Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Gent) - 18/06/2018 om 09:00
 • Driedaagse vorming ‘Outreachend werken’ voor schoolspotters - 02/10/2018 om 09:00
 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Antwerpen) - 15/10/2018 om 09:00
 • Organiseren van fiets- en voetgangersexamens - 13/11/2018 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

 • 23 april 2018 in Brugge (8u30 OF 13u ! ) - 23/04/2018 om 08:30
 • 27 april 2018 in Leuven - 27/04/2018 om 09:00
 • 17 mei 2018 in Brussel - 17/05/2018 om 09:00
 • 25 mei 2018 in Gent - 25/05/2018 om 09:00
 • 7 en 8 juni 2018 in Brugge - 07/06/2018 om 09:00
 • 24 en 25 september 2018 in Antwerpen - 24/09/2018 om 09:00
 • 27 september 2018 in Leuven (8u30 OF 13u ! ) - 27/09/2018 om 08:30
 • 11 oktober 2018 in Leuven - 11/10/2018 om 09:00
 • 19 oktober 2018 in Gent - 19/10/2018 om 09:00
 • 12 en 13 november 2018 in Leuven - 12/11/2018 om 09:00
 • 16 november 2018 in Antwerpen (8u30 OF 13u ! ) - 16/11/2018 om 08:30
 • 3 december 2018 in Brussel - 03/12/2018 om 09:00

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vind je alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 9 mei 2018 in Gent - 09/05/2018 om 09:00
 • 28 en 31 mei 2018 in Ukkel - 28/05/2018 om 09:00
 • 26 september 2018 in Hasselt - 26/09/2018 om 09:00

SONO-studiedag: Het belang van schoolbeleid voor leerling, leerkracht en onderwijsorganisatie

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De eerste studiedag van SONO plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid). 

 • Workshop 1.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 2.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 13:45

Inspiratiedagen voor ondersteuners - woensdag 21 november 2018

Het nieuwe ondersteuningsmodel brengt heel wat uitdagingen met zich mee op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Voor de organisatorische uitdagingen op het vlak van het versterken van diverse partnerschappen lopen reeds de prioritaire nascholingsprojecten.

Deze drie inspiratiedagen, met een gelijkaardig aanbod, focussen op één bepaald thema: omgaan met probleemgedrag en stelt de volgende doelen voorop:

• Enerzijds het organiseren van een klankbordfunctie/ondersteuningsfunctie t.a.v. betrokkenen;

• Anderzijds het mogelijk maken van netwerking, wat het onderling delen van expertise mogelijk maakt.

Tijdens de plenaire sessies (één in de voormiddag en één in de namiddag) komt een inhoudelijke situering rond het omgaan met probleemgedrag aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context rond het omgaan met probleemgedrag.

Deze inspiratiedag is bedoeld voor ondersteuners, zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

 • Workshop 1 Coachen rond omgaan met gedrag - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 2 Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerling relatie - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 3 Mindset en het brein - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 4 Hoe flexibiliteit en rust hand in hand gaan voor het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen. - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 5 Universal Design for Learning (UDL) - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 6 TOPspel: Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 7 Samen onderweg… Vanuit ons geloof in de kracht ervan, als netwerk aan de slag - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 8 Oplossingsgericht aan de slag - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 9 Alles wat aandacht krijgt, groeit - 21/11/2018 om 11:00
 • Workshop 10 Realiseren van inclusieve onderwijstrajecten in partnerschap met ouders en leerlingen - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 11 Snelle interventies door het ondersteuningsnetwerk bij moeilijker leerlingengedrag (crisis) - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 12 Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 13 Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 14 Klasmanagement vanuit nieuwe autoriteit, een alternatief voor straf of een straf alternatief? - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 15 De M-cirkel, een tool om oplossings- en handelingsgericht aan de slag te gaan - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 16 Individueel Aangepaste Curricula (IAC) type 2: Wat, wanneer, hoe, waarom, voor wie? - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 17 Consultatieve leerlingenbegeleiding - 21/11/2018 om 14:30
 • Workshop 18 Ready to support all In dialoog met Docenten voor Inclusie over de rol van inclusieteams in het reguliere onderwijs - 21/11/2018 om 14:30

Vormingssessie schoolkeukens

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

 • Dinsdag 23 oktober 2018 - 23/10/2018 om 09:00

Aftrap Strategisch Plan Geletterdheid

Het werk aan het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024, zijn acties en engagementen is af. Dat moet gevierd worden! 


Vrijdag 9 november
in de voormiddag stellen we het resultaat graag aan jullie voor!

Minister Crevits verwelkomt iedereen met een videoboodschap. Aansluitend zal Dirk Van Damme, werkzaam bij OESO, ons meer vertellen over het belang van geletterdheid in onze huidige  samenleving.

Daarna gaan we in  op het Strategisch Plan Geletterdheid zelf. Er zal toelichting gegeven worden bij: het ontstaansproces, de prioriteiten die werden gesteld, de acties die gerealiseerd zullen worden en het plan van aanpak voor de komende zes jaar.

We sluiten af met een broodjeslunch, een netwerkmoment.


  Ronde van Vlaanderen voor het volwassenenonderwijs

  De Ronde van Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs is een jaarlijkse traditie, met als doel om voor de scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs de nieuwigheden die op hen afkomen te duiden. Omdat er deze legislatuur voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie belangrijke hervormingen werden doorgevoerd, vindt minister Crevits het belangrijk om deze ook te duiden. Daarom organiseren we voor directies, personeelsleden en partnerorganisaties  van het volwassenenonderwijs een Ronde van Vlaanderen. We landen op maandag 5/11 in Kortrijk, donderdag 8/11 in Hasselt en vrijdag 9/11 in Brussel.

  • Sessie 1 JC Tranzit in Kortrijk - 05/11/2018 om 09:30
  • Sessie 2 VAC in Hasselt - 08/11/2018 om 09:30
  • Sessie 3 Herman Teirlinckgebouw in Brussel - 09/11/2018 om 09:30

  Inspiratiedagen voor ondersteuners - vrijdag 23 november 2018

  Het nieuwe ondersteuningsmodel brengt heel wat uitdagingen met zich mee op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Voor de organisatorische uitdagingen op het vlak van het versterken van diverse partnerschappen lopen reeds de prioritaire nascholingsprojecten.

  Deze drie inspiratiedagen, met een gelijkaardig aanbod, focussen op één bepaald thema: omgaan met probleemgedrag en stelt de volgende doelen voorop:

  • Enerzijds het organiseren van een klankbordfunctie/ondersteuningsfunctie t.a.v. betrokkenen;

  • Anderzijds het mogelijk maken van netwerking, wat het onderling delen van expertise mogelijk maakt.

  Tijdens de plenaire sessies (één in de voormiddag en één in de namiddag) komt een inhoudelijke situering rond het omgaan met probleemgedrag aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context rond het omgaan met probleemgedrag.

  Deze inspiratiedag is bedoeld voor ondersteuners, zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

  • Workshop 1 Coachen rond omgaan met gedrag - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 2 Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerling relatie - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 3 Mindset en het brein - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 4 Hoe flexibiliteit en rust hand in hand gaan voor het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen. - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 5 Universal Design for Learning (UDL) - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 6 TOPspel: Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 7 Samen onderweg… Vanuit ons geloof in de kracht ervan, als netwerk aan de slag - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 8 Oplossingsgericht aan de slag - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 9 Alles wat aandacht krijgt, groeit - 23/11/2018 om 11:00
  • Workshop 10 Realiseren van inclusieve onderwijstrajecten in partnerschap met ouders en leerlingen - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 11 Snelle interventies door het ondersteuningsnetwerk bij moeilijker leerlingengedrag (crisis) - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 12 Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 13 Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 14 Klasmanagement vanuit nieuwe autoriteit, een alternatief voor straf of een straf alternatief? - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 15 De M-cirkel, een tool om oplossings- en handelingsgericht aan de slag te gaan - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 16 Individueel Aangepaste Curricula (IAC) type 2: Wat, wanneer, hoe, waarom, voor wie? - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 17 Consultatieve leerlingenbegeleiding - 23/11/2018 om 14:30
  • Workshop 18 Ready to support all In dialoog met Docenten voor Inclusie over de rol van inclusieteams in het reguliere onderwijs - 23/11/2018 om 14:30

  Inspiratiedagen voor ondersteuners - woensdag 23 januari 2019

  Het nieuwe ondersteuningsmodel brengt heel wat uitdagingen met zich mee op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Voor de organisatorische uitdagingen op het vlak van het versterken van diverse partnerschappen lopen reeds de prioritaire nascholingsprojecten.

  Deze drie inspiratiedagen, met een gelijkaardig aanbod, focussen op één bepaald thema: omgaan met probleemgedrag en stelt de volgende doelen voorop:

  • Enerzijds het organiseren van een klankbordfunctie/ondersteuningsfunctie t.a.v. betrokkenen;

  • Anderzijds het mogelijk maken van netwerking, wat het onderling delen van expertise mogelijk maakt.

  Tijdens de plenaire sessies (één in de voormiddag en één in de namiddag) komt een inhoudelijke situering rond het omgaan met probleemgedrag aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context rond het omgaan met probleemgedrag.

  Deze inspiratiedag is bedoeld voor ondersteuners, zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

  • Workshop 1 Coachen rond omgaan met gedrag - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 2 Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerling relatie - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 3 Mindset en het brein - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 4 Hoe flexibiliteit en rust hand in hand gaan voor het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen. - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 5 Universal Design for Learning (UDL) - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 6 TOPspel: Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 7 Samen onderweg… Vanuit ons geloof in de kracht ervan, als netwerk aan de slag - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 8 Oplossingsgericht aan de slag - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 9 Alles wat aandacht krijgt, groeit - 23/01/2019 om 11:00
  • Workshop 10 Realiseren van inclusieve onderwijstrajecten in partnerschap met ouders en leerlingen - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 11 Snelle interventies door het ondersteuningsnetwerk bij moeilijker leerlingengedrag (crisis) - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 12 Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 13 Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 14 Klasmanagement vanuit nieuwe autoriteit, een alternatief voor straf of een straf alternatief? - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 15 De M-cirkel, een tool om oplossings- en handelingsgericht aan de slag te gaan - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 16 Individueel Aangepaste Curricula (IAC) type 2: Wat, wanneer, hoe, waarom, voor wie? - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 17 Consultatieve leerlingenbegeleiding - 23/01/2019 om 14:30
  • Workshop 18 Ready to support all In dialoog met Docenten voor Inclusie over de rol van inclusieteams in het reguliere onderwijs - 23/01/2019 om 14:30

  Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden en/of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens éénmaal per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases, onder begeleiding van een facilitator. 

  Het departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom in het najaar 2018 7 supervisies voor vertrouwenspersonen aangesteld in onderwijs. De supervisies zijn beperkt tot 12 vertrouwenspersonen per supervisie.

  • Supervisie 1 - 14/11/2018 om 09:00
  • Supervisie 7 - 14/11/2018 om 13:00
  • Supervisie 2 - 20/11/2018 om 09:00
  • Supervisie 3 - 20/11/2018 om 13:00
  • Supervisie 4 - 23/11/2018 om 09:00
  • Supervisie 5 - 23/11/2018 om 13:00
  • Supervisie 6 - 29/11/2018 om 09:00