Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    19 MAART 2010
  • publicatiedatum
    B.S.19/04/2010
  • datum laatste wijziging
    14/04/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 30-9-2011 - B.S. 16-12-2011

B.Vl.R. 1-6-2012 - B.S. 27-7-2012

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 28-11-2012

B.Vl.R. 8-3-2013 - B.S. 24-5-2013

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 27-11-2013

B.Vl.R. 16-5-2014 - B.S. 3-9-2014

B.Vl.R. 4-7-2014 - B.S. 6-11-2014

B.Vl.R. 22-5-2015 - B.S. 6-7-2015

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

B.Vl.R. 8-7-2016 - B.S. 26-8-2016

B.Vl.R. 10-3-2017 - B.S. 14-4-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 september 2009;

Gelet op protocol 716 van 8 januari 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol 482 van 8 januari 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies nummer 47.759/1 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

§ 1. In een centrum voor volwassenenonderwijs dat uiterlijk op 1 september 2010 een modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel start, kan op 1 september 2010 een individuele concordantie, als vermeld in artikel 56quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, toegekend worden. Die individuele concordantie kan toegekend worden aan de personeelsleden, die in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld zijn in een module of opleiding, waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft, en die in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie :

1° vastbenoemd zijn ten laatste op 31 augustus 2010;

2° of tijdelijk aangesteld geweest zijn of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010.

§ 2. In een centrum voor volwassenenonderwijs dat na 1 september 2010 een modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel start, kan op de datum waarop die opleiding start een individuele concordantie toegekend worden. Die individuele concordantie kan toegekend worden aan de personeelsleden, die in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld zijn in een module of opleiding, waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedkeurd heeft, en die in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs :

1° vastbenoemd zijn ten laatste op de vooravond van de datum, waarop het centrum een modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel start;

2° of tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de periode die voorafgaat aan de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs een modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel start, en die niet verder teruggaat dan de drie voorafgaande schooljaren.

Art. 3.

Bij een individuele concordantie, als vermeld in artikel 2, geldt het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, in [de oude benaming]¹, geldt als kandidaatstelling voor [de nieuwe benaming]¹;

2° de diensten, gepresteerd in [de oude benaming]¹, tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in [de nieuwe benaming]¹;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in [de oude benaming]¹ geldt als kandidaatstelling voor [de nieuwe benaming]¹;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor [de oude benaming]¹ geldt automatisch voor [de nieuwe benaming]¹;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor [de oude benaming]¹ geldt automatisch voor [de nieuwe benaming]¹;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in [de oude benaming]¹, worden geacht te zijn gebeurd in [de nieuwe benaming]¹;

7° wie vast benoemd is voor [de oude benaming]¹, is automatisch vast benoemd voor [de nieuwe benaming]¹;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in [de oude benaming]¹, worden geacht te zijn gebeurd in [de nieuwe benaming]¹;

9° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor [de oude benaming]¹, is dat automatisch voor [de nieuwe benaming]¹;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in [de oude benaming]¹, is dat automatisch in [de nieuwe benaming]¹;

11° een conformiteitsattest voor [de oude benaming]¹, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie [en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36]², geldt automatisch voor [de nieuwe benaming]¹;

12° nuttige ervaring, die erkend is voor [de oude benaming]¹, geldt automatisch als erkende nuttige ervaring voor [de nieuwe benaming]¹.

[ ]¹ B.Vl.R. 30-9-2011; [ ]² B.Vl.R. 10-3-2017

Art. 4.

Het individueel ondertekende concordantieformulier moet ingediend worden bij [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] :

1° uiterlijk op 15 september 2010, als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 2, § 1;

2° uiterlijk vijftien kalenderdagen nadat het centrum voor volwassenenonderwijs de modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel gestart is, als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 2, § 2.

B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 5.

§ 1. Als het personeelslid en het centrumbestuur niet tot een akkoord komen, kan het personeelslid het bezwaarschrift, vermeld in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld, indienen bij de Commissie Bezwaarschriften.

Als het centrumbestuur nagelaten heeft een beslissing te nemen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tot :

1° uiterlijk op 5 oktober 2010, als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 2, § 1;

2° uiterlijk vijfendertig kalenderdagen nadat het centrum voor volwassenenonderwijs de modulaire opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel gestart is, als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 2, § 2.

§ 2. [De Commissie Bezwaarschriften bestaat uit de administrateur-generaal van [[het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]], of zijn afgevaardigde, en uit een bevoegde inspecteur. De Commissie Bezwaarschriften beslist collegiaal binnen de dertig kalenderdagen nadat het bezwaarschrift bij de Commissie ingediend werd.]

B.Vl.R. 30-9-2011; [[ ]] B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 6.

Voor de toepassing van dit besluit zijn alleen die individuele concordanties mogelijk, vermeld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt, met ingang van 1-9-2011, vervangen met de bijlage 3 van B.Vl.R. 30-9-2011 (Art. 5) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 1-6-2012 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 21-9-2012 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 8-3-2013 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 6-9-2013 (Art. 7) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 16-5-2014 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 4-7-2014 (Art. 5) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 22-5-2015 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met B.Vl.R. 8-7-2016 (Art. 3) en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.