Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie

  • goedkeuringsdatum
    07 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.31/10/2011
  • datum laatste wijziging
    05/10/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 8-9-2017 - B.S. 5-10-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 14 en 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 756 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 523 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.062/1 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied chemie, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage 1 en bijlage 3 tot en met 6], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 8-9-2017

Art. 2 t.e.m. 4.

[...]

B.Vl.R. 8-9-2017

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlagen 3 tot en met 6 worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage 2 wordt opgeheven door B.Vl.R. 8-9-2017; Art. 29