Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (1)

  • goedkeuringsdatum
    24/11/2019
  • publicatiedatum
    B.S.16/12/2019
  • datum laatste wijziging
    01/07/2018

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019

Sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2019 onder het nummer 153279/CO/152.01)

Preambule

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel te verduidelijken dat er pas individuele rechten worden opgebouwd vanaf 1 juli 2019. Het sectoraal pensioenstelsel is weliswaar in werking getreden op 1 juli 2018 maar omdat de RSZ de bijdragen niet met terugwerkende kracht kan innen, kunnen individuele rechten pas worden opgebouwd vanaf 1 juli 2019. Dat betekent dat personeelsleden in dienst op of na 1 juli 2019 het recht op een aanvullend pensioen openen. Voor die personeelsleden die het recht openen, wordt de pensioentoezegging gedaan vanaf 1 juli 2018.

Toepassingsgebied

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen van het vrij onderwijs waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en voor de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. Uitgezonderd zijn de hogescholen.

§ 2. Met ?werknemers? worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Algemeen verbindendverklaring

Art. 2.

De partijen vragen de algemeen verbindendverklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan.

Openen van individuele rechten

Art. 3.

I n het artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel, geregistreerd onder het nr. 151736/CO/152.01, wordt bepaald dat het sociaal sectoraal pensioenstelsel in werking treedt op 1 juli 2018. Ter aanvulling wordt bepaald dat individuele rechten pas opgebouwd worden vanaf 1 juli 2019.

Inwerkingtreding, geldigheidsduur en opzeggingsprocedure van deze collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 4.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 5.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

- (1): Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.