Inschrijven

Studiedag: een LOP voor iedereen

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Studiedag: een LOP voor iedereen

Op maandag 9 december 2019 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, lokale verenigingen en andere geïnteresseerden in het VAC Gent (aan het station Gent Sint-Pieters).

      

Deze studiedag komt er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters. De LOP-voorzitters kiezen elk jaar een thema voor een studiedag. Met de keuze van 'een LOP voor iederen' als thema voor de jaarlijkse LOP-studiedag hebben ze het voor alle duidelijkheid niet over de wenselijkheid van een gebied dekkende LOP-werking. Het betreft wel de niet aflatende aandacht in de LOP's voor moeilijk te bereiken doelgroepen, vergeten doelgroepen ... en ook over iedereen een stem geven in en goed samenwerken aan een lokaal verhaal over gelijke onderwijskansen.

    

Verwacht je aan boeiende gastsprekers, doorleefde getuigenissen vanuit ervaringen in de LOP's en inspirerende schoolbezoeken in Gent.

     

De drie belangrijkste doelstellingen van deze studiedag:

1. (beleids)signalen capteren rond het onthalen van anderstalige nieuwkomers.

2. Praktijkvoorbeelden van subsidiair samenwerken en goede communicatie naar ouders breed ontsluiten.

3. De LOP's handvatten aanreiken rond 'werken aan eigenaarschap'.

Praktische info

Datum en uur

Maandag 9 december 2019 vanaf 9u30

Locatie

VAC Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 Gent

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent

Inschrijven

Inschrijven voor deze studiedag kan via het online inschrijvingsformulier. De deelname is gratis.

Belangrijk: 

Indien je kiest voor traject 1 maak je op de dag zelf bij aankomst een keuze tussen de verschillende schoolbezoeken.

Kleine aanpassingen en aanvullingen aan het programma zijn nog altijd mogelijk.

 

Programma

Een programma met drie trajecten

 

De deelnemers kiezen bij inschrijving voor één van de drie aangeboden trajecten.

  • Traject 1 is een ware onderdompeling in de thematiek van de anderstalige analfabete nieuwkomers (van 9 jaar en ouder) en hun ouders in het basisonderwijs.

  • Traject 2 zoomt in de voormiddag in op de samenwerking van de LOP's met de lokale en bovenlokale besturen. De lokale samenwerking komt in de namiddag verder aan bod in een uitwisseling over de communicatie over aanmelden en inschrijven en hoe daarbij wordt samengewerkt om echt ook iedereen te bereiken.
  • Traject 3 legt de focus op verbinden. Er wordt zowel in de voormiddag als in de namiddag interactief gewerkt in een relatief kleine groep. In de voormiddag ligt de nadruk vooral op meer eigenaarschap creëren in het LOP. In de namiddag wisselen we gedachten uit over de plaats die LOP's kunnen innemen in een lokale aanpak tegen racisme. De namiddag wordt ingeleid door de politicologe Naima Charkaoui.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be     

Contact

Patrick Vanspauwen

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4A29

1210 Brussel

T 02 553 04 03

patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

www.agodi.be