Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs.

 • referentie
  BaO/2000/2
 • publicatiedatum
  14/04/2000
 • datum laatste wijziging
  31/03/2020
 • wettelijke basis
  Het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 37/1 t.e.m. 37/3 en 53 t.e.m. 57quater.
 • wettelijke basis
  Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.
 • wettelijke basis
  (…)
 • contactpersoon
 • contactpersoon
 • Deze omzendbrief geeft de procedure voor de gelijkwaardige leerdoelen en de richtlijnen met betrekking tot het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs.
 • Deze omzendbrief is te lezen in samenhang met de omzendbrief BaO/98/11, Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, waarin de bepalingen opgenomen zijn die zowel voor het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs van toepassing zijn.
 • Vanaf 1 september 2014 moet de beroepsprocedure tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, beantwoorden aan een aantal vereisten, zoals vastgelegd in het decreet rechtspositie leerlingen van 4 april 2014.

1. Situering

In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt, voor zover deze leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Dit kan evenzeer voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon lager onderwijs, voor wie de leerdoelen van hun IAC door de onderwijsinspectie gelijkwaardig met die van het gewoon lager onderwijs zijn verklaard.

De inspectie oordeelt alleen over de gelijkwaardigheid van de leerdoelen.

Het behoort tot de opdracht van de klassenraad om na 20 juni en vóór het einde van het schooljaar te oordelen of de gelijkwaardig verklaarde leerdoelen op voldoende wijze zijn bereikt en te beslissen om het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen.

2. Procedure

Per leerling (handelingsplan of individueel aangepast curriculum) of per leerlingengroep (met hetzelfde handelingsplan voor alle betrokken leerlingen van die groep) die in aanmerking komen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs vult de klassenraad1 bijgaand aanvraag- en verantwoordingsformulier in. (…) 

De leden van de klassenraad ondertekenen de verklaring(en). De directie tekent voor akkoord.

De directie stuurt de formulieren vóór 1 juni via email aan:

getuigschriftenbubaoiac@onderwijsinspectie.be


Graag het formulier een bestandsnaam geven als volgt: schoolnummer_aanvraaggelijkwaardigheid_datum.

De inspectie oordeelt aan de hand van de ingevulde gegevens over de gelijkwaardigheid.

De inspectie zendt vóór 20 juni de beslissing aan de school voor welke leerlingen de leerdoelen als gelijkwaardig worden beschouwd en voor welke leerlingen dat niet zo is.

Voor de leerlingen van wie de leerdoelen in het handelingsplan (buitengewoon onderwijs) of het individueel aangepast curriculum(gewoon onderwijs) als gelijkwaardig worden beschouwd, onderzoekt de klassenraad na 20 juni en voor het einde van het schooljaar of de gelijkwaardig geachte leerdoelen door de betrokken leerling(en) in voldoende mate werden bereikt. Na de beslissing van de klassenraad reikt het schoolbestuur het getuigschrift basisonderwijs uit aan de leerlingen die de gelijkwaardig geachte leerdoelen in voldoende mate hebben bereikt. De klassenraad en het schoolbestuur volgen hierbij de procedure, vermeld in punt 2 van de omzendbrief BaO/98/11, Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs kan door de ouders beroep aangetekend worden, na overleg met de directie (zie punt 6 van deze omzendbrief Ba0/91/11,Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs).

3. Aanvraagformulier in bijlage.

In afwachting van bij decreet vastgelegde ontwikkelingsdoelen voor de betreffende types wordt in kolom twee een eventuele verwijzing gevraagd naar de gebruikte goedgekeurde leerplannen van het gewoon basisonderwijs voor de verschillende leergebieden en leerdomeinen. Alleen titel en jaar van uitgave van het gebruikte leerplan dienen hier te worden vermeld. Doelstellingen, leerstofpunten, leerinhouden, enz. worden niet vermeld.

In kolom drie wordt verduidelijking gevraagd aan de hand van de indeling van het betreffende leerplan. Afhankelijk van het net en/of van het leergebied zijn leerplannen ingedeeld volgens niveau, graad, leerjaar, fase, onderdeel, enz.

Indien in kolom twee bij een leergebied of leerdomein 'nee' wordt geantwoord, dienen de motivering en wat in de plaats komt in het laatste luik te worden vermeld.

4. De handelingsplannen en individueel aangepaste curricula

De handelingsplannen en individueel aangepaste curriculablijven in de school ter inzage van de inspectie.

Behalve het ingevulde aanvraagformulier per leerling of leerlingengroep dienen er geen andere documenten te worden meegestuurd.

5. Schooldoorlichting

De inspectie zal tijdens de schooldoorlichting met de scholen in gesprek gaan over hun praktijk m.b.t. het toekennen van een getuigschrift aan leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs en voor leerlingen met een IAC in het gewoon basisonderwijs.

6. Inhouden van het getuigschrift basisonderwijs, bijvoorbeeld bij onbetaalde schoolfacturen

Zie omzendbrief BaO/98/11, Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, punt 4.

7. Wat bij overlijden of naamsverandering van de leerling, of bij het verloren gaan van het getuigschrift basisonderwijs?

Zie omzendbrief BaO/98/11, Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, punt 3.

8. Overleg en beroepsmogelijkheid bij het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs vanaf 1 september 2014

Vanaf 1 september 2014 moet de beroepsprocedure tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, zoals opgenomen in het schoolreglement, beantwoorden aan een aantal vereisten, zoals vastgelegd in het decreet rechtspositie leerlingen. Zie omzendbrief BaO/98/11, Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, punt 6.

9. Bijlage

- (1): Het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.