Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)

  • goedkeuringsdatum
    7 januari 2020
  • publicatiedatum
    B.S.20/01/2020
  • datum laatste wijziging
    20/01/2020

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2.

De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage: Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 15 oktober 2019 onder het nummer 154437/CO/152.01)

Toepassingsgebied

Artikel 1.

§.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen van het vrij onderwijs waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest en voor de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

§ 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Rechtsgrond

Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in toepassing van :

- het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017);

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 (geregistreerd op 31 december 1974 onder het nummer 3107/CO/NAR), en haar aanpassingen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten en rekening houdend met de in voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst voorziene overlegprocedure;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen.

Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden en erkenning invaliditeit of ernstige lichamelijke problemen

Art. 3.

Om recht te hebben op werkloosheid met bedrijfstoeslag als oudere, mindervalide werknemer en werknemer met ernstige lichamelijke problemen dienen de volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn :

1. De leeftijdsvoorwaarde van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 is verlaagd tot 58 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen zoals bepaald in de voorgenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019. De leeftijd van 58 jaar of ouder moet bereikt zijn tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en ten laatste op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

2. De werknemer moet een beroepsloopbaan hebben bereikt van minstens 35 jaar op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

3. De werknemer moet :

- ofwel het bewijs geleverd hebben van mindervalide werknemer zoals omschreven in artikel 2, § 2, 1o van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019;

- ofwel beschikken over een attest, afgegeven door het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, overeenkomstig artikel 7 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019;

4. Het ontslag moet zich voordoen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.

Aanvullende vergoeding

Art. 4.

§ 1. De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de aanvullende vergoeding wordt berekend op 100 pct. van het brutoloon.

§ 2. Voor de werknemers bepaald in artikel 9, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis (1/5de landingsbaan), en overstappen van de loopbaanvermindering naar het SWT, zal de aanvullende vergoeding van het SWT berekend worden op basis van het loon dat de werknemer verdiende vóór hij zijn arbeidsprestaties verminderde.

§ 3. Voor de arbeiders die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder zoals bepaald in artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, en overstappen van de loopbaanvermindering naar het SWT, zal de aanvullende vergoeding van het SWT berekend worden op basis van het loon dat de werknemer verdiende vóór hij zijn arbeidsprestaties verminderde.

Geldigheid

Art. 5.

[0 van
B.S.
[ (tot 01/01/2021) van
B.S.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.] 0 van
B.S.
]

- (1): Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.