Inschrijven

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

Op vrijdag 3 mei 2019  vindt  het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. Tijdens dit netwerkevenement bestuderen we de (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk vanuit verschillende perspectieven. Scholen en opvangcentra functioneren elk binnen hun eigen logica. Opzet van dit uitwisselingsmoment is dat de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, leert kennen en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijsveld functioneert.

Met dit uitwisselingsmoment willen we bijdragen aan een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende partners. Verschillende sprekers vertellen hoe zij de krachten bundelen en verschillen tussen de onderwijslogica en de opvanglogica proberen te overbruggen.

 

In het plenair gedeelte gaan we in op de uitdagingen waarmee Fedasil en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming in hun werking worden geconfronteerd. De VLOR geeft vervolgens een toelichting over de belangrijkste conclusies uit hun strategische verkenning rond vluchtelingen en onderwijs. We ronden het plenair luik af met een uiteenzetting door het Kinderrechtencommissariaat van hun voornaamste aanbevelingen rondom het thema vluchtelingen en onderwijs.    

 

Tijdens  verschillende workshops in de namiddag bieden we de deelnemers een diepere kijk op uiteenlopende thema’s. Hieronder vindt u alvast al enkele workshops die voorzien worden. Eerstdaags zullen er nog nieuwe thema’s toegevoegd worden.

 

  • Praktijkvoorbeelden rond de toeleiding van anderstalige nieuwkomers naar het basis- en secundair onderwijs. Welke rol kunnen LOP’s, lokale besturen en andere lokale actoren opnemen?
  • Kleuterparticipatie bij vluchtelingen. Hoe inzetten op een warme overgang vanuit het opvangcentrum naar de school? Hoe inzetten op een warme overgang van thuis naar de school? Welke noden ervaren ouders wanneer hun kind start in het kleuteronderwijs? Welke ondersteuning hebben ouders nodig?  Hoe inzetten op voldoende aanwezigheden op school?
  • Het GO! en Fedasil werkten samen een instrument uit om een beter inzicht te krijgen in de competenties geletterdheid en gecijferdheid van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (uit het opvangnetwerk). Deze screeningstool wil voor een betere afstemming zorgen tussen de onderwijsnoden van de vluchtelingen enerzijds en het onderwijsaanbod anderzijds. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over dit project, waarbij de moedertaal en cruciale rol speelt.
  • NARIC-Vlaanderen erkent buitenlandse studiebewijzen voor wie in Vlaanderen wil werken en geeft informatie over Vlaamse en buitenlandse onderwijssystemen. In deze workshop gaan we dieper in op wat NARIC-Vlaanderen voor vluchtelingen kan betekenen.

Op de dag zelf maakt u aan het onthaal een keuze tussen de verschillende workshops. De tijdstippen en locaties van de verschillende workshops worden in de tweede helft van april  aan de deelnemers gecommuniceerd.  Wil je er dan alvast rekening mee houden dat sommige workshops maar één keer worden aangeboden. 

Kleine aanpassingen en aanvullingen aan het programma zijn eveneens mogelijk.

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via dit online inschrijvingsformulier. De deelname is gratis.

Praktische info

Datum en uur

Vrijdag 3 mei 2019 - 9u tot 14u30

Locatie

Auditorium Hadewych (Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel)

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/hendrik-consciencegebouw

Inschrijven

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via het online inschrijvingsformulier. Deelname is gratis.

Programma

9u00 - 9u30 Onthaal

9u30 - 9u40 Verwelkoming door Patrick Poelmans (AGODI)

9u40 - 10u10 Het opvangperspectief (Evert Jan Witteveen - Fedasil)

10u10 - 10u40 Het onderwijsperspectief (AGODI en AHOVOKS)

10u40 - 11u05 Conclusies uit de strategische verkenning rond vluchtelingen en onderwijs (Marleen Colpin - Vlaamse Onderwijsraad)

11u05 - 11u30 Aandachtspunten vanuit het Kinderrechtencommissariaat (Jean Pierre Verhaeghe - Kinderrechtencommissariaat)

11u30 - 12u10 Lunchpauze en transfer naar de lokalen van de workshops

12u10 - 13u10 Workshops deel 1

13u10 - 13u30 Pauze en transfert naar lokaal workshops deel 2

13u30 - 14u30 Workshops deel 2

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be     

Contact

Michaël Van der Eycken

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

T 02 553 93 82

michael.vandereycken@ond.vlaanderen.be

www.agodi.be