Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

De twee tijdelijke codes (N en X) blijven van kracht in schooljaar 2020-2021. Daarnaast zijn er enkele nieuwe richtlijnen voor de registratie van de afwezigheden. Deze omzendbrief geldt voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

1. Doelstelling van de aangepaste registratie

Het registreren van afwezigheden van leerlingen verloopt grotendeels terug zoals voor corona. Er worden opnieuw afwezigheidsattesten gevraagd. Uitgangspunt blijft wel wederzijds vertrouwen en open dialoog.

De aangepaste afwezigheidsregistratie kent verschillende doelen:

 • Het is van belang om op te volgen hoeveel leerlingen (fysiek) aanwezig zijn op school, voor hoeveel dagen per week. Deze informatie is belangrijk om het effect van de fysieke aanwezigheid op scholen (en de mobiliteit die hiermee gepaard gaat) op de evolutie van het coronavirus te kunnen inschatten.
 • Daarnaast moeten we ook de evolutie van de afwezigheden omwille van ziekte bij de leerlingen kunnen opvolgen.
 • De afwezigheidscodes zijn een hulpmiddel voor scholen om het recht op onderwijs van de leerlingen beter te garanderen.

Daarom vragen we je om deze afwezigheidsregistratie dagelijks door te voeren in je pakket. Zo kunnen deze gegevens ook dagelijks uitgewisseld worden met AGODI en beschikt het agentschap over actuele gegevens om de evoluties op te volgen. Mocht het voor je school (bv door afwezigheid van je secretariaatsmedewerker, …) onmogelijk zijn dit dagelijks te doen, dan vragen we je dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

2. Kleuteronderwijs

Niet-leerplichtige kleuters:

 • Kleuters die op school verwacht worden, maar niet aanwezig zijn (bv in geval van individuele quarantaine): gebruik de gewone afwezigheidscode A .
  Deze registratie geldt ook voor kwetsbare leerlingen uit eventueel gesloten leerlingengroepen die toch op school uitgenodigd worden en niet aanwezig zijn.

 • Kleuters die niet verwacht worden op school (school/leerlingengroep niet opengesteld): gebruik de code X.
  Dit kan van toepassing zijn bij sluiting van de school of leerlingengroep(en) door besmetting of vermoeden van besmetting in de school/leerlingengroep (quarantaine op groepsniveau).

 • De aanwezigheid van kleuters in de opvang op je school (in geval van tijdelijke niet openstelling school/leerlingengroep), registreer je met de code N. Voor de kleuters die verwacht worden in de opvang op je school maar afwezig zijn wegens ziekte of een andere reden, registreer je geen code A, maar code X.

Leerplichtige 5-jarigen in het kleuteronderwijs :

 • Kleuters die op school verwacht worden, maar niet aanwezig zijn: voor deze leerlingen gebruik je de gewone afwezigheidscodes . Deze zijn terug te vinden in de omzendbrief BaO/2002/11.
  Deze registratie geldt ook voor kwetsbare leerlingen uit eventueel gesloten leerlingengroepen die toch op school uitgenodigd worden en niet aanwezig zijn.
  Tijdens de corona-epidemie betekent dit meer specifiek:
  • Individuele leerlingen die afwezig zijn wegens quarantaine, registreer je met code P (aanvaarde afwezigheid).

 • Kleuters die niet verwacht worden op school (school/leerlingengroep niet opengesteld): gebruik de code X .
  Dit kan van toepassing zijn bij sluiting van de school of leerlingengroep(en) door besmetting of vermoeden van besmetting in de school/leerlingengroep (quarantaine op groepsniveau).

 • De aanwezigheid van kleuters in de opvang op je school (in geval van tijdelijke niet openstelling school/leerlingengroep), registreer je met de code N . Voor de kleuters die verwacht worden in de opvang op je school maar afwezig zijn wegens ziekte of een andere reden, registreer je geen code P of B, maar code X.

Let op :

 • Voor voltijdsleerplichtige kleuters geldt de regeling van het lager onderwijs (zie punt 3.).

 • Afwezigheden met code A worden terug in rekening gebracht. Enkel halve dagen zonder code (aanwezig) en halve dagen met code X en N tellen mee voor het bereiken van de halve dagen aanwezigheid voor het groeipakket (selectieve participatietoeslag) en de toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs.

3. Lager en secundair onderwijs

 • Leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn: voor deze leerlingen gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.
  Deze registratie geldt ook voor kwetsbare leerlingen uit eventueel gesloten leerlingengroepen die toch op school uitgenodigd worden en niet aanwezig zijn.
  Ouders moeten elke afwezigheid wettigen met een geldig verantwoordingsstuk.

Tijdens de corona-epidemie betekent dit meer specifiek:

 • R-code bij afwezigheden omwille van quarantaine van een individuele leerling
  • Na reis uit rode/oranje zone: wettiging door bericht met advies/verplichting quarantaine of schriftelijke verklaring ouders
  • Niet kunnen terugkeren vanuit buitenland: wettiging door schriftelijke verklaring ouders
  • Vermoeden van ziekte/besmetting bij de leerling zelf: wettiging door schriftelijke verklaring ouders
  • Vermoeden van besmetting in het gezin: wettiging door schriftelijke verklaring ouders
  • Effectieve besmetting in het gezin: wettiging door schriftelijke verklaring ouders
  • Kind of iemand van het gezin behoort tot een risicogroep: wettiging enkel door doktersattest

 • Leerlingen die niet verwacht worden op school voor onderwijs (school/leerlingengroep niet opengesteld): gebruik de code X.
  Dit kan van toepassing zijn bij sluiting van de school of leerlingengroep(en) door besmetting of vermoeden van besmetting in de school/leerlingengroep (quarantaine op groepsniveau).
  De B-code (problematisch afwezig) kan ook gebruikt worden bij weigering van een leerling om deel te nemen aan afstandsonderwijs zonder gegronde reden. De school maakt een inschatting of niet-deelname al dan niet gerechtvaardigd is.

 • De aanwezigheid van leerlingen in de opvang op je school (in geval van tijdelijke niet openstelling school/leerlingengroep), registreer je met de code N. Leerlingen die voor een bepaald dagdeel in de opvang verwacht worden maar afwezig zijn wegens ziekte of een andere reden, registreer je niet met een code Z of en andere afwezigheidscode, maar met een code X.

Vanuit privacyoverwegingen houdt AGODI de informatie over de N-code (leerlingen in de opvang op school) op leerlingenniveau enkel bij zolang dit aangewezen is in het kader van de monitoring van de corona-maatregelen. Daarna zal AGODI deze gegevens vernietigen.

4. Bijlage