Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

 • referentie
  SO/2020/01
 • publicatiedatum
  22/05/2020
 • datum laatste wijziging
  22/05/2020
 • wettelijke basis
  Decreet van 8 mei 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis
 • wettelijke basis
  Bijzonder decreet van 8 mei 2020 tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft
 • wettelijke basis
  Decreet van 29 mei 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II)
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19
 • contactpersoon
 • In deze omzendbrief lichten we de dringende tijdelijke maatregelen toe die het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering voor het secundair onderwijs genomen hebben, naar aanleiding van de coronacrisis.
 • Deze maatregelen moeten het mogelijk maken om het schooljaar 2019-2020 ordentelijk af te ronden en het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed op te starten.
 • Deze omzendbrief is van toepassing op het voltijds secundair onderwijs, het stelsel leren en werken en de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, tenzij anders vermeld.

Situering

De coronapandemie raakt ook de scholen diep in hun werking en stelt hen voor grote uitdagingen. De bestaande regelgeving is niet voorzien op deze uitzonderlijke situatie.

Om de rest van het schooljaar 2019-2020 ordentelijk te kunnen afronden en het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen laten opstarten, hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering enkele maatregelen genomen. Ze hebben allen een dringend en tijdelijk karakter.

De verschillende maatregelen worden hieronder thematisch toegelicht.

Dringende tijdelijke maatregelen

1. Leerlingenevaluatie

1.1. Afwijkingen van het schoolreglement of centrumreglement

Het schoolreglement of centrumreglement bevat een onderdeel leerlingenevaluatie. Van die maatregelen kan, gezien de huidige omstandigheden, dit schooljaar worden afgeweken.

Wel kan niet worden afgeweken van de schriftelijke motivatieplicht en de beroepsmogelijkheid bij negatieve eindbeslissingen van de (delibererende) klassenraad, nl. niet geslaagd of geslaagd met beperkingen. De gebruikelijke termijnen die in het geval van beroep een school hanteert, kunnen echter wel worden aangepast.

Afwijkingen van het schoolreglement of centrumreglement worden:

1° voorafgaand met het personeel overlegd als er personeelsgevolgen aan zijn verbonden;

2° ter kennisgeving aan de schoolraad bezorgd;

3° aan ouders en leerlingen gecommuniceerd.

1.2. Termijn delibererende klassenraad

In het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs kan de termijn waarbinnen de delibererende klassenraad moet beslissen opschuiven van 30 juni 2020 naar 7 juli 2020. Dit kan nodig zijn wanneer de klassenraad op 30 juni meent nog niet te beschikken over alle nodige informatie om een degelijk onderbouwde beslissing te nemen.

Indien een schoolbestuur van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet dit vooraf worden overlegd met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging.

1.3. Uitstel van beslissing in de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Voor de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs is de uitzonderlijke regeling voor een uitstel van eindbeslissing in geval van ziekte of zwangerschap ook mogelijk voor de cursisten die geconfronteerd werden of worden met de gevolgen van de coronapandemie tijdens het schooljaar 2019-2020.

2. Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs voor schooljaar 2020-2021

Uitzonderlijk kunnen leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 in de basisschool geen getuigschrift basisonderwijs halen toch toegelaten worden tot het eerste leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Omgekeerd kunnen leerlingen die aan het einde van schooljaar 2019-2020 een getuigschrift basisonderwijs in de basisschool halen toch toegelaten worden tot het eerste leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs.

In beide gevallen moet er een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad zijn en de ouders moeten akkoord gaan.

3. Bepalingen m.b.t. de praktijkgerichte component in het secundair onderwijs

3.1. Geïntegreerde proef en kwalificatieproef

Bij heel wat opleidingen in het secundair onderwijs hoort een praktijkgerichte component die door de coronacrisis mogelijks niet zoals voorzien kan worden ingericht. In functie daarvan zijn er wijzigingen aan de regelgeving rond geïntegreerde proef (GIP)/kwalificatieproef in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs en de regelgeving rond stages.

Scholen zullen niet altijd in de mogelijkheid zijn om de GIP te organiseren op het einde van dit schooljaar in het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs. Hetzelfde geldt voor de kwalificatieproef aan het eind van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3. In beide gevallen kan ook de betrokkenheid van externe deskundigen bij de beoordeling in het gedrang komen. Zowel de organisatie van een GIP als van een kwalificatieproef wordt dan ook facultatief gemaakt. Voor de afwezigheid van een externe deskundige kan overmacht worden ingeroepen.

3.2. Stage in opleidingsvorm 3

In de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs vermeldt de regelgeving een stageverplichting met minimumduur. Hierop is er geen afwijkingsgrond wegens overmacht, terwijl een analoge afwijking wel mogelijk is bij alle stages in het gewoon secundair onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen, kan ook in de kwalificatiefase de onmogelijkheid om stage in te richten als overmacht worden gekwalificeerd.

Eveneens is er voor de integratiefase van opleidingsvorm 3 vastgelegd dat de leerling 700 uur werkervaring op een reële werkplek moet doen. Hierop is er eveneens geen afwijkingsgrond wegens overmacht, terwijl een analoge afwijking wel mogelijk is bij alle stages in het gewoon secundair onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen, kan voor de integratiefase overmacht ingeroepen worden indien de leerling deze 700 uur niet behaald.

3.3. Werkplek in duaal leren, en leren en werken

In duaal leren heeft de leerling per schooljaar slechts een beperkte periode van 20 opleidingsdagen (aangevuld met een beperkt aantal uitzonderingen) dat de leerling geen werkplek moet hebben. Als de leerling deze periode overschrijdt, moet deze uitgeschreven worden uit de duale opleiding. Door de coronacrisis zijn er leerlingen hun werkplek kwijtgeraakt. De kans bestaat dat ze in schooljaar 2019-2020 geen nieuwe werkplek vinden. Om te verhinderen dat deze leerlingen uitgeschreven moeten worden, wordt er afgeweken van bovenstaand principe. Leerlingen kunnen ingeschreven blijven, ook wanneer zij geen werkplek hebben gedurende de rest van het schooljaar. Dit wil niet zeggen dat de leerlingen deze dagen gewoon vrij is; het school of centrum moet er maximaal op inzetten om competenties aan de leerling aan te leren. Indien de lessen dit schooljaar nog volledig worden opgestart, moet de leerling ook voltijds terug naar school gaan.

Voor de opleidingen zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal is telkens in het standaardtraject vastgelegd dat de leerling in twee werkplekken tewerkgesteld moet worden, voor een minimumaantal uren. Door de coronacrisis vinden velen moeilijk invulling bij hun tweede werkplek. De minimumtermijn voor de werkervaring binnen deze standaardtrajecten werd voor dit schooljaar losgelaten.

Eenzelfde principe zal worden toegepast voor de zorgopleidingen in het DBSO, waarbij de opleidingskaarten momenteel nog verwijzen naar een minimumaantal uren stage dat moet worden doorlopen. Indien dit minimumaantal niet wordt bereikt, kan een certificering echter nog steeds plaatsvinden. De opleidingskaarten worden aan dit principe aangepast.

4. Definitieve uitsluiting

In het leerplichtonderwijs is een definitieve uitsluiting de zwaarste tuchtsanctie die een school kan opleggen. Als de uitsluiting in de loop van het schooljaar ingaat, dan is de uitschrijvende school samen met het CLB verplicht om een nieuwe school voor de leerling te zoeken.

Door de huidige omstandigheden is het sinds 1 februari 2020 moeilijker of intussen zo goed als onmogelijk om voor leerlingen die definitief zijn uitgesloten, een nieuwe school te vinden. Daarom wordt de uitwerking van die definitieve uitsluitingen verdaagd naar 31 augustus 2020.

Dit betekent dat de leerling net als alle andere leerlingen mag deelnemen aan de lessen en de evaluatie in de school die uitsluit. De klassenraad bepaalt wel autonoom onder welke vorm dit kan gebeuren (fysieke deelname op school, deelname van thuis uit of combinatie van beide).

5. Inschrijven en aanmelden

5.1. Aanmelden voor schooljaar 2020-2021

Scholen die dit willen kunnen alsnog de inschrijvingen laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. Voor dit laatste werd uitzonderlijk geregeld dat scholen alsnog een aanmeldingsprocedure kunnen opstarten voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 of aansluiten bij een reeds bestaande procedure.

Ook scholen die reeds aanmeldden kunnen de procedure nog aanpassen zodat ze nog zoveel als mogelijk ouders kunnen bereiken.

Meer informatie over het opstarten van een aanmeldingsprocedure is opgenomen op de webpagina van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Om scholen hiervoor voldoende tijd te geven, is de periode om aangemelde leerlingen in te schrijven (het "omzetten van een gunstige toewijzing in een inschrijving") aangepast van 15 schooldagen naar 14 kalenderdagen en de periode om opgeviste leerlingen in te schrijven (leerlingen wiens recht op inschrijving mogelijk wordt omdat andere leerlingen hun recht op inschrijving komt te vervallen), aangepast van 5 schooldagen naar 14 kalenderdagen. Dit geeft scholen de nodige tijd en de inschrijvingen kunnen gedeeltelijk doorlopen in de vakantie, zo nodig/wenselijk. Deze regelgeving schept de mogelijkheid, scholen beslissen dit uiteraard zelf.

5.2. Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021

Inschrijvingen gebeuren niet-fysiek. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Daarom zijn naar aanleiding van de coronacrisis alle fysieke inschrijvingen opgeschort. De inschrijvingen voor het lopende schooljaar (2019-2020) en volgend schooljaar (2020-2021) dienen niet-fysiek (bijvoorbeeld digitaal) te verlopen tot en met 31 augustus 2020.

Wanneer een leerling niet kan worden ingeschreven, maakt de school – conform de regelgeving van het inschrijvingsrecht – een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving op.

Ook in de hogere leerjaren van het secundair onderwijs kunnen er geen fysieke inschrijvingen gebeuren. De niet-fysieke inschrijvingen (digitaal, telefonisch…) starten daar ten vroegste vanaf 18 mei 2020.

Start je school met digitaal inschrijven, neem dan volgende richtlijnen in acht:

Communiceer zo breed mogelijk. Maak de start van de digitale inschrijvingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).

- Voorzie een performant systeem, waarin de chronologie kan aangetoond worden in geval van betwisting.

- Voorzie ondersteuning voor ouders, bv. telefonisch en bezorg schoolreglementen per post aan ouders waar nodig.

- Stuur ouders steeds een bevestiging van de inschrijving per mail of brief.

Hou ook rekening met:

- Als je school in LOP-gebied ligt:

 • maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • respecteer dan de regels rond de voorrangsgroepen.

- Verwacht je capaciteitsproblemen? Kies dan voor aanmelden (cf. 5.1).

- De eerste kennisgeving van een ouder/leerling dat hij/zij wil inschrijven is het moment dat geregistreerd wordt in het inschrijvingsregister. Na deze kennisgeving, kan de verdere afhandeling van de inschrijving op een later tijdstip of alternatieve wijze (bv. via post) in orde gebracht worden.

Een leerling is definitief ingeschreven als de ouders het pedagogisch project en het school- of centrumreglement voor akkoord hebben ondertekend. Dit moet nu ook op een niet-fysieke manier (digitale handtekening, post, scan…). Scholen hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor ouders die geen toegang hebben tot digitale middelen, die bepaalde competenties missen of die door ziekte of om andere redenen de mogelijkheid niet hebben om documenten te bezorgen. Ze geven ouders dus voldoende tijd en mogelijkheden.

De eerste kennisgeving (bv. per telefoon) van een ouder/leerling dat hij/zij wil inschrijven wordt aanzien als het moment dat geregistreerd wordt in het inschrijvingsregister. Na deze kennisgeving, kan de formele inschrijving op een later tijdstip of alternatieve wijze (bv. via post) in orde gebracht worden.

Een school kan uitzonderlijk ouders en (kandidaat)-leerlingen op school ontvangen (max. 3 personen tegelijk) voor bv. een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met maximum 3 personen, volgens de veiligheids- en hygiënemaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. Opendeurdagen zijn niet mogelijk.

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 en voor het schooljaar 2020-2021, is het ook mogelijk dat de mededeling niet-gerealiseerde inschrijving elektronisch wordt meegedeeld aan de ouders.

5.3. Inschrijven na de aanmeldingen

Alle inschrijvingen dienen vanop afstand te gebeuren tot en met 31 augustus 2020.

Er is één uitzondering die beperkt kan toegelaten worden: ouders die, na aanmelden, een gunstige toewijzing willen omzetten in een inschrijving en voor wie digitaal inschrijven om één of andere reden moeilijk is, kunnen op afspraak komen bij de school om hun inschrijving te realiseren vanaf 25 mei 2020. Dit is steeds opindividuele afspraak, met maximaal 3 personen, en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Zo’n contacten zijn enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Het recht op inschrijving van een gunstig gerangschikte leerling (in een school die uiterlijk op 25 mei klaar was met aanmelden) wordt behouden minstens tot en met 1 juni 2020. Een school kan ook beslissen dat het recht op inschrijving voor gunstig gerangschikte leerlingen langer behouden blijft, uiterlijk tot en met 7 juli 2020.

Ook voor de zogenaamde vrije inschrijvingsperiode zijn alle fysieke inschrijvingen opgeschort tot en met 31 augustus 2020.

5.4. Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum (IAC) worden in het gewoon onderwijs ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. De school start dan een overlegprocedure om tot een beslissing te komen of de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn om het gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum te volgen, proportioneel of disproportioneel zijn. Als de school oordeelt dat de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn disproportioneel zijn, dan wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school kan worden ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperiodes niet inbegrepen, na de kennisgeving van de disproportionaliteit. Door de huidige omstandigheden is een inschrijving in een nieuwe school moeilijker of zo goed als onmogelijk. Als er geen nieuwe school kan gevonden worden kan de leerling toch op de school ingeschreven blijven tot het einde van het schooljaar. De leerling kan pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven.

De maatregel impliceert dus dat de leerling in de school die tot ontbinding beslist, de lessen mag blijven volgen en in aanmerking komt voor de studiebekrachtiging op 30 juni 2020.

Deze bepaling kreeg terugwerkende kracht tot 1 februari 2020. Dit betekent dat de beslissingen tot ontbinding van inschrijving die vanaf die datum werden genomen en waarbij de leerling sindsdien nog niet in een andere school kon worden ingeschreven, ook onder deze maatregel vallen. Die leerlingen kunnen terug de lessen op school volgen, rekening houdend met de wijze van opstart, en in aanmerking komen voor de studiebekrachtiging op 30 juni 2020.

6. Mogelijkheid tot opmaak van een tijdelijk verslag (buitengewoon onderwijs en individueel aangepast curriculum)

6.1. Opmaak tijdelijk verslag

Voor de opmaak van verslagen met het oog op een inschrijving in het buitengewoon onderwijs of een IAC in het gewoon onderwijs is voor verschillende types (externe) diagnostiek vereist.

De kans bestaat dat CLB’s door de coronamaatregelen geen beroep kunnen doen op een dienst voor externe diagnostiek waardoor ze niet tijdig kunnen beschikken over een diagnose wanneer ze een verslag willen opmaken voor een leerling. Daardoor is het mogelijk dat sommige handelingsgerichte diagnostische trajecten (HGD) nog niet tot een definitief besluit kunnen komen. Om daaraan tegemoet te komen voeren we tijdelijk de mogelijkheid in om met het oog op de start van het schooljaar 2020-2021 een tijdelijk verslag op te maken. Dit kan tot en met 31 augustus 2020:

- voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs;

- voor de opstart van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs;

- wanneer een type gewijzigd moet worden voor een leerling die al over een verslag beschikt.

Voor de opmaak van het tijdelijk verslag kan het sjabloon van het verslag worden gebruikt, met inbegrip van de aanduiding van een type en opleidingsvorm. Alleen kan dat op het moment dat het tijdelijk verslag wordt opgemaakt, nog niet onderbouwd worden met een externe classificerende diagnose. Het CLB zorgt voor een goede communicatie met de leerling, de ouders en de school over de typologie die werd bepaald.

In de loop van het schooljaar 2020-2021 moet het HGD-traject afgerond worden. Na de toekenning van de juiste diagnose wordt het tijdelijk verslag omgezet in een definitief verslag. Als een diagnose uitblijft, zal het tijdelijk verslag van rechtswege opgeheven worden met het oog op het schooljaar 2021-2022.

Een tijdelijk verslag heeft verder dezelfde rechtsgevolgen als een verslag, zoals de inschrijving onder ontbindende voorwaarde in het gewoon onderwijs.

Het tijdelijke verslag is mogelijk voor alle types waarvoor een diagnose vereist is en dient alleen voor een goede opstart van het schooljaar 2020-2021. Het staat los van het al bestaande, voorlopige verslag type 3.

6.2. Wijzigen verslag tijdens het schooljaar

De coronacrisis kan een impact hebben op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die gelopen worden om een verslag op te maken voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs. Daardoor zou in de loop van het schooljaar 2020-2021 kunnen blijken dat een leerling verkeerd is georiënteerd.

Om hieraan tegemoet te komen, kan doorheen schooljaar 2020-2021 uitzonderlijk een attestwijzigingen gebeuren, zodat die leerlingen naar een ander type of opleidingsvorm kunnen overgaan.

7. Type 5-scholen

De berekening van de financiering en de rationalisatienorm van ziekenhuisscholen in het secundair onderwijs gebeurt op basis van het gemiddelde leerlingenaantal doorheen het hele jaar. Door de coronacrisis is er een daling van het leerlingenaantal in de ziekenhuisscholen. Om hier rekening mee te houden zijn een aantal uitzonderingen ingevoerd.

 • Wat de rationalisatienorm betreft kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in de maand september. Ook geven we hierbij aan dat als het aantal regelmatige leerlingen uit deze berekeningswijze lager ligt dan het aantal van het schooljaar 2019-2020, we het aantal van schooljaar 2019-2020 overnemen.

 • Wat de financiering betreft geldt voor de komende twee schooljaren de volgende regeling:

 • Schooljaar 2020-2021:
  • Voor scholen die als ziekenhuisschool zijn gestart op 1 september 2020, kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in september 2020;
  • Voor scholen die als ziekenhuisschool zijn gestart op 1 september 2019, kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in de periode van 5 maanden voorafgaand aan 1 februari 2020.
  • Voor scholen die al eerder startten als ziekenhuisschool kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 februari 2020.

 • Schooljaar 2021-2022:
  • Voor scholen die als ziekenhuisschool starten op 1 september 2021 kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in september 2020;
  • Voor scholen die als zienhuisschool zijn gestart op 1 september 2019 of 1 september 2020 kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 oktober 2021;
  • Voor scholen die al eerder startten als ziekenhuisschool, kijken we naar de gemiddelde aanwezigheid van regelmatige leerlingen in de periode van 5 maanden voorafgaand aan 1 februari 2021.

Als een school op basis van de bovenstaande berekening minder regelmatige leerlingen heeft dan in het voorgaande schooljaar, wordt het aantal van het voorgaande schooljaar gebruikt.

8. Aanvraag erkenning en financiering of subsidiering

Een aanvraag tot erkenning (en eventueel financiering) van een op 1 september 2020 nieuwe school in het secundair onderwijs moet dit schooljaar uiterlijk 1 juni in plaats van 1 april 2020 worden ingediend bij AGODI. Het gaat hier om een totaal nieuwe school en niet een school die ontstaat via fusie gevolgd door afsplitsing.

9. Extra gekleurde middelen voor ICT

Er is sterk ingezet op afstandsonderwijs, wat de scholen verplichtte om onverwachte bijkomende uitgaven inzake ICT te doen. Daarom is een bijkomende werkingstoelage voor ICT voor een bedrag van 4.338.500 euro voorzien. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de eventuele heropstart vanaf 18 mei 2020 (met proeffase vanaf 15 mei). De middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021, bijvoorbeeld voor het aanstellen van ICT-coördinatoren.

10. Vervanging van afwezige personeelsleden in juni in het secundair onderwijs

In de maand juni 2020 mogen in het secundair onderwijs uitzonderlijk reguliere vervangingen worden toegestaan wanneer de afwezigheid start op of na 1 juni. Een reguliere vervanging is een vervanging van een afwezigheid van minder dan een schooljaar die voldoet aan volgende voorwaarden:

- het te vervangen personeelslid is aangesteld in een gefinancierde of gesubsidieerde betrekking in het onderwijs;

- het personeelslid dat afwezig is, kan worden vervangen volgens de gangbare financierings- en subsidiëringsregels.

Het moet gaan om vervangingen in één van volgende personeelscategorieën:

1° in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel;

2° in een wervingsambt van het opvoedend hulppersoneel;

3° in een wervingsambt van het paramedisch personeel;

4° in een wervingsambt van het orthopedagogisch personeel;

5° in een wervingsambt van het psychologisch personeel;

6° in een wervingsambt van het medisch personeel;

7° in een wervingsambt van het sociaal personeel;

8° in het ambt van opvoeder van het ondersteunend personeel

De maatregel is van toepassing in de instellingen van het secundair onderwijs en in de internaten voor het buitengewoon onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, waar momenteel geen vervanging in de maand juni mogelijk is.

11. Uitstel toelatingsexamen arts en tandarts

De toelatingsexamens arts en tandarts van juli 2020 zijn verplaatst naar 25 (arts) en 26 (tandarts) augustus 2020. Kandidaten moeten op uiterlijk 15 mei ingeschreven zijn. Op 4 september 2020 krijgt iedere deelnemer zijn resultaat. Een beroep indienen kan tot 11 september 2020.

De examencommissie vraagt uitdrukkelijk aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs om zich niet in te schrijven. Wie al ingeschreven is, kan zich uitschrijven tot 29 mei. Zij krijgen dan hun inschrijvingsgeld terugbetaald.