Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018

 • referentie
  NO/2017/01
 • publicatiedatum
  02/06/2017
 • datum laatste wijziging
  02/06/2017
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII (art. II.13/1 en art. III.16/1):
 • wettelijke basis
  Decreet basisonderwijs art. 172quinquies
 • wettelijke basis
  Codex Secundair Onderwijs art. 314/8
 • contact
  Uw schoolbeheerteam voor secundair onderwijs: tel.: 02/553.87.40
 • contact
  Uw schoolbeheerteam voor basisonderwijs: tel.: 02/553.93.24
 • contactpersoon
  Tine Debruyne, 02/553.87.18
 • contactpersoon
  Daphne Rombauts, tel.: 02/553.99.31

1. Inleiding.

Vanaf 1 september 2017 treedt met de invoering van ondersteuningsnetwerken een nieuw ondersteuningsmodel in werking voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. In dit ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

2. Samenstelling van de ondersteuningsnetwerken.

Ondersteuningsnetwerken bestaan uit scholen voor gewoon onderwijs (en centra voor DBSO) en scholen voor buitengewoon onderwijs. De samenstelling kan niveau-overschrijdend en netoverschrijdend zijn.

De CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn ook partners in het ondersteuningsnetwerk.

Alle partners zijn gelijkwaardig binnen dit netwerk. Met het oog op de ondersteuning van haar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, treedt elke school voor gewoon onderwijs (en centrum voor DBSO) toe tot een ondersteuningsnetwerk. Elke school heeft de vrijheid om te kiezen binnen welk netwerk ze met scholen voor buitengewoon onderwijs en andere scholen voor gewoon onderwijs wil samenwerken. Dit wil zeggen dat bestaande samenwerkingen kunnen gecontinueerd worden

Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maken de inrichtende machten tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts een ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij binnen die regio alle officiële scholen zich aansluiten en die over ondersteuning en begeleiding in het kader van ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, afspraken kunnen maken met eender welk ander ondersteuningsnetwerk. Ook scholen van andere netten kunnen tot dit ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs toetreden.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden voor de ondersteuning van leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3, 9 of 7 spraak-en taalstoornis ondersteuningsnetwerken gevormd.

Voor de leerlingen met type 2, 4, 6 en 7(auditief) blijven de huidige scholen voor buitengewoon onderwijs netoverschrijdend ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor deze types moeten er geen aparte ondersteuningsnetwerken gemeld worden. Uiteraard kunnen scholen die een van deze types samen met het type basisaanbod, type 3, type 9 of type 7 (spraak- of taalstoornis) aanbieden, wel deel uitmaken van een ondersteuningsnetwerk.

3. Melden van de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 2017-2018.

De directeur van een school voor buitengewoon onderwijs die optreedt als contactschool voor het ondersteuningsnetwerk vult het formulier in bijlage 1 in om de samenstelling van een ondersteuningsnetwerk mee te delen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Er wordt één formulier ingediend per ondersteuningsnetwerk.

Op het formulier in bijlage 1 vermeldt de contactschool eveneens de naam die voor het ondersteuningsnetwerk wordt gekozen. Per ondersteuningsnetwerk wordt respectievelijk weergegeven welke scholen voor buitengewoon basisonderwijs, gewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en/of gewoon secundair onderwijs (en centra voor DBSO) hier deel van uitmaken.

De contactschool bezorgt dit formulier indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten via volgend e-mailadres ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be

Daarnaast vult elke individuele school voor gewoon en buitengewoon onderwijs (en centrum DBSO) het formulier in bijlage 2 in. Daarmee meldt elke school:

 • Met welke scholen ze op dit moment (in het schooljaar 2016-2017) samenwerkt in het kader van de waarborgregeling in functie van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Bij welk ondersteuningsnetwerk ze voor het schooljaar 2017-2018 aansluit. Ze vermeldt hiervoor de naam en de contactschool van het ondersteuningsnetwerk.

Elke school bezorgt dit formulier indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten via volgend e-mailadres ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be

Deze informatie is noodzakelijk om de omkadering voor de scholen buitengewoon onderwijs binnen een ondersteuningsnetwerk te bepalen.

4. Bijlagen