Overtredingen van de regeling van de vakanties en vrije dagen en van de optimale aanwending van de schooltijd - Sancties

 • referentie
  OND/I/1/SVC/SD
 • publicatiedatum
  20/04/1994
 • datum laatste wijziging
  07/12/2009
 • wettelijke basis
  Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
 • contactpersoon
  Marie-Helene Sabbe , 02/553.93.78

Opgelet : Deze omzendbrief is niet meer van toepassing voor het secundair onderwijs.

1. INLEIDING

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap regelt uitgebreid het begin en einde van de vakantieperioden ; de gevallen van schorsing van de lessen bij de aanvang, tijdens en op het einde van het schooljaar, bepaalt het aantal pedagogische studiedagen, regelt de vrije dagen tijdens perioden van examens en toetsen alsook de spreiding van de lessen over de week en over de schooldag.

Tot voor kort voorzag dat besluit niet in sancties tegen overtreders van de regelgeving.

Ik veronderstelde dat de scholen automatisch de opgelegde reglementering zouden respecteren.

Het einde van de schooljaren 1991-1992 en 1992-1993 heeft echter jammerlijk genoeg uitgewezen dat bepaalde scholen de regels zeer ruim "interpreteren".

Ik weet dat het begin en het einde van een schooljaar een zware periode is voor het personeel van de school. Ik kan echter niet dulden dat bepaalde scholen systematisch elk trimester enkele dagen inkorten en de derde en vierde week van juni nog nauwelijks onderwijs verstrekken.

Het onderwijs heeft de belangrijke maatschappelijke opdracht jongeren te vormen opdat zij de eisen die de moderne maatschappij hen stelt zouden aankunnen.

De steeds omvangrijker en complexer wordende opdracht van de school vereist een optimaal gebruik van de onderwijstijd.

Ik kan dan ook niet aanvaarden dat bepaalde scholen hun leerlingen de reglementair voorziene onderwijstijd op onverantwoorde en ontoelaatbare wijze ontzeggen.

Ik heb het daarom nodig geacht om in sancties te voorzien.

2. INSPECTIE EN VERIFICATIE

Overtredingen van de regeling van de vakanties en vrije dagen en van de optimale aanwending van de schooltijd zullen door de inspectie en door de verificatie onder de verantwoordelijkheid van de inspectie vastgesteld worden.

Bij aangetekend schrijven zal de betrokken inrichtende macht of de betrokken lorgo op de hoogte gebracht worden van wat is vastgesteld.

3. VERWEER

Binnen een maand na de betekening van de aangetekende zending kan de betrokken inrichtende macht of lorgo een verweerschrift indienen bij de bevoegde Inspecteur-generaal.

4. SANCTIE

Op basis van het verslag van de inspectie en het eventuele verweerschrift van de inrichtende macht of lorgo zal de Vlaamse Minister van Onderwijs oordelen of er een sanctie moet opgelegd worden.

Die sanctie is voor de scholen van het gesubsidieerd onderwijs een gedeeltelijke terugvordering van de werkingstoelagen van het voorgaande schooljaar.

Bij een eerste overtreding kan die terugvordering ten hoogste 1/5 zijn van de werkingstoelagen van het voorgaande schooljaar.

Bij een tweede en volgende overtreding kan de terugvordering ten hoogste 1/3 zijn van de werkingstoelagen van het voorgaande schooljaar.

Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs kan als sanctie een bedrag ingehouden worden op de werkingsmiddelen die aan de ARGO zijn toegekend.

Bij een eerste overtreding kan die inhouding ten hoogste 1/5 zijn van de middelen waarop de betrokken instelling het voorgaande schooljaar recht had.

Bij een tweede en volgende overtreding kan die inhouding ten hoogste 1/3 zijn van de middelen waarop de betrokken instelling het voorgaande schooljaar recht had.

Deze omzendbrief moet ter visering voorgelegd worden aan alle personeelsleden.