Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts

 • goedkeuringsdatum
  21/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 6/02/2019 (pagina 11598)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019010596
 • datum laatste wijziging
  21/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, § 4, vierde en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2018;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 64.960/1 van 18 december 2018 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de late beschikbaarheid van de definitieve inschrijvingscijfers in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het aantal kandidaten dat gunstig gerangschikt kan worden, bedraagt voor het toelatingsexamen arts 1153 en voor het toelatingsexamen tandarts 147.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.