OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de taken die niet in de functiebeschrijvingen van het personeel in het basisonderwijs kunnen opgenomen worden.

  • goedkeuringsdatum
    10 JUNI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.24/06/1997
  • datum laatste wijziging
    16/10/2008

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 18-7-2008 - B.S. 16-10-2008

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 161, § 2 en 195, 6°;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 mei 1997;

Gelet op het protocol nummer 265 van 27 mei 1997 houdende de conclusie van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nummer 49 van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking treedt op 1 september 1997.

Hetzelfde geldt voor de eerste reeks bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het is voor de organisatie van het schooljaar 1997-1998 en voor de rechtszekerheid van schoolbesturen, directies en personeelsleden essentieel dat zij zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de nieuw toe te passen regelgeving;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 2 juni 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Artikel 161, § 2 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 treedt in werking.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op het personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs waarvoor op basis van een convenant tussen de representatieve vakorganisaties, de ARGO en de representatieve verenigingen van schoolbesturen en de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, functiebeschrijvingen opgemaakt worden.

Art. 3.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° medisch personeel : arts;

3° opdracht : het geheel van resultaatgebieden dat het personeelslid tot een goed einde moet brengen;

4° onderwijzend personeel : de onderwijzer, de onderwijzer ASV, de kleuteronderwijzer, de kleuteronderwijzer ASV, de leermeester godsdienst, de leermeester niet-confessionele zedenleer en de leermeester lichamelijke opvoeding;

5° onderwijzer : de onderwijzer belast met de functie van klastitularis, de onderwijzer belast met de functie van taakleraar, de onderwijzer belast met de functie van ambulante leerkracht, de onderwijzer belast met individuele opvoeding en de onderwijzer belast met opvoedende activiteiten, leermeester bijzondere vakken andere dan lichamelijke opvoeding;

6° paramedisch personeel : logopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleger en kinderverzorger;

7° personeel : administratief, onderwijzend, paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch, orthopedagogisch personeel en administratief personeel;

8° psychologisch personeel : psycholoog;

9° sociaal personeel : maatschappelijk werker;

10° orthopedagogisch personeel : orthopedagoog.

HOOFDSTUK 2. - Negatieve lijst

Art. 4.

De volgende taken behoren niet tot de opdracht van het personeel en kunnen bijgevolg niet in de functiebeschrijving opgenomen worden:

1° het organiseren van busvervoer;

2° het uitvoeren van materieel onderhoud en/of herstellingen van en in de school;

3° het bijwonen van en het meewerken aan godsdienstige, levensbeschouwelijke of socio-culturele activiteiten buiten schoolverband;

4° de opvang van kinderen tijdens klasvrije namiddagen en de schoolvakanties;

5° bijlessen of therapie geven voor en na de schooluren;

6° huisbezoeken afleggen;

7° middagtoezicht houden;

8° verzekeren van busbegeleiding;

9° het verkeer regelen op de openbare weg;

10° het vervullen van administratieve en/of organisatorische taken van de directie of het schoolbestuur.

In afwijking van het eerste lid, kan 6° tot de opdracht van het sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel behoren en behoort 10° tot de opdracht van het administratief personeel.

Art. 5.

De taken vermeld onder artikel 4, eerste lid, 5° tot en met 10° kunnen in uitzonderlijke omstandigheden en op een niet-systematische wijze opgelegd worden aan de personeelsleden.

De toepassing van het eerste lid is afhankelijk van de onderhandelingen in het lokaal comité met betrekking tot de invulling van de begrippen "op niet-systematische wijze" en "in uitzonderlijke omstandigheden".

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.