinerend inspecteur.

Fase 3: Het interview:

Alle kandidaten uit de algemene wervingsreserve van coördinerend inspecteur ontvangen een schriftelijke oproep voor de derde fase.
De kandidaten die hieraan deelnemen stellen een beleidsnota op waarbij ze de prioriteiten voorstellen die ze wensen te leggen in het ambt waarvoor ze kandideren.

Het interview wordt afgenomen door een selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de inspecteur-generaal die voorzitter is en vier leden die extern zijn aan de inspectie, aangewezen door de voorzitter. De selectiecommissie onderzoekt in welke mate de kandidaten voldoen aan het vereiste competentieprofiel. Ze hoort de kandidaten en bevraagt hen op basis van de ingediende beleidsnota over de prioriteiten die zij willen leggen in het ambt waarvoor zij kandideren en neemt die elementen mee in aanmerking bij haar beoordeling. De commissie stelt een lijst op van de geslaagde kandidaten in volgorde van geschiktheid. Die volgorde is dwingend.

Aanstelling en verloning

Zoals in art. 77 van het decreet voorzien, wordt elke aanstelling in het ambt van coördinerend inspecteur toegewezen bij mandaat. Het mandaat heeft een duur van vier jaar en kan bij positieve evaluatie verlengd worden.

Het salaris van de kandidaten wordt vastgesteld naargelang van het bekwaamheidsbewijs (BVR 05 02 2010 – Art. 58).

1° Bachelors hebben recht op een salaris van salarisschaal 854.

2° Masters hebben recht op een salaris van salarisschaal 859.

3° Doctors hebben recht op een salaris van salarisschaal 862.

Concrete info over weddeschalen in onderwijs vindt u op : http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/

Er wordt in vergoedingen voorzien voor het woon-werkverkeer, evenals in reis-, maaltijd- en hotelvergoedingen voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen overeenkomstig de geldende regeling voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid. (BVR 05 02 2010 – Art. 65)

Oproep generieke test

Wie zich kandidaat heeft gesteld en voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, zal door Jobpunt Vlaanderen uitgenodigd worden voor deelname aan de generieke test.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 via aangetekende brief een ondertekend sollicitatieformulier (dit formulier bevat een cv en competentieportfolio) te bezorgen aan:

De heer Lieven Viaene

Koning Albert II-laan 15, lokaal 2M07

1210 Brussel

De datum van poststempel geldt als bewijs van tijdige verzending.

Er wordt aan de kandidaten gevraagd om het sollicitatieformulier ook digitaal te versturen naar: lieven.viaene@ond.vlaanderen.be.

Een kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als het hiervoor voorziene sollicitatieformulier wordt gebruikt en digitaal is ingevuld.

Het verplicht te gebruiken document is te vinden op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.be.

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen over de procedure en over de inhoud van de functie, kan u terecht bij Lieven Viaene (lieven.viaene@ond.vlaanderen.be of 02/553 87 13).

Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld.