Formulieren

Melding van leerlingen in het basisonderwijs van wie de ouders tot de trekkende bevolking behoren
doc. nr. 02719

Met dit formulier deelt u mee van welke leerlingen de ouders tot de trekkende bevolking behoren. Het is een toepassing van artikel 140, §1, 6°, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997. De definitie van trekkende bevolking en de groepen die eronder begrepen worden, vindt u in dat decreet en in de omzendbrief Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs van 9 oktober 2006, meer specifiek onder punt 4.5.2.7 en punt 4.5.2.8

- Bijlage bij omzendbrief BaO/2006/04


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert