Inschrijven

Inspiratiedagen voor ondersteuners - woensdag 23 januari 2019

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Het nieuwe ondersteuningsmodel brengt heel wat uitdagingen met zich mee op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Voor de organisatorische uitdagingen op het vlak van het versterken van diverse partnerschappen lopen reeds de prioritaire nascholingsprojecten.

Deze drie inspiratiedagen, met een gelijkaardig aanbod, focussen op één bepaald thema: omgaan met probleemgedrag en stelt de volgende doelen voorop:

Enerzijds het organiseren van een klankbordfunctie/ondersteuningsfunctie t.a.v. betrokkenen;

Anderzijds het mogelijk maken van netwerking, wat het onderling delen van expertise mogelijk maakt.

Tijdens de plenaire sessies (één in de voormiddag en één in de namiddag) komt een inhoudelijke situering rond het omgaan met probleemgedrag aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context rond het omgaan met probleemgedrag.

Deze inspiratiedag is bedoeld voor ondersteuners, zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

De twee andere inspiratiedagen worden georganiseerd op woensdag 21 november 2018 te Brussel en op vrijdag 23 november 2018 te Gent.

Praktische informatie

Wanneer en Waar?

De studiedag vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 in het Herman Teirlinck gebouw (Brussel) 

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Wie?

Ondersteuners zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck  

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Je kan maar voor 1 van de dagen inschrijven.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers per inspiratiedag. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 16 november 2018 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9.00 uur Ontvangst
9.45 uur Welkom en toelichting
10.00 uur Plenaire lezing
11.00 uur Workshop
12.30 uur Lunch
13.30 uur Plenaire lezing
14.30 uur Workshop
16.00 uur Einde

WORKSHOPS

Voormiddag: 

Plenaire lezing

Beno Schraepen

Omgaan met gedrag vanuit contextueel en relationeel perspectief

Leerkrachten rond gedrag begeleiden vraagt van jou als ondersteuner dat je de leerkracht in reflectie brengt over zijn of haar handelen. Anders handelen vraagt anders kijken. Een contextueel en relationeel perspectief op gedrag helpt leerkrachten en ondersteuners om gedrag te herkaderen. Het biedt een concreet kader om via reflectie tot andere handelingsstrategieën te komen.

Beno Schraepen is lector orthopedagogie en onderzoeker aan de Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen. Hij begeleidt als gediplomeerd coach/supervisor leerkrachten en scholen in het omgaan met inclusie in het onderwijs.

Workshop 1
Coachen rond omgaan  met gedrag

Deze workshop leert je om gedrag te zien vanuit een contextueel en relationeel perspectief en deze visie al coachend mee te nemen naar de leerkracht die je ondersteunt. Aan de hand van een casus (een leerkracht die worstelt met gedrag) ga als ondersteuner reflectief en coachend aan de slag. Je leert hoe je een leerkracht ertoe kan brengen om zijn handelingsverlegenheid te overwinnen om zo tot nieuwe handelingsstrategieën te komen.

Beno Schraepen is lector orthopedagogie en onderzoeker aan de Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen. Als orthopedagoog werkte hij 5 jaar in het buitengewoon onderwijs om zich vervolgens op het thema inclusie te gooien. Met de Universiteit Antwerpen als partner nam hij deel aan diverse (inter)nationale en (onderzoeks)projecten met als focus inclusie op diverse levensdomeinen. Vanuit deze ervaringen begeleidt hij als gediplomeerd coach/supervisor al 10 jaar leerkrachten en scholen in het omgaan met inclusie in het onderwijs. De komende 4 jaar is hij projectleider van het multidisciplinair onderzoek ‘Ondersteuning ondersteunen’.     

Workshop 2
Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerling relatie

Deze workshop leert je door middel van het coachingsprogramma ‘Leerkracht-Leerling Interactie Coaching’ om te reflecteren op verschillende aspecten van de leerkracht-leerling relatie. Vooreerst wordt er ingegaan op de theoretische principes die ten grondslag liggen aan het veranderen van negatieve leerkracht-leerling relaties. Nadien komen er casussen aan bod om het reflectieproces van de leerkracht en de rol van de coach te illustreren. Via deze workshop krijg je de kans om te reflecteren op de relatie met jouw individuele leerling door een deel van het interventie programma zelf uit te voeren.

Rianne Bosman is opgeleid als orthopedagoog en op dit moment werkzaam als PhD student aan de afdeling ‘Child Development and Education’ bij de Universiteit van Amsterdam. Hier doet zij onder andere onderzoek naar de effectiviteit van Leerkracht-Leerling Interactie Coaching bij in het basisonderwijs. 

Anne-Katrien Koenen is onderwijskundige en is op dit moment werkzaam aan de KU Leuven als doctoraatstudent aan de onderzoekseenheid ‘Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie in Context’. Ze doet onderzoek naar leerkracht-leerling interacties en de invloed hiervan op de gevoelens en gedachten van de leerkracht.

Workshop 3
Mindset en het brein

Deze workshop laat je kennismaken met de mindsettheorie van C. Dweck en de neurowetenschappelijke onderbouwing hierbij. Je krijgt aan de hand van beeldmateriaal en voorbeelden zicht op het belang en de kenmerken van een op groei gerichte mindset. Hierbij wordt zowel gekeken naar de eigen mindset als de mindset van de leerlingen.  

Tinne Van Camp is als lector en praktijkonderzoeker verbonden aan UC Leuven. Zij is de auteur van de VLOR-review ‘Krachtig leren: cognitief neurowetenschappelijk benaderd’. Ze verdiepte zich tevens in het onderzoek van C. Dweck rond mindset/leermotivatie en werkte hierrond, samen met de provincie Vlaams-Brabant, een inspiratiebox voor leraren lager onderwijs uit.

Workshop 4
Hoe flexibiliteit en rust hand in hand gaan voor het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen.

Via deze workshop krijg je een beschrijving van de visie en werking van het ondersteuningsnetwerk NOA 1 (Netwerk Ondersteuners Antwerpen) omtrent het omgaan met probleemgedrag.

Ook komen de verschillende methodieken aan bod die het ONW NOA1 hanteert in de omgang met probleemgedrag.

Anke Goossens neemt sinds het schooljaar 2016-2017 de rol als coördinator GON/ION en waarborgregeling voor ‘De Leerexpert’ op. Anke was daarvoor actief als leerkracht buitengewoon basisonderwijs type 3 en heeft ervaring in het pre-waarborgtraject. 

Maaike Fierens (logopediste) heeft jaren ervaring als GON-begeleider en heeft net als Anke Goossens mee deelgenomen aan het pré-waarborgtraject en fungeerde eveneens als coördinator voor De Leerexpert.

Shani Herremans heeft ervaring als leerkracht type 2 en 3 en nam deel aan het waarborgtraject. Sinds 2017-208 heeft ze Anke en Maaike vervoegd al coördinator voor De Leerexpert

Vanaf dit schooljaar neemt het trio de coördinatie van het ondersteuningsnetwerk NOA1 op zich binnen het grotere openbare ondersteuningsnetwerk NOA.

Workshop 5
Universal Design for Learning (UDL) 

Via deze workshop leer je dat het zinvol is om in te zetten op maatregelen in het voordeel van alle leerlingen (= het principe van UDL). Zo verwerf je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van UDL met bijzondere aandacht voor het motiveren van leerlingen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden ontdek je wat kan helpen om zoveel mogelijk leerlingen te motiveren om mee te werken in een les. 

Deelnemers die deelnemen aan deze workshop mogen, indien mogelijk, hun eigen laptop én oortjes meebrengen.

Jan Bonne is sinds 2001 school- en vakbegeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen. Hij ondersteunt en begeleidt scholen van het gewoon secundair onderwijs voor GOK en zorg, PAV en competentieontwikkeling. Hij was eerder leraar Nederlands en Engels, schoolboekenauteur en nascholer. 

Filip Dehaene is leraar en orthopedagoog. Hij combineert op heden een opdracht in CLB Brugge(n) met een opdracht als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling.

Workshop 6
TOPspel: Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag

Deze workshop laat je kennis maken met TOPspel (een methodiek op niveau van de brede en verhoogde zorg in het lager onderwijs) zodat je leerkrachten kan doorverwijzen die nood hebben aan een methodiek ter preventie van grensoverschrijdend gedrag, ter bevordering van sociale vaardigheden en ter signalering van ernstigere problemen.

Aan de hand van casussen wordt er kritisch ingegaan op de valkuilen en de drempels bij het implementeren van deze tool. Ten slotte wordt er via een discussie ingegaan op de rol van de ondersteuners in de implementatie van TOPspel.  

Geertje Leflot is docent en onderzoeker aan Thomas More Hogeschool Antwerpen. Daar doet ze voornamelijk onderzoek naar de effectiviteit van (preventieve) schoolse interventies, waaronder TOPspel. Aan de KU Leuven promoveerde ze bij prof. dr. Hilde Colpin rond Taakspel, de Nederlandse voorloper van het TOPspel. 

Inie Liekens ontwikkelde TOPspel als Vlaams antwoord op het internationale Good Behaviour Game. Zij geeft reeds 5 jaar vorming en coaching rond TOPspel in de lagere scholen.

Workshop 7
Samen onderweg… Vanuit ons geloof in de kracht ervan, als netwerk  aan de slag

Via deze workshop leer je hoe je jezelf als een echt netwerk kan organiseren. Antwerpen Plus toont aan op welke manier zij hierin, vanuit een krachtig geloven, stappen hebben gezet. 

Aan de hand van een casus wordt de koppeling getoond tussen de visie en praktijk. 

Ook de demonstratie van het vormgeven van een netwerkmodel in de praktijk aan de hand van een casus komt aan bod.

Kathy Delfante is beleidsondersteuner bij Antwerpen Plus. Hiervoor werkte ze jarenlang als klasleerkracht in het gewoon en buitengewoon onderwijs en was ze GON-coördinator. 

Hanne De Mecheleer is eveneens beleidsondersteuner bij Antwerpen Plus. De voorafgaande jaren werkte ze in het gewoon onderwijs als GON-begeleider en in het buitengewoon onderwijs als pedagoog en psycholoog. 

Kathy en Hanne gingen, voor de ondersteuningsnetwerken in het leven geroepen werden, al projectmatig aan de slag rond samenwerkingen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs in het ondersteunen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (DUOO-project).

Workshop 8
Oplossingsgericht aan de slag

Deze workshop laat ondersteuners ervaringen uitwisselen over concrete situaties en stappen die ze ondernamen vanuit een oplossingsgerichte visie. Zij vertellen hierbij over de successen en uitdagingen die zij ervaarden. Hierdoor krijg jij de kans om zelf bepaalde situaties te herkennen en ook ervaringen uit te wisselen.

Rose Van Lysebettens, Marc Derwa en ondersteuners

Rose Van Lysebettens is orthopedagoge en net als Marc Derwa (leerkracht) werkzaam als doelgroepcoach  voor leerlingen met emotionele en gedragsmoeilijkheden bij 0ndersteuningsNetWerk Centrum  

Workshop 9
Alles wat aandacht krijgt, groeit
Een preventieve visie op aanpak van gedrags- en emotionele problemen

Deze workshop laat je kennis maken met de visie en enkele veel gebruikte methodieken van het ondersteuningsnetwerk NOA (Netwerk Ondersteuners Antwerpen). Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen via de praattafel en de methodiekencarrousel.

Kathleen Van Hoof is momenteel coördinator binnen ondersteuningsnetwerk NOA – Fluxus. Ze is tewerkgesteld binnen het GO! sinds 2005 en heeft ook gewerkt als begeleider en coördinator van het GON – team in MPI De Mast. 

Inge Heylen is momenteel tewerkgesteld als beleids- en projectmedewerker in het ondersteuningsnetwerk NOA – Fluxus. Ze werkte in het verleden bij het OCMW Mol (Wijkwerking) en bij Arktos vzw.

Kelly Van den Plas werkt als coördinator ondersteuningsnetwerk NOA –  Fluxus

Ze werkt binnen het GO! sinds 2001 en vervulde daar verschillende functies

(Opvoeder semi-internaat, Duo-partner auti-werking MPI De Mast, GON-begeleider SBSO De Mast, Coördinator GON De 3master).

Namiddag:

Plenaire lezing: Inge Vandeputte

Hoe kan de ondersteuner het verschil maken?

Ondersteuning bieden in scholen aan leerlingen, leerkrachten, ouders staat niet los van de evoluties in de maatschappij. Het is belangrijk om inzicht te hebben  in de maatschappelijke tendensen die in werken op onze ondersteuningspraktijk. Een daarvan is de individualisering van problemen en verantwoordelijkheden, zeker naar leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. Wat is de invloed van deze individualisering op het ondersteunen van leerkrachten en nog belangrijker; hoe ondersteun je leerkrachten zonder de verantwoordelijkheid te individualiseren? Hoe kom je tot verbindend samenwerken? Wat is het belang van samenwerking met ouders en leerlingen erin? Een aantal handelingsgerichte strategieën worden meegegeven om als ondersteuner het verschil te kunnen maken.

Inge Van de Putte is werkzaam aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en is valorisatiecoördinator van het onderzoeksproject Potential.  

Elisabeth De Schauwer werkt eveneens aan Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en is promotor van het onderzoeksproject Potential.

Inge en Elisabeth werken al jaren samen rond het thema ‘ondersteuning en verbindend samenwerken binnen inclusief onderwijs’. Op de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent doen ze onderzoek rond dit thema en zijn ze beiden betrokken bij het onderzoeksproject Potential. 

Workshop 10
Realiseren van inclusieve onderwijstrajecten in partnerschap met ouders en leerlingen

Via deze workshop krijg je inzicht in het concept ‘communities of practice’. In dit concept maken ouders en leerling als ervaringsdeskundigen volwaardig deel uit van het concrete overleg rond een leerling.  Het concept wordt toegelicht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit het driejarig Vlaams prioritair nascholingsproject V-eSperAnZa. Samen met de deelnemers wordt op zoek gegaan naar concrete kapstokken rond verbindend samenwerken voor hun eigen praktijk. Zo wordt er gereflecteerd op welke manier ouders en leerlingen  (nog) meer kunnen betrokken worden in de onderwijspraktijk van de deelnemers.

Inge Ranschaert heeft naast haar ervaring (10 jaar) binnen de nascholing voor GON- en ION-begeleiders vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook ervaring als lector binnen de banabaopleiding Buitengewoon onderwijs van UCLL (14 jaar). Ze is ervaringsdeskundige inclusief onderwijs. Momenteel werkt ze als coördinator van het project Competentieontwikkeling binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Workshop 11
Snelle interventies door het ondersteuningsnetwerk bij moeilijker leerlingengedrag (crisis)

In deze workshop ga je via coöperatieve werkvormen aan de slag met je eigen ervaringen en kom je via dialoog (met de andere deelnemers) tot inzicht in mogelijke interventiepraktijken. Samen met de andere deelnemers maak je een ontwerp van wanneer en hoe snelle crisisinterventies nodig zijn. In deze workshop krijgen de volgende vragen een plaats: 

- Met welk soort vragen moeten scholen terecht kunnen om te kunnen rekenen op zo’n snelle interventie?

- Hoe kan zo’n interventie in de school er dan precies uitzien?

- Welke middelen en mensen kunnen we hiervoor gebruiken? Hoe kunnen deze interventies scholen duurzaam versterken?

An Kennes heeft een brede ervaring als leerkracht in een type 3-school en coacht gezinnen.

Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten ligt haar nauw aan het hart. Gedreven en met kritische blik coacht ze individuele leraren en schoolteams op hun weg naar inclusief onderwijs. 

Ronny Vanderspikken werkt momenteel als schoolbegeleider voor BsideS en Schoolmakers. Hij heeft gewerkt als leerkracht en (coördinerend) directeur in het basisonderwijs.

In zijn opdrachten ligt de focus vooral op zijn rol van procesbegeleider in veranderprocessen (ook als het moeilijk gaat) en het creëren van lerende organisaties in scholen vanuit een waarderende benadering.

Workshop 12
Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten

Deze interactieve workshop laat je kennis maken met de herstelgerichte filosofie. 

Je leert reflecteren op het belang van positieve relaties bij het leerproces. Ook wordt er (kort) geoefend met het toepassen van herstelgerichte methodieken. 

Maria Beerten heeft 25 jaar gewerkt in Anderlecht als leerlingbegeleider. Vervolgens werd ze gedetacheerd naar PrOS (positieve relaties op school) waarbij ze vooropstelde om herstelgericht handelen naar de scholen te brengen. Momenteel fungeert ze als trainer en navormer rond herstelgericht handelen (Hergomoderator).

Workshop 13
Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren

Aan de hand van een proactieve cirkel wordt er ingezoomd op uitdagingen in het klasgebeuren. Ook ga je samen met de lesgevers op zoek naar antwoorden vanuit herstelgericht werken. Tenslotte duiden de workshopgevers hun opdracht rond FAST-teams.

Wies Vandenbulcke en Anoushka Bultinck zijn beide coaches/ begeleiders. 

Zij hebben hun wortels in vzw Jongerenbegeleiding (werknaam is Centrum voor deeltijdse vorming AURA), erkend binnen het decreet Leren en Werken. 

Hun ervaring rond verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken met jongeren uit het deeltijds onderwijs vertaalden ze nu naar het basisonderwijs.

Zij zetten dit schooljaar hun schouders onder het pilootproject van de fastteams in het basisonderwijs (werknaam AURA XS) in opdracht van het kabinet Onderwijs.

Workshop 14
Klasmanagement vanuit nieuwe autoriteit, een alternatief voor straf of een straf alternatief?

Binnen deze workshop verwerf je kennis en inzicht in de basisprincipes van de nieuwe autoriteit (zelfcontrole, aanwezigheid, netwerk), zoals o.a. beschreven in het PEN-program (PEN: Presence – Empowerment – Net support) . Ook komen er 

handelingsalternatieven aan bod zodat je leerkrachten kan ondersteunen in hun klas.

Kristof Das is docent in de bachelor-na-bacheloropleidingen Zorgverbreding en remediërend leren & Buitengewoon onderwijs, lid van de Vlorcommissie “Welbevinden en Preventie van pesten op school” en nascholer rond de thema’s nieuwe autoriteit/klasmanagement/omgaan met ongewenst gedrag.

Hervé Meykens is docent in de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en remediërend leren, hoofd begeleidingsdienst van het Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo, psychotherapeut en nascholer nieuwe autoriteit.

Fons Exelmans is voormalig opleidingsverantwoordelijke van de banaba's zorg en buitengewoon onderwijs. Momenteel is hij als coach gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen, taaldidactiek en schoolontwikkeling.

Workshop 15
De M-cirkel, een tool om oplossings- en handelingsgericht aan de slag te gaan

Deze workshop laat je kennismaken met de M-cirkel. Het ondersteuningstraject van een leerling met gedragsproblemen met de M-cirkel als leidraad wordt geschetst. Er wordt gereflecteerd over de toepasbaarheid van de M-cirkel binnen het eigen ondersteuningswerk. Ook het belang van verbindend samenwerken met alle partners wordt geïllustreerd.

Het delen van ervaringen over het ondersteunen van leerlingen met gedragsproblemen komt ook aan bod.

Annick De Meyer heeft haar loopbaan grotendeels doorlopen als leerkracht en directeur in het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod. Tot op heden is ze pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen.

Lieve Huyghe heeft haar loopbaan grotendeels doorlopen als leerkracht en directeur in het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod en als special needs teacher in Ierland. Tot op heden is ze aan de slag als ondersteuner in ondersteuningsnetwerk De Accolade.

Workshop 16 
Individueel Aangepaste Curricula (IAC) type 2: Wat, wanneer, hoe, waarom, voor wie?

Deze workshop inspireert je door enkele voorbeelden van individueel aangepaste curricula. Via interactie worden de volgende vragen beantwoord: Wat zijn IAC’s? Hoe realiseren we kwaliteitsvolle IAC’s met aandacht voor de totale ontwikkeling van de leerling? Hoe ondersteunen we maximale participatie van de betrokken leerling? Wat is de rol van de ondersteuner en het belang van samenwerking met en gelijkwaardigheid van alle betrokken partners? Hoe vermijden we problemen m.b.t sociaal-emotionele ontwikkeling? 

Deze workshop leert je ook kritisch te kijken naar oorzaak/gevolg van onregelmatigheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen een traject IAC-type-2.

Mieke Meire heeft jaren gewerkt als onderwijzer, later werd zij zorgcoördinator en ten slotte directeur in het gewoon basisonderwijs. 11 jaar geleden waagde zij de sprong naar inclusief onderwijs in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Eerst fungeerde ze als ondersteuner binnen inclusie type-2-trajecten , daarna als coördinator. Sinds 5 jaar is ze ook halftijds vanuit pedagogische begeleiding betrokken bij inclusie en IAC-trajecten en dit jaar is ze specifiek geëngageerd als pedagogisch begeleider IAC-type-2.

Workshop 17
Consultatieve leerlingenbegeleiding 

Via deze workshop maak je kennis met de methodiek van consultatieve leerlingenbegeleiding met aandacht voor de interactie tussen leerling- en onderwijscomponent. Zo leer je aan de hand van casusbespreking en korte oefenmomenten een probleem interpreteren als een afstemmingsprobleem tussen leerling en leerkracht. 

Deze workshop leert je dat een leerkracht actief kan deelnemen aan een probleemoplossingscyclus waardoor hij/zij zelf zinvolle en haalbare interventies kan voorstellen, wat zorgt voor een verhoogde kans op een kwaliteitsvolle uitvoering.

Gisleen Rauws is naast psychopedagogisch consulent basisonderwijs (VCLB De Wissel-Antwerpen) ook praktijklector Consultatieve Leerlingenbegeleiding aan de KU Leuven.

Zij heeft ervaring als vormingsmedewerker in o.a. de Provinciale Vormings- en Ondersteuningscel VCLB Antwerpen (o.a. handelingsgericht werken, PRODIA, zorgcontinuüm), Thomas More, Ontmoetingsdagen HGW,…

Bovendien heeft ze meegewerkt aan projecten en vormingen van de VCLB-koepel i.v.m. leren en studeren en diagnostiek.

Workshop 18
Ready to support all
In dialoog met Docenten voor Inclusie over de rol van inclusieteams in het reguliere onderwijs 

Deze workshop neemt de vorm aan van een interactieve dialoogtafel waarbij er in gesprek wordt gegaan over de kruisbestuiving tussen cultuur, praktijk en beleid met betrekking tot ondersteuning in een school. De rol van ondersteuningsnetwerken als voedingsbodem voor een krachtige leeromgeving waarbij iedere leerling de kans krijgt zijn leerpotentieel te benutten komt aan bod. Ook wordt de positie van een inclusieteam in een scholengemeenschap in het kader van een brede-schooldenken besproken.

Sofie Van Eynde is lector en praktijkonderzoeker in de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs en ondersteuningsteams bij hogeschool UCLL. Ze is stagecoördinator van inclusie stage, waar studenten de rol van ondersteuner opnemen. Ze heeft ervaring in coaching van schoolteams mbt inclusieve schoolontwikkeling. Ook is ze actief lid van Docenten voor Inclusie. 

Thema’s waar zij mee bezig is: coachen van leerkrachten en teams, inclusieve schoolontwikkeling (visie-praktijk-beleid) en ouderbetrokkenheid. Tot slot is zij ook projectmedewerker bij “TOP-CO”, een prioritair nascholingstraject voor ondersteuningsteams. Dit project zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. 

Elke Emmers studeerde orthopedagogie aan de voormalige KHLim en vervolledigde haar studieloopbaan met een master in de criminologie. Ze werkte in de bijzondere jeugdzorg voor ze aan de slag ging in de academische wereld. Daar doet ze onderzoek naar inclusief hoger onderwijs (doctoraat) en gaf ze les binnen de opleiding orthopedagogie aan de Odisee Hogeschool. Tevens werd ze in 2017 de coördinator van het diversiteitsbeleid van de Odisee Hogeschool. Momenteel is ze actief als de onderzoeks- en dienstverleningsverantwoordelijke Inclusie en Participatie aan de UC Leuven Limburg. Elke is ook actief bij Docenten voor Inclusie.

Els Vos is master Sociologie. Zij doceert aan de Odisee Hogeschool het vak ‘Sociale Inclusie’ en heeft inclusieve stages begeleid van studenten orthopedagogie. Zij gaf vormingen aan scholen in het kader van het KITS-project (prioritaire navorming in het kader van het M-decreet) en is betrokken bij verschillende onderzoeken naar netwerkversterking bij mensen in kwetsbare situaties. Ze werkt actief mee aan Docenten voor Inclusie.

Inge Verhaegen is bachelor in de orthopedagogie en master in de sociale en culturele agogiek. Ze was actief bij GRIP vzw waar ze o.a. het thema inclusief onderwijs onder haar vleugels had. Nu is ze opleidingshoofd van de bacheloropleiding Orthopedagogie aan de Odisee Hogeschool, geeft ze vorming rond sociale inclusie en doet ze onderzoek naar netwerkversterking bij mensen in kwetsbare situaties en buurtgericht werken. Ze werkt actief mee aan Docenten voor Inclusie, coördineerde de inclusiestages in de eigen opleiding en werkte mee aan het KITS-project.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
afdeling Beleid Onderwijspersoneel
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Monika Van Geit

monika.vangeit@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Monika Van Geit – monika.vangeit@ond.vlaanderen.be 

Voor praktische vragen: Liesbeth Van Geert - liesbeth.vangeert@ond.vlaanderen.be