Edulex toelichting

Welke teksten vind je in de databank?

De onderwijswetgeving

  • alle wetgeving die het onderwijsgebeuren in Vlaanderen regelt, m.a.w. men vindt er Vlaamse decreten en Besluiten van de Vlaamse regering, maar evengoed federale wetten en Koninklijke Besluiten.
  • de officieel gepubliceerde teksten. De teksten worden pas in de edulex-databank opgenomen en via de zoeksystemen ontsloten nadat ze officieel in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. In de fase tussen het goedkeuren van een onderwijsdecreet door het Vlaams Parlement en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad kan u voor een selectie van decreten (niet alle!) terecht in de Decretenbundels.
  • enkel de vigerende wetgeving, m.a.w. wetgeving die actueel van toepassing is.
  • deze wetgeving wordt bovendien in een geconsolideerde vorm aangeboden. Dit laatste betekent dat wetteksten of delen van wetteksten die delen in andere, bestaande wetteksten wijzigen niet afzonderlijk worden opgenomen, maar wel verwerkt in de tekst(en) die ze wijzigen. Wenst u toch de volledige tekst, zoals hij is gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad te consulteren, dan kan u daarvoor altijd terecht in de Decretenbundels. Ten minste voor die decreten die in deze module worden aangeboden.

De omzendbrieven

de omzendbrieven, reglementerende teksten uitgaande van de bevoegde afdelingen van het Departement en gebaseerd op die wetgeving

Zoeken via metagegevens

Metagegevens (of metadata) zijn externe kenmerken van documenten.

Voor de documenten in de EDULEX-databank zijn een aantal van die metadata als zoekmiddel gebruikt: het soort document, de diverse relevante datums (goedkeuring en publicatie, opname of aanpassing in EDULEX), de referentie (code) van de omzendbrief, de titel.

Je kan één en ander best vergelijken met de werkwijze in een bibliotheek waarbij externe kenmerken, metagegevens van boeken ook als klasseer- en zoekmiddel worden gebruikt, b.v. de naam van de auteur, de titel, het publicatiejaar, een toegekend rugnummer.

Bij de datums kan je telkens een begin- en einddatum instellen van het zoekbereik. Zo kan je bijvoorbeeld lijsten maken van de documenten die in één bepaald jaar werden gepubliceerd.

Bij de lancering van deze versie van Edulex werd ervoor gekozen om de indeling in delen en rubrieken niet meer als afzonderlijke zoekingang aan te bieden. Deze indeling is verouderd en biedt weinig meerwaarde voor onze klanten. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan een verbetering van het zoeken via trefwoorden in Wetwijs die in een volgende versie de delen en rubrieken van edulex zal vervangen.

De zoekresultaten worden altijd gesorteerd op de datum van de laatste aanpassing. Zo krijg je steeds de laatste aanpassingen bovenaan te zien

Zoeken via Google

Met deze zoekknop kan je alle teksten doorzoeken met gebruik van de zoekmiddelen die je ook bij Google hebt. In de zoekresultaten kan je nog bijkomend filteren op alleen wetgeving, alleen omzendbrieven of alleen bijlagen. Met deze zoekfunctie wordt ook in de bijlagen van de omzendbrieven gezocht. Dit is niet zo bij het zoeken via metagegevens.

De sortering in deze zoekresultaten is niet volgens laatste aanpassing, maar wordt door Google zelf bepaald op basis van de relevantie van de tekst.